Working Paper No. 951

On the Internationalization of Corporate Boards

Internationalisering av företagets styrelse

Publicerad: 22 januari 2013Antal sidor: 46Nyckelord: Internationalization; International directors; International board experience; Board composition; Nomination committee; Corporate governance JEL-koder: F23; G30; G34; L22; M16
Publicerad version

On the Internationalization of Corporate Boards Lars Oxelheim, Aleksandra Gregorič, Trond Randøy och Steen Thomsen


Trots globaliseringen och en kraftig ökning i de flesta företags gränsöverskridande verksamhet så har styrelserna i dessa företag inte visat motsvarande grad av internationalisering. Detta kan kännas förvånande då en mer internationaliserad verksamhet bör ställa krav på ny kompetens i styrelsen för att den skall kunna fullgöra sina uppgifter i form av kontroll och rådgivning. I denna studie analyserar vi kopplingen mellan internationaliseringen av företagets verksamhet och dess styrelse.

De två tidigare studier som gjorts av internationalisering av ett företags styrelse har gett olika resultat vad avser värdeskapandet genom en sådan internationalisering. En av dessa studier - som analyserat nordiska företag - visar på stort värdeskapande vid rekryteringar av anglo-sachsiska styrelsemedlemmar, medan den andra - som gjorts på amerikanska företag - visar på ett begränsat värdeskapande. Vår studie ger svar på frågan vad som kan förklara värdetillväxten i de nordiska företagen när de internationaliserar sin styrelse.

Få utländska styrelsemedlemmar, men fler med utländsk erfarenhet
I studien analyseras internationaliseringen av styrelsen i 347 nordiska företag under perioden 2001–2008. Givet de nordiska företagens höga grad av internationell verksamhet finns överraskande få utländska styrelsemedlemmar. Studien pekar på att det är främst företagets finansiella internationalisering – ökat utländskt ägande och ökad aktivitet på utländska börser – som kan kopplas till rekryteringen av dessa medlemmar. Deras styrelseplatser motiveras av behovet av kontroll och finansiell rådgivning. Bilden av liten utländsk expertis i styrelsen förändras dock avsevärt om man med ”utländsk” expertis även menar de medborgare i respektive nordiskt land som skaffat sig utländsk erfarenhet genom studier, arbete eller styrelseplats i utländska företag. Närvaron av styrelsemedlemmar med denna erfarenhet är starkt kopplad till företagets kommersiella internationalisering och rådgivning kring utländska marknader. De båda slagen av styrelseexpertis samvarierar dock och studien visar att båda måste beaktas i en analys av styrelsens internationalisering.

Finansiell internationalisering och förändrat företagsspråk
Studier har visat att värdeskapandet är högre när ett nordiskt företag rekryterar en amerikansk styrelsemedlem än då ett amerikanskt företag rekryterar en utländsk styrelsemedlem. Denna skillnad kan förklaras av en ökad finansiell internationalisering i de nordiska företagen som givet tillgång till den amerikanska kapitalmarknaden. De amerikanska företagen har dessutom engelska som sitt företagsspråk, medan en rekrytering av en utländsk styrelsemedlem till ett nordiskt företag innebär att företagets språk kommer att helt eller gradvis ändras till engelska. Därmed når det nordiska företaget en ny kategori investerare och en källa till värdeskapande som kan förklara skillnaden.


IFN Working Paper nr 951, "On the Internationalization of Corporate Boards", är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning tillsammans med Aleksandra Gregoric, Copenhagen Business School, Denmark; Trond Randöy, University of Agder, Norway och Steen Thomsen, Copenhagen Business School, Danmark. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

 

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se