Working Paper No. 922

Employee Compensation in Entrepreneurial Companies

Hur belönas anställda i entreprenörsföretag som finansieras av venture-kapitalister?

Publicerad: 13 augusti 2012Antal sidor: 45Nyckelord: Venture capital; Entrepreneurship; Compensation contractsJEL-koder: G24; L26; J31
Publicerad version

Employee Compensation in Entrepreneurial Companies Ola Bengtsson och John R. M. Hand


Vi visar att anställningskontrakten inom entreprenörsföretag i USA ser annorlunda ut i de företag som domineras av sina grundare jämfört med de som domineras av så kallade venture-kapitalister. Den senare typen av företag har generellt högre lönenivåer och ger starkare incitament. Vi visar att denna skillnad till viss del beror på att venture-kapitalister hjälper företagen att attrahera mer kvalificerade medarbetare.

Innovativa, snabbväxande entreprenörsföretag spelar en viktig roll i den moderna ekonomin. Men trots deras stora betydelse så vet vi förhållandevis lite om vad som händer i dessa bolag under deras första levnadsår. Bristen på forskningsresultat i denna fråga gör det svårt för beslutsfattare inom stat och näringsliv att dra korrekta slutsatser om hur entreprenörsföretags tillväxt kan främjas.

Analys av anställningskontrakt
I denna uppsats studeras en dimension av den utvecklingsprocess som entreprenörsföretag genomgår, nämligen de kontrakt som skrivs med de individer som anställs till nyckelpositioner i företaget. Vi börjar med att beskriva hur dessa anställningskontrakt ser ut i praktiken. Vi undersöker sedan i detalj huruvida kontrakten förändras när ett entreprenörsföretag drar in nytt kapital från venture-kapitalister. Vår huvudtes är att en sådan förändring kommer att ske, eftersom ett ökat inflytande från venture- kapitalister medför att entreprenörsföretaget kommer att styras mindre utifrån grundarens speciella önskemål och istället mer likt ett professionaliserat, moget företag. Konkret förväntar vi oss, av flera anledningar, att ett företag med mer inflytande från venture-kapitalister erbjuder anställningskontrakt med mer generös fast och rörlig ersättning. En anledning är att deras starkare ställning gör att de kan attrahera mer kvalificerade nyckelpersoner. En annan anledning är att det mer professionaliserade arbetsklimatet gör att nyckelpersoner inte längre upplever att anställningen har likheter med entreprenörskap, vilket får dem att kräva mer generös ersättning för sitt arbete.

Unik amerikansk databas
Studien baseras på en unik amerikansk databas från VentureOne, som innehåller detaljerad information om 18.935 anställningskontrakt från 1.809 olika entreprenörsföretag. Alla dessa bolag har gemensamt att de är baserade i USA, nystartade med fokus på innovation, samt att de har fått finansiering av venture-kapitalister. Trots dessa likheter så skiljer sig bolagen markant i vilken utsträckning de kontrolleras av grundaren eller av venture-kapitalister som investerat. I vissa bolag innehar grundaren en majoritet av aktierna och besitter vd-posten, medan i andra bolag har venture- kapitalisterna aktiemajoritet och tillsatt en ny, extern vd. Vi jämför hur anställningskontrakt skiljer sig mellan dessa två typer av entreprenörsföretag.

Starkare monetära incitament
Vi visar först att företag med mer grundarkontroll använder sig av färre formella policyer som styr hur anställningskontrakt utformas. Vi visar sedan att samma typ av företag betalar högre löner och ger starkare incitament i form av fler bonusar, optioner och ägarandelar. Dessa resultat bekräftar vår huvudtes att anställningskontrakt förändras när venture-kapitalisterna ökar sitt inflytande över de bolag som de finansierar. Vi visar att detta mönster, åtminstone i viss utsträckning, kan förklaras med att bolag med mer grundarkontroll anställer nyckelpersoner som är mindre kvalificerade och mindre erfarna.

En ytterligare aspekt av vår analys är att vi finner att anställda som också är grundare får generellt lägre löner men har fler optioner och ägarandelar. Vi finner också att grundares anställningskontrakt är relativt likartade oavsett hur mycket kontroll venture-kapitalisterna har i bolaget. Dessa resultat visar att grundare fortsätter att spela en speciell roll i de bolag de skapat, även flera år efteråt.


 

IFN Working Paper nr 922, "Employee Compensation in Entrepreneurial Companies", är författat av Ola Bengtsson, Lund University School of Economics and Management och IFN, och John R. M. Hand, University of North Carolina Chapel Hill. Vill du veta mer? Kontakta Ola, e-post ola.bengtsson@nek.lu.se
 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se