Working Paper No. 961

Using Lasso-Type Penalties to Model Time-Varying Covariate Effects in Panel Data Regressions – A Novel Approach Illustrated by the ‘Death of Distance’ in International Trade

Ny skattningsmetod visar att avstånd är ett lika viktigt handelshinder nu som förr

Publicerad: 13 mars 2013Antal sidor: 29Nyckelord: Penalized Regression; Lasso-type Penalties; Varying Coefficient Models; Gravity; Death of Distance; Missing Globalization PuzzleJEL-koder: C23; C52; F10

Using Lasso-Type Penalties to Model Time-Varying Covariate Effects in Panel Data Regressions – A Novel Approach Illustrated by the ‘Death of Distance’ in International Trade Wolfgang Hess, Maria Persson, Stephanie Rubenbauer och Jan Gertheiss


Geografiskt avstånd mellan länder är en nyckelfaktor för att förklara hur mycket länderna handlar med varandra. Med fallande transportkostnader är det rimligt att förvänta att avståndets betydelse skulle minska över tid. Tidigare empirisk forskning visar däremot att avståndets betydelse ökar över tid. Vi visar att den slutsatsen beror på felaktiga metodval.

Det blir allt mera vanligt att forskare har tillgång till stora paneler av data som följer individer, länder, företag, o.s.v. över tid. Inom internationell handel finns det t.ex. detaljerad statistik över länders import och export för åtminstone 50 år tillbaka i tiden. En fråga som blivit aktuell är därför om det är rimligt att förvänta att ekonomiska orsakssamband förblir oförändrade över tid, eller om forskare explicit borde låta effekten av diverse variabler variera när de genomför ekonometriska studier. Trots att det i många fall är rimligt att tro att effekten av ekonomiska faktorer inte är konstant över tid är det förvånansvärt ovanligt att forskare tillåter effekten att variera över tid. I de fall de trots allt gör det så sker det ofta på ett ineffektivt sätt. Målet med denna uppsats är därför att föreslå en ny metod som tillåter forskare att skatta flexibla modeller där ekonomiska variablers effekt tillåts att variera över tid. För att illustrera metodens nytta tillämpar vi den sedan på data över internationell handel och undersöker om effekten av avstånd förändras över tid.

Ny metod för att skatta effekter som varierar över tid
Den metod vi föreslår innebär rent intuitivt att man skattar en separat koefficient för varje år, och sedan lägger in en ”bestraffning” om skillnaden mellan två efterföljande års koefficienter är stor. Det är då möjligt att skatta en modell som är mycket flexibel och tillåter att variablers effekt ibland förändras kraftigt från ett år till ett annat samtidigt som effekten för det mesta förändras långsamt. En fördel med metoden är dessutom att den kan hjälpa forskaren att välja rätt modell, eftersom den – enkelt uttryckt – testar om de inkluderade variablerna är ”ekonomiskt signifikanta”. En variabel som kanske är statistiskt signifikant p.g.a. att man har ett mycket stort antal observationer kan därmed exkluderas från modellen om den inte tillför något till modellens förklaringsvärde.

Tillämpning av metoden på internationell handel
Det råder stor konsensus i den empiriska forskningen kring internationell handel att geografiskt avstånd mellan länder är en nyckelfaktor för att förklara hur mycket länderna handlar med varandra. Allt annat lika så är handeln mellan länder som ligger långt ifrån varandra betydligt mindre än handeln mellan länder som ligger nära varandra. Normalt sett tänker man sig att avstånd framförallt fångar transportkostnader, men samtidigt har transportkostnaderna minskat rejält över tid. Därför finns det anledning att tro att avståndets betydelse för internationell handel också borde minska över tid. Detta är dock inte fallet. Empirisk forskning visar tvärtemot att avstånd blivit ett allt viktigare handelshinder över tid. Eftersom detta är ett förvånande resultat, är målet med den empiriska tillämpningen i uppsatsen att testa om slutsatsen förblir den samma om man använder vår föreslagna skattningsmetod.

Avstånd varken mer eller mindre viktigt nu än förr
Vi tillämpar vår föreslagna metod på ett mycket stort antal observationer av handel mellan länder under perioden 1962–2006. Vi finner att det gör stor skillnad om vi använder vår metod jämfört med de metoder som traditionellt använts. Med en traditionell skattningsmetod varierar avståndets effekt kraftigt från år till år, och vi hittar t.ex. hela 40 procents skillnad i effekten mellan åren 1969 och 1980. Med vår förslagna metod finner vi däremot att effekten av avstånd inte förändras alls över tid. I motsats till tidigare forskning finner vi alltså inte stöd för att avstånd skulle bli ett allt viktigare handelshinder. Å andra sidan hittar vi heller inte stöd för att avstånd skulle minska i betydelse.


IFN Working Paper nr  961, ”Using Lasso-type Penalties to Model Time-varying Covariate Effects in Panel Data Regressions – A Novel Approach Illustrated by the ’Death of Distance’ in International Trade”, är författat av Wolfgang Hess (Lunds universitet), Maria Persson (Lunds universitet och IFN), Stephanie Rubenbauer (Ludwig-Maximilians-Universität München) och Jan Gertheiss (Ludwig-Maximilians-Universität München). Vill du veta mer? Kontakta Maria på e-post maria.persson@nek.lu.se.

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se