Working Paper No. 902

Characteristics and Performance of New Firms and Spinoffs in Sweden

Sverige – en i mängden när det kommer till nyföretagande

Publicerad: 7 februari 2012Antal sidor: 55Nyckelord: Sweden; Spinoffs; New firm formation; Entrepreneurship; Performance; Employment growth JEL-koder: M13; J60

Characteristics and Performance of New Firms and Spinoffs in Sweden Martin Andersson och Steven Klepper


Att entreprenörer och nya företag är viktiga för ett lands ekonomi råder det stor enighet om i dag. Men vilken bakgrund har de som startar de mer framgångsrika nya verksamheterna? Och påverkas detta i Sveriges fall av vår unika sammansättning av statligt och privat engagemang i ekonomin? I denna uppsats konstaterar författarna att sammansättningen av nystartade företag i Sverige inte framstår som annorlunda jämfört med andra utvecklade länder. Vidare visas att de mest framgångsrika nya företagen startas av personer som tidigare varit anställda inom samma bransch.

Sverige har en på många sätt unik ekonomisk-politisk struktur, med både höga skatter och flera arbetsmarknadsregleringar som minskar personalomsättningen. Detta brukar anföras som anledningar till att vi i Sverige bör förvänta oss relativt sett färre nystartade företag. Men hur ser det faktiskt ut i verkligheten?

I denna uppsats jämförs antalet och sammansättningen av nya verksamheter i Sverige med motsvarande i Brasilien, Danmark och till viss del USA. Detta görs med hjälp av matchade data mellan arbetsgivare och arbetstagare för Sverige, där resultaten sedan jämförs med andra studier för de nämnda länderna. Slutsatsen blir att Sverige i huvudsak inte skiljer sig märkbart från något av dessa länder.

Framgångsrika företag består av avhoppare…
En annan fråga som undersöks är vilken bakgrund framgångsrika nya företag har. Det visar sig att de företag som har störst sannolikhet att överleva, och som anställer flest personer, är de som startas av personer som lämnat sin ordinarie anställning. Framför allt klarar de sig bra ifall det nya företaget startas inom samma bransch som en majoritet av personalstyrkan nyss arbetat inom. Detta indikerar att de tar med sig en del av kompetensen från sin tidigare arbetsplats.

… särskilt från multinationella företag
Intressant nog tycks det som att de företag som uppstår ur multinationella företag också klarar sig bättre, men sådana avknoppningar är ovanliga. Faktumet att de trots allt klarar sig bättre kan bero på att multinationella företag generellt sett har bättre materiella och immateriella resurser. De företag som däremot startas samma år som personalens tidigare arbetsplats upphör att existera blir aningen mindre framgångsrika. Övriga nya företag, vilka bland annat omfattar egenanställda företagare, presterar generellt sett sämre än samtliga av dessa grupper.IFN Working Paper nr 902, "Characteristics and Performance of New Firms and Spinoffs in Sweden", är författat av Martin Andersson, Lunds universitet och Blekinge tekniska högskola, och Steven Klepper, Carnegie Mellon University. Vill du veta mer? Kontakta Martin Andersson på
e-post: martin.andersson@circle.lu.se.

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se