Working Paper No. 962

How to Combine High Sunk Costs of Exporting and Low Export Survival

Svenska företags exportuthållighet är generellt låg – men det gäller inte till alla typer av marknader

Publicerad: 19 mars 2013Antal sidor: 28Nyckelord: Sunk Costs; Trade Duration; Survival; Core v. Peripheral Markets; Sweden; Firm-Level Data; Discrete-Time Hazard ModelsJEL-koder: F10; F14
Publicerad version

How to Combine High Sunk Costs of Exporting and Low Export Survival Joakim Gullstrand och Maria Persson


Omfattande forskning har visat att företag kommer att fortsätta exportera länge när de väl börjat för att de måste täcka stora fasta kostnader för exporten. De senaste åren har ett nytt forskningsfält dock dragit den till synes motstridiga slutsatsen att internationell handel är mycket kortvarig. Vi utvecklar en teoretisk modell och testar den på svenska data för att visa att båda forskningsfälten kan ha rätt. 

Omfattande forskning har visat att export är sammankopplat med betydande fasta kostnader (ofta kallade irreversibla kostnader) som måste täckas innan ett företag kan börja exportera. Exempelvis kan företaget behöva bygga upp ett distributionsnätverk, marknadsföra sin produkt eller kanske anpassa produkten i enlighet med olika nationella standarder. En följd av de fasta inträdeskostnaderna är att när företaget väl börjat exportera så kommer det dra sig för att lämna marknaden – även om det under en period går med förlust. Annars måste man annars betala en ny fast kostnad för att komma tillbaka in på marknaden vid ett senare tillfälle. Slutsatsen i forsknings-
litteraturen kring irreversibla kostnader är därför att när ett företag väl börjat exportera en produkt så kan det förväntas fortsätta exportera under lång tid.

Internationell handel är kortvarig
Under de senaste åren har det dock börjat växa fram en annan forskningslitteratur som drar till synes motsatt slutsats. En rad artiklar har använt handelsdata på både land- och företagsnivå för att visa att de allra flesta handelsflöden överlever mycket kort tid. Denna litteratur, som alltså fokuserar på just varaktigheten hos handelsflöden, illustrerar tydligt att internationell handel i genomsnitt varar under mycket kort tid. Även då mycket aggregerad handelsstatistik används är medianvaraktigheten ofta inte längre än ett eller två år. 

Viktigt skilja på kärnmarknad och perifer marknad
För att förklara varför forskning med olika utgångspunkter kunnat dra så till synes olika slutsatser om varaktigheten hos internationell handel utvecklar vi en teoretisk modell kring företags exportbeslut. Vi testar sedan de prediktioner modellen ger med hjälp av detaljerad statistik över export från samtliga svenska företag i livsmedelsbranschen. Det vi finner är att fasta kostnader inte är lika viktiga på alla marknader. På företagets kärnmarknad – löst definierat som den viktigaste marknaden ur försäljningssynpunkt – spelar de fasta kostnaderna stor roll, och företagen tenderar därför att exportera under lång tid. För företagets perifera marknader – de produkter eller destinationer som bara står för en liten del av företagets totala försäljning – blir däremot de fasta kostnaderna mindre centrala, och företaget lämnar snabbare marknaden under dåliga tider.

Tidigare forskning blandade ihop olika exportbeslut
Vi menar att nyckeln för att förstå varför forskningen kommit till så olika slutsatser är att man studerat olika typer av exportbeslut. Forskningen kring irreversibla kostnader har undersökt företagens beslut att fortsätta exportera över huvud taget, vilket närmast per definition är ett beslut som rör företagets kärnmarknad. Att man finner trögrörliga exportbeslut är därför helt i linje med våra teoretiska och empiriska slutsatser. Forskningen kring handelns varaktighet använder däremot observationer över företagens separata beslut att exportera en given produkt till en given destination, vilket gör att man blandar kärnmarknadsobservationer och observationer som rör perifera marknader. I genomsnitt blir därför handelns varaktighet kort. I vårt fall med svenska företag finner vi exempelvis att runt 85 procent av alla nya exportflöden upphör inom de första två åren.


IFN Working Paper nr 962, ”How to combine high sunk costs of exporting and low export survival”, är författat av Joakim Gullstrand (Lunds universitet) och Maria Persson (Lunds universitet och IFN). Vill du veta mer? Kontakta Maria Persson på e-post maria.persson@nek.lu.se.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se