Working Paper No. 925

Institution-Driven Comparative Advantage and Organizational Choice

Leder ägandet av underleverantörer i utvecklingsländer till mer effektiv produktion?

Publicerad: 11 september 2012Nyckelord: International Trade; Comparative Advantage; Contract Enforcement; Vertical IntegrationJEL-koder: D23; F10; F14; L22; L23
Publicerad version

Institution-Driven Comparative Advantage and Organizational Choice Shon Ferguson och Sara Formai


I länder med starka rättsliga institutioner tenderar företag att specialisera sig på produktion och export av varor som i produktionsprocessen är beroende av väl fungerande kontrakt mellan parterna. Rättsväsendet spelar dock en mindre roll för branscher där producenter i en större utsträckning också äger produktionen av insatsvarorna.

Många studier tyder på att länders produktivitet och komparativa fördelar till stor del beror på välfungerande rättsliga institutioner, exempelvis effektiv kontraktsrätt och ett väl fungerande domstolssystem. Ett starkt rättsväsende gör att företag kan lita på kontrakt och avtal som de sluter sinsemellan. Dessa kontrakt är särskilt viktiga när det rör insatsvaror som ska produceras och anpassas för en särskild kund. Ett exempel är underleverantörer av komponenter som är specialiserade för exempelvis en mobiltillverkare. Dessa underleverantörer är mycket sårbara om kunden bryter kontrakt i sista stund och är därför mycket beroende av att köpeavtalet följs.

Utan välfungerande kontrakt kan inte underleverantörerna lita på att de kommer få full betalning från kunden efter att de har tillverkat den specialiserade insatsvaran. Detta gör att underleverantörerna är mindre motiverade att producera insatsvaran i första hand. Detta kallas inom nationalekonomin för ”the holdup problem” och leder till en mindre effektiv produktion av slutvaran eftersom produktionen av komponenter blir krångligare.

Ägande av underleverantörer spelar roll
Den aktuella studien visar att export av dessa kontraktsberoende eller ”komplexa” varor är mindre känslig för hur välfungerande rättsväsendet är när producenter av slutvaran äger underleverantören. Detta visas i studien genom en undersökning av sambandet mellan olika länders rättsväsende och deras export av olika typer av slutvaror. Dessa produkter varierar i förhållande till hur pass specialiserade insatsvarorna är och i vilken utsträckning företagen äger sina underleverantörer (så kallad uppströms vertikal integration).

Resultatet av studien kan vara till nytta vid olika policybeslut. För det första kan det bidra till ökad förståelse för hur effekten av förbättrat rättsväsende kan skilja sig åt mellan olika sektorer beroende på förekomsten av uppströms vertikal integration. Resultaten kan också bidra till att förutsäga hur utvecklingen av u-länders rättsväsende kommer att påverka deras framtida exportmönster.IFN Working Paper 925, "Institution-Driven Comparative Advantage and Organizational Choice", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning, och Sara Formai, Banca d’Italia. Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på shon.ferguson@ifn.se.
 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se