Working Paper No. 988

Social Capital and Political Institutions: Evidence that Democracy Fosters Trust

Demokrati främjar tillit

Publicerad: 18 november 2013Antal sidor: 12Nyckelord: Trust; Democracy; Political institutions; Cultural transmission; Social capitalJEL-koder: F55; H10; J62; Z13
Publicerad version

Social Capital and Political Institutions: Evidence that Democracy Fosters Trust Martin Ljunge


Demokrati främjar tillit. Det är slutsatsen i denna uppsats som studerar tillit hos andra generationens invandrare och relaterar den till demokratin i faderns födelseland. De med en far från ett mer demokratiskt land uttrycker större tillit än de vars far kommer från ett mindre demokratiskt land. Det innebär att mer demokratiska institutioner har en indirekt effekt på kulturella normer som visat sig viktiga för att främja både välstånd och hälsa.

Länder med mer demokratiska institutioner tenderar att också präglas av hög tillit, men det har varit mindre klart hur orsakssambanden ser ut. Genom att studera tillit bland andra generationens invandrare i 30 europeiska länder och relatera den till demokratinivån i faderns födelseland är det möjligt att skatta det kausala sambandet mellan demokrati till tillit.

De politiska institutionerna i faderns hemland formar faderns kulturella normer, som i sin tur kan överföras till barnet som föds och lever i ett annat land. Det är dock inte rimligt att barnets tillit påverkar de politiska institutionerna i ett annat land, dvs. det är inte fråga om omvänd kausalitet.

Demokrati den viktigaste faktorn
Politiska institutioner i faderns hemland samvarierar med andra faktorer, t.ex. genomsnittlig tillit och välstånd. Det är således viktigt att undersöka om dessa alternativa faktorer ligger bakom resultatet av dataanalysen i stället för graden av demokrati.

Tilliten i faderns hemland tillåts påverka tilliten bland andra generationens invandrare, men effekten av mer demokratiska institutioner består medan tilliten i härkomstlandet verkar vara utan betydelse. Detsamma gäller det allmänna välståndet, rättsstatens beskaffenhet och ojämlikheten i faderns födelseland. Dessa faktorer har inte en mätbar effekt på tilliten, vilket däremot demokratinivån har. Den empiriska analysen pekar alltså på att mer demokratiska institutioner spelar en viktig roll för tillit, vilket däremot andra faktorer inte gör.

Normer överförs från fäder till barn
Det bör poängteras att det som skattats inte är en direkt effekt av de politiska institutionerna där de finns. Effekten går från institutioner till kulturella normer som överförs från far till barn, dvs. till individer som lever under andra politiska institutioner.

Gynnsam sidoeffekt av att sprida demokrati
Resultaten pekar på en ytterligare positiv effekt av att sprida demokrati i världen, utöver de demokratiska värdena och individers delaktighet i den politiska processen. Demokrati främjar tillit, en kulturell attityd som visat sig bidra till en bättre utveckling i många dimensioner, t.ex. ekonomiskt välstånd och bättre hälsa.

Spelar modern någon roll?
Den här uppsatsen studerar faderns roll och finner ett viktig inflytande från demokrati till barnets tillit. På moderns sida spelar inte politiska institutioner någon märkbar roll. På moderns sida är det härkomstlandets tillit som påverkar barnets tillit, vilket studeras i IFN Working Paper 946, länk.


IFN Working Paper nr 988, "Social Capital and Political Institutions: Evidence that Democracy Fosters Trust", är författat av Martin Ljunge, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Martin Ljunge på martin.ljunge@ifn.se.

Martin Ljunge

Kontakt

Tel: 08 665 4517
martin.ljunge@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se