Working Paper No. 972

What Do Revealed Preference Axioms Reveal about Elasticities of Demand?

Identifikation av elasticiteter utan starka antaganden

Publicerad: 4 september 2013Antal sidor: 16Nyckelord: Strong Axiom of Revealed Preference; Afriat Inequalities; Elasticities of DemandJEL-koder: C61; D12

What Do Revealed Preference Axioms Reveal about Elasticities of Demand? Per Hjertstrand and Barry E. Jones


Att beräkna elasticiteter av olika slag, d.v.s. hur en ekonomisk variabel påverkas av en förändring av en annan variabel är viktigt för att kunna tolka resultaten i nationalekonomisk forskning. Exempel på sådana elasticiteter är hur individers arbetsutbud förändras när lönen ökar och hur konsumtionen av en vara förändras då priset på denna eller andra varor förändras. Beräkningarna görs vanligtvis utifrån en rad olika ekonomiska och statistiska antaganden såsom den matematiska formen på individernas preferenser och hur individernas konsumtionsval ser ut. I denna uppsats visar vi hur elasticiteter kan beräknas utan starka antaganden om individernas preferenser.

Vi utgår från en enkel konsumtionsmodell där det endast antas att individer maximerar en nyttofunktion som uppfyller vissa generella egenskaper. Vidare utgår vi från att forskaren endast observerar hur mycket individerna konsumerar av ett visst antal varor och priserna på dessa varor. Givet priser och kvantiteter undersöker vi om detta utgör tillräcklig information för att meningsfullt kunna beräkna elasticiteter.

Resultaten visar att priser och kvantiteter inte är tillräckligt för att identifiera storleken på elasticiteterna, men att många elasticiteter kan approximeras till värden nära noll. För att kunna identifiera exakta värden på elasticiteter behövs ytterligare antaganden om individernas preferenser såsom funktionsformen på preferenserna. En central slutsats från denna studie är således att det är mycket viktigt att välja eller anta en funktionsform som är flexibel nog att fånga komplexa konsumtionsmönster, då det data som forskaren observerar inte innehåller tillräckligt med information.


IFN Working Paper nr 972: "What Do Revealed Preference Axioms Reveal about Elasticities of Demand?", har författats av Per Hjertstrand (Institutet för Näringslivsforskning, IFN) och Barry Jones (Binghamton University). Vill du veta mer? Kontakta Per Hjertstrand på e-post: per.hjertstrand@ifn.se.

Per Hjertstrand

Kontakt

Tel: 08 665 4557
per.hjertstrand@ifn.se

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se