Working Papers 2013

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


998. Strategic Interaction vs. Regulatory Compliance among Regulated Utilities: The Swedish Water Sector

Erik Lundin

I Sverige är kommunerna skyldiga att förse invånarna med dricksvatten. Kommunerna får inte sätta vilken avgift de vill utan är bundna av den s.k. självkostnadsprincipen, vilken innebär att intäkterna…


997. More Open – Better Governed? Evidence from High- and Low-income Countries

Andreas Bergh, Irina Mirkina och Therese Nilsson

I denna studie undersöker vi sambandet mellan globalisering och institutioners kvalitet. Med data från fler än 100 länder över tidsperioden 1992–2010 testar vi hypotesen att ekonomisk och social interaktion leder till…


996. Human Trafficking and Regulating Prostitution

Samuel Lee och Petra Persson

I denna uppsats studeras hur man kan reglera prostitution för att förhindra människohandel som syftar till sexuell exploatering. Ingen av de tre rådande modellerna för att reglera prostitution kan uppnå målet att…


995. Attention Manipulation and Information Overload

Petra Persson

Konsumenter ställs dagligen inför beslut som kräver överväganden. Deras begränsade möjligheter att tillgodogöra sig information som beslutsunderlag ger intressenter tillfälle att genom manipulation…


994. Trust, Welfare States and Income Equality: What Causes What?

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Det är välkänt att det finns ett samband mellan så kallad social tillit i ett land, storleken på dess välfärdsstat och hur jämnt inkomsterna är fördelade inom landet. Men få studier har…


993. Topping up and the Political Support for Social Insurance

Andreas Bergh

I Sverige och många andra länder har det blivit vanligare att medborgare kompletterar det skydd som välfärdsstaten ger med marknadslösningar som tillhandahålls av privata företag. En omdebatterad fråga är…


992. Effects of Compulsory Schooling on Mortality: Evidence from Sweden

Martin Fischer, Martin Karlsson and Therese Nilsson

I denna studie undersöker vi effekten av utbildning på dödlighet med hjälp av information från en nationell reform som genomfördes i Sverige där elever kom att omfattas av ytterligare ett års skolplikt. Genom att…


991. EU Trade Preferences and Export Diversification

Maria Persson och Fredrik Wilhelmsson

Ett populärt sätt för industrialiserade länder att stödja utvecklingsländers exportutveckling är att erbjuda lägre tullar än man tillämpar på import från andra länder. De uttalade…


990. A Simple Method to Account for Measurement Errors in Revealed Preference Tests

Per Hjertstrand

Ett centralt begrepp inom nationalekonomisk forskning är hypotesen om nyttomaximering. Till exempel utgår huvuddelen av den mikro- ekonomiska forskningen från antagandet att konsumenter allokerar pengar i syfte att maximera nyttan. I…


989. Risking Other People’s Money: Experimental Evidence on Bonus Schemes, Competition, and Altruism

Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran och Erik Wengström

Att ta riskfyllda beslut för andra människor är ett vanligt förekommande fenomen på marknader. Vanliga exempel inkluderar fondförvaltare och chefer i aktiebolag. För att motivera beslutsfattaren är ofta…


988. Social Capital and Political Institutions: Evidence that Democracy Fosters Trust

Martin Ljunge

Demokrati främjar tillit. Det är slutsatsen i denna uppsats som studerar tillit hos andra generationens invandrare och relaterar den till demokratin i faderns födelseland. De med en far från ett mer demokratiskt land uttrycker…


987. Foreign Direct Investments in Southeast Asia

Fredrik Sjöholm

Den ekonomiska utvecklingen i Sydostasien har varit mycket gynnsam under de senaste decennierna. Under samma period har även etableringen av utländska multinationella företag varit mycket stor. Dessa företag kan ha bidragit till den…


986. Product Market Reforms and Incentives to Innovate in Sweden

Harald Edquist and Magnus Henrekson

I denna uppsats utvärderas de reformer som genomförts av svenska produktmarknader sedan början av 1990-talet. Även drivkrafterna för innovationer analyseras. Vi föreslår ett antal reformer för att…


985. Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden

Timothy Besley, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Kvotering är en kontroversiell åtgärd. Den är också vanlig – särskilt inom politiken – där mer än hälften av världens länder infört någon form av könskvotering under de…


984. Entry Regulations, Product Differentiation and Determinants of Market Structure

Florin Maican och Matilda Orth

Vi analyserar hur regleringar av etableringen av nya dagligvarubutiker påverkar marknadsstruktur och vinster på lokala marknader. På marknader med mer restriktiv reglering finner vi att lägre etableringskostnader, motsvarande dem…


983. Multilateral Environmental Agreements in the WTO: Silence Speaks Volumes

Henrik Horn och Petros C. Mavroidis

Medlemsländerna i WTO har gjort en rad åtaganden för att underlätta internationell handel. Samtidigt har många av dessa länder ingått ett stort antal internationella miljöavtal som kan strida mot dessa…


982. Taxes and the Choice of Organizational Form by Entrepreneurs in Sweden

Karin Edmark och Roger Gordon

Bolagsform spelar roll för hur mycket skatt företagare betalar. Denna uppsats visar att företagare med höga inkomster oftare är organiserade i fåmansbolag och att de också tjänar mest på det. De…


981. The Short- and Long-term Effects of School Choice on Student Outcomes — Evidence from a School Choice Reform in Sweden

Verena Wondratschek, Karin Edmark and Markus Frölich

I den här studien undersöks hur skolvalsreformerna från början av 1990-talet har påverkat grundskoleelevers resultat på kort och lång sikt. Sammantaget ser vi inga dramatiska effekter, vare sig positiva eller…


980. The ECJ Judgment on the Extensions of the ETS to Aviation: An Economist’s Discontent

Henrik Horn

Få EU-beslut har väckt mer ont blod internationellt än när EU 2008 utvidgade sitt handelssystem för utsläppsrättigheter för koldioxid (ETS) till att inkludera flyg. Efter överklagande hamnade beslutet hos…


979. The Time WTO Panels Require to Issue Reports

Henrik Horn

En problematisk aspekt av WTO:s dispytmekanism är att domstolsbeslut på den lägre nivån oftast tar väsentligt längre tid att fatta än vad avtalet stipulerar. Samtidigt varierar tiden som dessa paneler kräver…


978. Changing the Corporate Elite? Not So Easy. Female Directors’ Appointments onto Corporate Boards

Aleksandra Gregorič, Lars Oxelheim, Trond Randøy och Steen Thomsen

I denna studie analyserar vi hur faktorer inom företaget kan förklara den långsamma processen fram till fler kvinnor i företagets styrelse. Vi ser på betydelsen av homogena styrelser och finner att rekryteringen av kvinnor…


977. Swedish Labor Income Taxation (1862–2013)

Gunnar Du Rietz, Dan Johansson och Mikael Stenkula

Denna studie undersöker hur marginalskattekilarna på arbete har utvecklats år för år från 1862 till 2010. Studien är unik i sin omfattning och till sitt innehåll. Det finns ingen motsvarande svensk eller…


976. Deciding for Others Reduces Loss Aversion

Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran och Erik Wengström

Tendensen att vara mer känslig för negativa utfall än för positiva kallas för förlustaversion och är en av de mest väldokumenterade avvikelserna från rationellt beslutsfattande. I denna uppsats visar vi att…


975. Can Indifference Make the World Greener?

Johan Egebark och Mathias Ekström

När en användare skriver ut ett dokument kan denne välja att antingen använda ena sidan eller båda sidor av ett ark. Vi visar att vilket av de två alternativen som är förvalt har stor inverkan på…


974. The Role of Language in Corporate Governance: The Case of Board Internationalization

Rebecca Piekkari, Lars Oxelheim och Trond Randøy

I denna studie analyserar vi ”kostnaden” för ett nytt företagsspråk i termer av hur själva styrelsearbetet fungerar med ett nytt språk. Studien visar att ”kostnaden” kan vara stor och kan förklara…


973. The Bracteate as Economic Idea and Monetary Instrument

Roger Svensson

Trots att lövtunna brakteater är de mest fragila mynt som någonsin har präglats, var de den dominerande mynttypen under nästan 200 år i stora delar av det medeltida Europa. Under medeltiden genomförde myntherrarna…


972. What Do Revealed Preference Axioms Reveal about Elasticities of Demand?

Per Hjertstrand and Barry E. Jones

Att beräkna elasticiteter av olika slag, d.v.s. hur en ekonomisk variabel påverkas av en förändring av en annan variabel är viktigt för att kunna tolka resultaten i nationalekonomisk forskning. Exempel på sådana…


971. Revealed Preference Tests of Utility Maximization and Weak Separability of Consumption, Leisure and Money with Incomplete Adjustment

Per Hjertstrand, James L. Swofford och Gerald A. Whitney

Makroekonomiska modeller utgår oftast från en representativ agent som antas maximera nyttan av varor, tjänster och finansiella tillgångar under sin livstid. Två grundläggande antaganden i dessa modeller är att den…


970. Experience and Entrepreneurship: A Career Transititon Perspective

Christopher I. Rider, Peter Thompson, Aleksandra Kacperczyk och Joacim Tåg

Entreprenörer bygger ofta upp erfarenhet som anställda i ett etablerat företag innan de väljer att starta ett eget företag. Den empiriska forskningen kring hur erfarenhet påverkar benägenheten att starta eget ger dock…


969. Now or Later? Trading Wind Power Closer to Real-time and How Poorly Designed Subsidies Lead to Higher Balancing Costs

Johannes Mauritzen

Tidigare studier har pekat på fördelarna med handel nära realtid vad avser stora kvantiteter vindkraft. Med danska data visar jag att produktionsunderskott ökar sannolikheten för handel på den kortsiktiga marknaden. Men…


968. Renewable Electricity Policy and Market Integration

Thomas Tangerås

Styrmedel för att uppnå nationella förnybarhetsmål kan även användas i handelspolitiskt syfte. Nationella hänsyn snedvrider elpriserna, leder till underinvesteringar i internationell nätkapacitet och därmed…


967. Social Capital and the Family: Evidence that Strong Family Ties Cultivate Civic Virtues

Martin Ljunge

I denna studie analyseras sambandet mellan å ena sidan starka familjeband och å andra sidan attityder avseende skatte- och bidragsfusk, lögner och mutor. Det visar sig att individer med starkare familjeband i större utstäckning…


966. Competitive Pressure and Technology Adoption: Evidence from a Policy Reform in Western Canada

Shon Ferguson och Rose Olfert

1995 avskaffade den kanadensiska staten subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter. Reformen ledde till en hårdare konkurrens där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att…


965. Rich Man’s War, Poor Man’s Fight? Socioeconomic Representativeness in the Modern Military

Andrea Asoni och Tino Sanandaji

Trots att politiska beslutsfattare officiellt eftersträvar en militär som är representativ för befolkningen så finns det en utbredd missuppfattning att en oproportionerligt stor andel av amerikanska soldater kommer…


964. Risk Aversion Relates to Cognitive Ability: Fact or Fiction?

Ola Andersson, Jean-Robert Tyran, Erik Wengström och Håkan J. Holm

Vi tar riskfyllda beslut varje dag. Det kan gälla allt från hur man kör i trafiken till finansiella beslut om besparingar. Tidigare studier har visat att personer med hög kognitiv förmåga tar mer riskfyllda beslut. I denna…


963. Production Hierarchies in Sweden

Joacim Tåg

Denna studie beskriver hur svenska yrkesdata kan användas för att konstruera användbara mått på hierarkiska strukturer inom företag. Sådana mått gör att vi kan få en bättre bild av hur svenska…


962. How to Combine High Sunk Costs of Exporting and Low Export Survival

Joakim Gullstrand och Maria Persson

Omfattande forskning har visat att företag kommer att fortsätta exportera länge när de väl börjat för att de måste täcka stora fasta kostnader för exporten. De senaste åren har ett nytt…


961. Using Lasso-Type Penalties to Model Time-Varying Covariate Effects in Panel Data Regressions – A Novel Approach Illustrated by the ‘Death of Distance’ in International Trade

Wolfgang Hess, Maria Persson, Stephanie Rubenbauer och Jan Gertheiss

Geografiskt avstånd mellan länder är en nyckelfaktor för att förklara hur mycket länderna handlar med varandra. Med fallande transportkostnader är det rimligt att förvänta att avståndets betydelse skulle…


960. In the Shadow of the DSU: Addressing Specific Trade Concerns in the WTO SPS and TBT Committees

Henrik Horn, Petros C. Mavroidis och Erik N. Wijkström

WTO:s officiella mekanism för att lösa tvister mellan medlemländer – ”DSU” – är välkänd. Mindre känt är dock det arbete som pågår i två kommittéer i WTO, vilka bl.a.…


959. Small Business Activity Does not Measure Entrepreneurship

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

I denna studie introducerar vi ett nytt mått på entreprenörskap – antal individer per capita som blivit  dollarmiljardärer genom att bygga nya företag. Det visar sig att detta mått är negativt korrelerat…


958. Globalization of Monitoring Practices: The Case of American Influences on the Dismissal Risk of European CEOs

Lars Oxelheim och Trond Randøy

I denna studie beaktas hur amerikansk aktieägarstyrning med tillhörande praxis influerar styrelsearbetet i europeiska företag. Analysen visar på ett klart inflytande från amerikansk praxis vad avser toleransen för ett…


957. Heterogeneous Firms, Globalization and the Distance Puzzle

Mario Larch, Pehr-Johan Norbäck, Steffen Sirries och Dieter Urban

Trots globaliseringen och betydande teknologiska framsteg visar forskning att geografiskt avstånd alltjämt utgör ett betydande hinder för handel mellan länder. I denna studie löser vi emellertid denna…


956. Taxation of Goods and Services in Sweden (1862–2013)

Mikael Stenkula

Ett skattesystem består normalt av många olika typer av skatter såsom inkomstskatter, egendomsskatter och/eller konsumtionsskatter. Betydelsen av dessa skiljer sig ofta mellan länder och över tiden. I denna uppsats illustreras…


955. Ethnic Diversity and Preferences for Redistribution: Reply

Matz Dahlberg, Karin Edmark och Helene Lundqvist

I den här uppsatsen svarar vi på den kritik som Nekby och Pettersson-Lidbom (2012) riktar mot vår tidigare uppsats, Dahlberg, Edmark and Lundqvist (2012). Kritiken i Nekby och Pettersson-Lidbom gäller främst (i) vårt…


954. Hierarchies and Entrepreneurship

Joacim Tåg, Thomas Åstebro och Peter Thompson

Enligt tidigare forskning är anställda i mindre företag mer benägna att starta egna företag (dvs. bli entreprenörer) än anställda i större företag.  I denna uppsats visar vi att en femtedel av denna…


953. Market Specific News and Its Impact on Electricity Prices – Forward Premia

Ewa Lazarczyk

Denna uppsats undersöker kortsiktiga premier på den skandinaviska elmarknaden, mätt som skillnaden i elpriser mellan dagen-innan-marknaden (elspot) och intradag-marknaden (elbas). En stor del av prisskillnaderna mellan elspot och den…


952. Employment Protection and Parental Child Care

Martin Olsson

Ett uppluckrat anställningsskydd kan påverka föräldrars uttag av föräldrapenning och vab. I denna studie visas att ett svagare anställningsskydd kan minska uttag av föräldrarelaterad frånvaro. Resultaten…


951. On the Internationalization of Corporate Boards

Lars Oxelheim, Aleksandra Gregorič, Trond Randøy och Steen Thomsen

Trots globaliseringen och en kraftig ökning i de flesta företags gränsöverskridande verksamhet så har styrelserna i dessa företag inte visat motsvarande grad av internationalisering. Detta kan kännas…


950. Re-Coinage as a Monetary Tax: Conditions, Consequences and Comparisons with Debasement

Roger Svensson

Så kallade myntindragningar var vanligt förekommande i medeltidens Europa. Vid myntindragningar förklaras gamla mynt ogiltiga och växlas in mot nya till en fast avgift. Syftet var att dra in en monetär skatt till myntherren.…


949. Effects of Competition between Healthcare Providers on Prescription of Antibiotics

Sara Fogelberg

Introduktionen av antibiotika bidrog till att kraftigt minska dödligheten i västvärlden efter andra världskriget. Utskrivning av antibiotika har dock lett till en utveckling av multiresistenta bakterier, vilket har kommit att bli ett…


948. The Evolving Domain of Entrepreneurship Research

Bo Carlsson, Pontus Braunerhjelm, Maureen McKelvey, Christer Olofsson, Lars Persson och Håkan Ylinenpää

Y Entreprenörsforskningen har vuxit under senare år och utvecklas snabbt. I den här uppsatsen studerar vi entreprenörsforskningens historia, hur forskningsområdet har utvecklats och dess nuvarande status som ett akademiskt…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se