2012

För alla rapporter finns en svensk sammanfattning, medan de fullständiga dokumenten är på engelska. Klicka på rubriken för att komma till den svenska sammanfattningen.


947. Trust Drives Internet Use

Martin Ljunge

Det finns en stark koppling mellan tillit och goda utfall. Länder med hög tillit har bättre fungerande institutioner och högre inkomst. En orsak bakom tillitens goda effekter kan vara att den främjar interaktion mellan individer.…


946. Trust Issues: Evidence from Second Generation Immigrants

Martin Ljunge

Tillit har en stark koppling till goda utfall. Länder med hög tillit har högre inkomst och bättre fungerande institutioner. Vi vet dock inte så mycket om hur tillit uppstår. I den här artikeln studeras hur tillit…


945. Supply Function Equilibria in Networks with Transport Constraints

Pär Holmberg och Andrew Philpott

Lagringsmöjligheterna är vanligtvis mycket begränsade i ett elkraftssystem, utbud och efterfrågan måste vara nästan identiska i varje ögonblick. Konsekvensen blir att även tillfälliga flaskhalsar i…


944. The Psychology of the Entrepreneur and the Gender Gap in Entrepreneurship

Ola Bengtsson, Tino Sanandaji och Magnus Johannesson

En fråga som diskuteras flitigt är hur könsskillnader på arbetsmarknaden kan minskas. Bortom det ideologiska argumentet att könsskillnader är i sig orättvisa och felaktiga, finns argumentet att könsskillnader i…


943. Entrepreneurship, Institutions and Economic Dynamism: Lessons from a Comparison of the United States and Sweden

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson

Denna uppsats är en introduktion till ett kommande specialnummer av tidskriften Industrial and Corporate Change. I introduktionen presenteras de åtta studier som ingår i specialnumret. Bidragen är slutresultatet av ett…


942. The Effect of Political and Economic Factors on Corporate Tax Rates

Åsa Hansson, Susan Porter och Susan Perry Williams

Under de senaste decennierna har bolagsskattesatserna runt om i världen sänkts, men det finns fortfarande stora skillnader i skattesatser länder emellan. Vad förklarar dessa skillnader? Vilken betydelse har skattekonkurrens och andra…


941. Generosity and Political Preferences

Christopher T. Dawes, Magnus Johannesson, Erik Lindqvist, Peter Loewen, Robert Östling, Marianne Bonde och Frida Priks

Nationalekonomer har tradionellt fokuserat på egenintresse som orsak till skillnader i politiska preferenser. Enligt detta synsätt kommer till exempel personer med låg inkomst att stå till vänster politiskt medan…


940. Scrapping a Wind Turbine: Policy Changes, Scrapping Incentives and Why Wind Turbines in Good Locations Get Scrapped First

Johannes Mauritzen

Tidigare studier har visat att endast en liten andel av alla vindkraftverk skrotas på grund av mekaniska fel eller förslitning. Det gör vindkraftverk mer lika datorer än bilar. Vindkraftverk skrotas vanligtvis för att ge utrymme…


939. A Dynamic Analysis of Entry Regulations and Productivity in Retail Trade

Florin Maican och Matilda Orth

Produktivitetstillväxten är högre i USA än i Europa. Orsaken till detta debatteras ständigt i näringslivet samt av politiska beslutsfattare och forskare. Detaljhandeln nämns ofta som en viktig sektor i detta sammanhang,…


938. Public Sector Size and Corruption: Evidence from 290 Swedish Municipalities

Andreas Bergh, Günther Fink och Richard Öhrvall

Sverige rankas som ett av världens minst korrupta länder, men det betyder inte att Sverige är fritt från korruption. I denna studie undersöks om nivån på de kommunala offentliga utgifterna är relaterad till…


937. Relaxing Competition through Speculation: Committing to a Negative Supply Slope

Pär Holmberg och Bert Willems

Normalt ökar handeln med finansiella instrument välfärden i samhället genom att den bidrar till en förbättrad riskfördelning och informationsspridning mellan marknadsaktörerna. Men den finansiella handeln kan…


936. Swedish Inheritance and Gift Taxation (1885–2004)

Gunnar Du Rietz, Magnus Henrekson och Daniel Waldenström

Den svenska arvs- och gåvoskatten infördes under den hektiska industrialiseringsperioden i slutet av 1800-talet och avskaffades 2004. I denna studie presenteras en detaljerad beskrivning av reglerna som omgav skatten gällande…


935. Employment Protection and Multinational Enterprises: Theory and Evidence from Micro Data

Pehr-Johan Norbäck, Jing-Lin Duanmu och Per Skedinger

I denna uppsats visar vi att ett starkare anställningsskydd i värdlandet har olika effekter på multinationella företag, beroende på typ av aktivitet. Vår teori förutspår att den kostnadshöjande effekt som…


934. Micro Evidence on International Patenting

Per Botolf Maurseth och Roger Svensson

Globalisering, tillväxt i högteknologiska branscher och global harmonisering av patentinstitutioner har stimulerat ökningen av beviljade patent utomlands, s.k. systerpatent. I denna studie utvecklar vi en teori där beslutet att…


933. Financing from Family and Friends

Samuel Lee och Petra Persson

Restriktionerna på informell finansiering antas vanligtvis vara höga kostnader och begränsat utbud. Men majoriteten av de informella investerarna – familj och vänner – är ofta villiga att tillhandahålla kapital…


932. A Gubernatorial Helping Hand? How Governors Affect Presidential Elections

Robert S. Erikson, Olle Folke och James M. Snyder, Jr.

Bland journalister och debattörer finns en konsensus om att amerikanska guvernörer kan hjälpa presidentkandidater från sitt eget parti med kampanjarbetet och därmed ge dem fler röster i guvernörens delstat. I denna…


931. The Headmaster Ritual: The Importance of Management for School Outcomes

Anders Böhlmark, Erik Grönqvist och Jonas Vlachos

En rektor leder kunskapsintensiv organisation och har stor egen frihet. Rektorn har länge setts som viktig för hur en skola fungerar men det är ont om studier som på ett trovärdigt sätt påvisar detta empiriskt. Denna…


930. Cross-Industry Heterogeneity in Export Participation: The Role of Scale Economies in R&D

Shon Ferguson

Svenska tillverkningsföretag som gör stora investeringar inom forskning och utveckling är beroende av export för att lyckas. Behovet att utnyttja storskalig produktion innebär att företagen exporterar trots stora…


929. Improving the Lot of the Farmer: Development Challenges in Timor-Leste during the Second Decade of Independence

Mats Lundahl och Fredrik Sjöholm

Östtimor firar i år tioårsjubileum som självständig nation. Vid självständigheten låg landet i spillror, men optimismen var trots detta stor liksom det internationella samfundets vilja att hjälpa till. De…


928. Work ‘til You Drop: Short- and Longer-Term Health Effects of Retirement in Europe

Gabriel Heller Sahlgren

Denna studie analyserar hur människors hälsa påverkas av pensionering och av hur länge de har varit pensionerade. Uppsatsen använder paneldata från 11 europeiska länder och två strategier för att separera…


927. International Mergers with Financially Constrained Owners

Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Det finns en allmän föreställning att det är bättre för ett land att inhemska ägare är köpare istället för säljare i stora företagsfusioner, eftersom inhemska ägare föredrar sina…


926. Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects – But Still Not Risky Enough

Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos

Små oberoende entreprenörsföretag har en remarkabel förmåga att göra s.k. genombrottsinnovationer. Varför? I denna uppsats visar vi att entreprenörsföretag med höga kommersialiseringskostnader har…


925. Institution-Driven Comparative Advantage and Organizational Choice

Shon Ferguson och Sara Formai

I länder med starka rättsliga institutioner tenderar företag att specialisera sig på produktion och export av varor som i produktionsprocessen är beroende av väl fungerande kontrakt mellan parterna. Rättsväsendet…


924. Labor Market Conditions and Social Insurance in China

Johanna Rickne

Det är av stor ekonomisk betydelse att Kina lyckas med sina reformer på socialförsäkringsområdet, både för de egna medborgarna och för den globala ekonomin. I denna studie används ett omfattande datamaterial…


923. Female Representation but Male Rule? Party Competition and the Political Glass Ceiling

Olle Folke och Johanna Rickne

Kvinnor utgör ungefär hälften av Sveriges folkvalda, men andelen är betydligt lägre på mer inflytelserika poster, vilket gäller i samtliga partier. Vad som synbarligen framstår som en jämställd…


922. Employee Compensation in Entrepreneurial Companies

Ola Bengtsson och John R. M. Hand

Vi visar att anställningskontrakten inom entreprenörsföretag i USA ser annorlunda ut i de företag som domineras av sina grundare jämfört med de som domineras av så kallade venture-kapitalister. Den senare typen av…


921. A Reexamination of Renewable Electricity Policy in Sweden

Sven-Olof Fridolfsson och Thomas Tangerås

Sverige har ambitiösa planer på att öka den förnybara elproduktionen. Elcertifikaten täcker endast viss förnybar el som riskerar att konkurrera ut icke-certifierad, äldre och billigare förnybar el. Ett utökat…


920. Social Trust and Central-Bank Independence

Niclas Berggren, Sven-Olov Daunfeldt och Jörgen Hellström

I denna studie undersöker vi sambandet mellan social tillit och centralbankens oberoende och finner, i en analys av 149 länder, att relationen mellan variablerna är u-formad. När tilliten människor emellan är låg…


919. The Dynamics of Offshoring and Institutions

Fredrik Heyman och Patrik Gustavsson Tingvall

Utlokalisering av verksamhet utomlands, s.k. offshoring, har ökat i betydelse under de senaste decennierna. Samtidigt har institutioners roll för länders utveckling analyserats i en omfattande litteratur. I denna studie undersöks i…


918. Does Economic Freedom Foster Tolerance?

Niclas Berggren och Therese Nilsson

Tolerans är en viktig egenskap hos människor i ett samhälle. Det handlar om att kunna leva och verka tillsammans trots olikheter. Särskilt viktig är tolerans för minoriteter, men  samhället i stort kan också…


917. Legal and Economic Principles of World Trade Law: National Treatment

Gene M. Grossman, Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

World Trade Organization (WTO)-avtalet syftar primärt till att hindra medlemsländerna från att genom gränshinder, som tullar och kvantitativa handelshinder, begränsa handeln med andra medlemsländer. Avtalet lägger…


916. Why the WTO? An Introduction to the Economics of Trade Agreements

Gene M. Grossman och Henrik Horn

I stort sett alla länder har undertecknat ett eller flera internationella handelsavtal. Dessa avtal syftar till att öka handeln länderna emellan genom att begränsa användningen av olika former av unilaterala handelshinder, som…


915. Congestion Management in Electricity Networks: Nodal, Zonal and Discriminatory Pricing

Pär Holmberg och Ewa Lazarczyk

Lagringsmöjligheterna är begränsade i de flesta elkraftssystem, så produktion och konsumtion måste vara nästintill identiska i varje ögonblick. Konsekvensen blir att flaskhalsar i kraftnätet och hur de hanteras…


914. Local Multipliers and Human Capital in the US and Sweden

Enrico Moretti och Per Thulin

I spåren av finanskrisen har vissa orter och kommuner drabbats värre än andra när det gäller arbetslöshet. För lokala beslutsfattare uppstår då frågan hur man bäst skapar nya…


913. Every Man for Himself! Gender, Norms and Survival in Maritime Disasters

Mikael Elinder och Oscar Erixson

Sedan RMS Titanic förliste har det funnits en allmän uppfattning om att kvinnor och barn räddas först vid katastrofer. Baserat på en analys av 18 av de mest uppmärksammade fartygskatastroferna från 1800-talet fram till…


912. Liberalized Trade and Worker-Firm Matching

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

Matchning mellan arbetstagare och företag är en fråga som röner stort intresse i såväl akademisk forskning som policykretsar. Däremot är vår förståelse för hur globalisering påverkar…


911. What Doesn't Kill You Makes You Stronger? The Impact of the 1918 Spanish Flu Epidemic on Economic Performance in Sweden

Martin Karlsson, Therese Nilsson och Stefan Pichler

I denna studie undersöker vi hur influensaepidemin spanska sjukan, som inom en kort tidsperiod dödade ett stort antal människor, påverkade arbetsinkomster, kapitalavkastning och fattigdom i Sverige. Genom att använda data…


910. Robustness to Strategic Uncertainty

Ola Andersson, Cédric Argenton och Jörgen W. Weibull

Det är välkänt att så kallade Nashjämvikter ställer krav på korrekta förväntningar, det vill säga att det inte får råda någon osäkerhet angående andra spelares beteende.…


909. University Entrepreneurship and Professor Privilege

Erika Färnstrand Damsgaard och Marie Thursby

Denna studie undersöker hur universitetsuppfinningar kommersialiseras och jämför två institutionella system: det amerikanska, där universitetet äger uppfinningarna, och det svenska, där det s.k. lärarundantaget ger…


908. Dead Battery? Wind Power, the Spot Market, and Hydro Power Interaction in the Nordic Electricity Market

Johannes Mauritzen

Det är väl belagt både inom den nationalekonomiska och ingenjörsvetenskapliga litteraturen att vattenkraft kan fungera som en reserv eller ett batteri till stora mängder vindkraft. Vattenkraft kan snabbt och billigt anpassa…


907. Taxes and the Choice of Organizational Form by Entrepreneurs in Sweden

Karin Edmark och Roger Gordon

I denna uppsats beräknar vi den effektiva skattesatsen för inkomst från fåmansbolag respektive enskild firma. Vi finner att ägare av fåmansbolag ofta har lägre skatt jämfört med enskilda näringsidkare,…


906. Private Equity, Layoffs, and Job Polarization

Martin Olsson och Joacim Tåg

I denna studie visar vi att anställda i svenska företag, som blivit uppköpta av riskkapitalbolag mellan 1998 och 2004, löpte mindre risk att bli arbetslösa än anställda i andra företag i upp till fyra år efter…


905. Does Religiosity Promote Property Rights and the Rule of Law?

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Skydd av privat ägande och hög kvalitet på rättsstaten är viktiga för en ekonomis förmåga att växa och utvecklas. Därför blir frågan vad som påverkar dessa institutioner relevant. I…


904. The International Mobility of Billionaires

Tino Sanandaji

I denna uppsats studeras dollarmiljardärers internationella rörlighet, både bland dem som ärvt sin förmögenhet och dem som skapat den själva, i regel genom entreprenörskap. Faktorer som påverkar exceptionellt…


903. Network Competition with Income Effects

Thomas Tangerås

Den gängse ekonomiska modellen för analys av konkurrensen på mobiltelemarknaden är bristfällig. Den kan till exempel inte förklara varför det är dyrare att ringa samtal mellan mobilnäten än inom…


902. Characteristics and Performance of New Firms and Spinoffs in Sweden

Martin Andersson och Steven Klepper

Att entreprenörer och nya företag är viktiga för ett lands ekonomi råder det stor enighet om i dag. Men vilken bakgrund har de som startar de mer framgångsrika nya verksamheterna? Och påverkas detta i Sveriges fall av…


901. An Evaluation of the Swedish Earned Income Tax Credit

Karin Edmark, Che-Yuan Liang, Eva Mörk och Håkan Selin

Det är svårt att utvärdera det svenska jobbskatteavdraget. I denna rapport konstateras efter en omfattande analys att det sannolikt inte går att på ett trovärdigt sätt utvärdera hur jobbskatteavdraget har…


900. When More Poor Means Less Poverty: On Income Inequality and Purchasing Power

Andreas Bergh och Therese Nilsson

De senaste årtiondena har inkomstskillnaderna ökat i de flesta rika länder. I denna uppsats konstaterar vi att ökade inkomstskillnader kan innebära en större marknad för varor som efterfrågas mer av…


899. Income Inequality and Individual Health: Exploring the Association in a Developing Country

Therese Nilsson och Andreas Bergh

Under det senaste årtiondet har det ofta hävdats att inkomstojämlikhet är en hälsorisk och att människor som bor i samhällen med stora inkomstskillnader mår sämre än människor bosatta i…


898. Productivity Dynamics and the Role of “Big-Box” Entrants in Retailing

Florin Maican och Matilda Orth

Under de senaste decennierna har det skett en betydande strukturomvandling mot större men färre butiker på många dagligvarumarknader. Vi analyserar i vilken utsträckning nya stormarknader påverkar produktivitet och…


897. Institutions and Venture Capital

Josh Lerner och Joacim Tåg

Under de senaste åren har allt fler länder utvecklat en lokalt aktiv riskkapital- marknad för investeringar i innovativa småföretag (venture capital). Denna studie ger dels en översikt om vad forskningen har att säga…


896. Entrepreneurial Innovations and Taxation

Andreas Haufler, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

I denna teoretiska uppsats visar vi att gynnsamma skattevillkor för att öka tillväxten i företag drivna av entreprenörer ökar antalet anställda i samhället. Men vi visar även att detta kan leda till att…


895. Entrepreneurial Commercialization Choices and the Interaction between IPR and Competition Policy

Joshua S. Gans och Lars Persson

I denna uppsats visar vi att en starkare patentlagstiftning leder till att fler uppfinningar och innovationer som tagits fram av små företag säljs till etablerade företag. Konkurrenslagstiftningen får då en ännu…


894. Is Welfare Dependency Inherited? Estimating the Causal Welfare Transmission Effects Using Swedish Sibling Data

Karin Edmark och Kajsa Hanspers

Barn som växer upp med en förälder som har ekonomiskt bistånd (socialbidrag) har visserligen högre sannolikhet att själv ha ekonomiskt bistånd som vuxna. Men resultaten i denna forskningsrapport tyder på att det…


893. Billionaires

Tino Sanandaji och Peter T. Leeson

Politiker från alla läger säger sig vilja främja företagande och entreprenörskap. Men det är inte alltid klart hur entreprenörskap definieras och mäts, och vilken typ av entreprenörskap vi diskuterar. Det…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se