Working Papers 2014

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1051. Sickness Absence and Local Benefit Cultures

Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson

De stora variationerna i sjukfrånvaro mellan olika geografiska områden kan inte enbart förklaras med observerbara socio-ekonomiska faktorer såsom ålder, yrke, arbetsplatsförhållanden, utbildning med mera. I denna…


1050. Does College Education Reduce Small Business Failure?

Andrea Asoni and Tino Sanandaji

Tidigare forskning har visat att en högskoleexamen förknippas med högre inkomster för anställda. Mindre är känt gällande utbildningseffekten för egenföretagare. Baserat på amerikansk individdata…


1049. Superentrepreneurship and Global Imbalances: Closing Europe's Gap to Other Industrialized Regions

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

I denna studie används ett nytt mått på entreprenörskap – antal individer per capita som blivit dollarmiljardärer genom att bygga nya företag, här kallat superentreprenörskap. Enligt detta mått…


1048. The Silver Lining of Price Spikes: How Electricity Price Spikes Can Help Overcome the Energy Efficiency Gap

Johannes Mauritzen

Tillfälliga pristoppar betraktas ofta som ett olyckligt attribut till avreglerade elmarknader. Pristoppar kan dock ha en fördel som tidigare förbisetts: de kan ”knuffa” ouppmärksamma konsumenter till att söka…


1047. Retail Productivity: Investigating the Influence of Market Size and Regional Hierarchy

Özge Öner

I denna uppsats undersöks vad som påverkar produktiviteten i svenska fristående butiker, med fokus på effekterna av marknadens storlek och regional hierarki (landet delas in i 82 regioner, var och en med en huvudort). I…


1046. Social Capital and Health: Evidence That Ancestral Trust Promotes Health among Children of Immigrants

Martin Ljunge

Barn till invandrare med en mor från ett land med hög tillit rapporterar själva högre tillit och i sin tur bättre hälsa än dem med en mor från ett lågtillitsland. De med högre tillit har även…


1045. Legitimacy and the Cost of Government

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och David Lipka

Statens storlek är, enligt tidigare empirisk forskning, negativt relaterad till ekonomisk tillväxt. Denna ”kostnad” av en stor stat varierar dock länder emellan. Vi undersöker om skillnader i statens legitimitet kan bidra…


1044. Evasive Entrepreneurship

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Entreprenörskap som syftar till att kringgå eller undvika existerande institutioner – kringgående entreprenörskap – är en viktig anledning till institutionell förändring. Om det får tillräckligt…


1043. Gender Quotas and Women’s Political Leadership

Diana Z. O'Brien och Johanna Rickne

Mer än 100 länder har någon form av könskvotering i sitt politiska system. Samtidigt finns det många frågetecken kring konsekvenserna av dessa reformer. Ett ofta återkommande argument i debatten om kvotering är…


1042. Richer (and Holier) Than Thou? The Effect of Relative Income Improvements on Demand for Redistribution

Mounir Karadja, Johanna Möllerström och David Seim

Forskningen visar att de allra flesta har svaga kunskaper om hur inkomstfördelningen ser ut. I denna studie visar vi resultaten från en omfattande undersökning, där vi frågat 4 500 svenskar hur många procent av Sveriges…


1041. Foreign Direct Investment, Source Country Heterogeneity and Management Practices

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Rickard Hammarberg

I denna studie undersöker vi om effekter av utländska direktinvesteringar till Sverige är systematiskt kopplade till vilken hemvist det investerande företaget har. Vi finner tydliga produktivitetsskillnader mellan utländska…


1040. Re-Coinage in Medieval Sweden

Roger Svensson

Sedan tidigare har det varit känt att Sverige tog samma mynttyper i bruk som på kontinenten under vikinga- och medeltiden. I denna uppsats visas att Sverige även tillämpade den kontinentala myntningspolitik som var kopplad till dessa…


1039. Trust Us to Repay: Social Trust, Long-Term Interest Rates and Sovereign Credit Ratings

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Efter 2008 års finanskris har den offentliga skuldsättningen ökat kraftigt i många länder. Kreditvärderingsinstitut som bedömer staters förmåga att betala sina lån har blivit ett omdebatterat fenomen.…


1038. Initial Offer Precision and M&A Outcomes

Petri Hukkanen och Matti Keloharju

Företagsförvärv kan liknas vid en auktion där högstbjudande vinner. Samtidigt strävar köparen efter att betala ett så lågt pris som möjligt för andelarna i målföretaget. Med…


1037. Pro-Competitive Rationing in Multi-Unit Auctions

Pär Holmberg

Börser och auktioner där multipla enheter handlas av t.ex. el, aktier, räntepapper och utsläppsrätter, använder ransoneringsregler när budgivningen blir oavgjord. Så är fallet när det finns två…


1036. Explaining Cross-Country Differences in Labor Market Gaps between Immigrants and Natives in the OECD

Andreas Bergh

I Sverige, liksom i de flesta OECD-länder, klarar sig utrikesfödda sämre på arbetsmarknaden än födda inom landet. Det finns dock stor variation mellan olika länder och Sverige hör till de länder där gapet…


1035. Firm Productivity and Carbon Leakage: A Study of Swedish Manufacturing Firms

Shon Ferguson och Mark Sanctuary

Elpriserna steg påtagligt under 2000-talet i Sverige. I denna studie undersöks hur högre elkostnader i tillverkningsbranschen påverkar import av insatsvaror. Vi finner att högre elpriser ledde till att svenska företag…


1034. The Glass Ceiling in Politics: Formalization and Empirical Tests

Olle Folke och Johanna Rickne

Den politiska makten runt om i världen ligger mestadels i händerna på vita medelålders män, vilket av många tolkas som att det finns ett glastak för andra grupper. I denna studie konkretiserar vi vad begreppet…


1033. Inherited Wealth over the Path of Development: Sweden, 1810–2010

Henry Ohlsson, Jesper Roine och Daniel Waldenström

Ärvda förmögenheter har på senare år fått stor uppmärksamhet, bl.a. till följd av Thomas Piketty (Piketty, 2011; 2014). Diskussionen har till stor del kretsat kring en långsiktig kontrast mellan Europa och…


1032. Inheritance Taxation in Sweden, 1885–2004: The Role of Ideology, Family Firms and Tax Avoidance

Magnus Henrekson och Daniel Waldenström

I denna uppsats studeras och tolkas den långsiktiga utvecklingen av arvs-, gåvo- och kvarlåtenskapsskatten i Sverige från införandet 1885 till avskaffandet 2004. Studiens första bidrag är att beräkna…


1031. Effects of Payroll Tax Cuts for Young Workers

Per Skedinger

Arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänktes i två reformer 2007 och 2009. I denna uppsats analyseras effekterna av reformerna för anställda i detaljhandeln – en viktig arbetsgivare av ung personal. Generellt är de…


1030. Sweden’s School Choice Reform and Equality of Opportunity

Karin Edmark, Markus Frölich och Verena Wondratschek

Den här studien undersöker om 1992 års skolvalsreform har haft olika effekt på elevers utfall i skolan och på arbetsmarknaden, beroende på elevernas familjebakgrund. Resultatet av studien tyder på att reformens…


1029. Property Taxation, Bounded Rationality and House Prices

Mikael Elinder och Lovisa Persson

2008 sänktes fastighetsskatten i Sverige. I linje med ekonomisk teori förutspådde flera bedömare att skattesänkningen skulle leda till högre huspriser. I denna uppsats visar vi att generella ökningar av huspriserna…


1028. Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms

Carl Magnus Bjuggren

Något som utmärker familjeföretag är att de har längre tidshorisonter än andra företag. Det är också lättare för allmänheten att identifiera ägare i ett familjeföretag och koppla…


1027. Swedish Stock and Bond Returns, 1856–2012

Daniel Waldenström

Relationen mellan ekonomins tillväxt och välståndets fördelning tillhör en av de mest omdiskuterade och utforskade frågorna bland nationalekonomerna. Trots betydande insatser är vår kunskap om betydelsen för…


1026. Global Engagement and the Occupational Structure of Firms

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

I denna studie undersöker vi sambandet mellan graden av företags internationalisering och fördelningen av olika yrken i dessa företag. Vi finner att företag som i större utsträckning är verksamma på…


1025. Employer Attitudes towards Refugee Immigrants

Per Lundborg och Per Skedinger

I denna uppsats redovisas resultaten från en omfattande enkät- undersökning riktad till svenska arbetsgivare angående deras attityder till och erfarenheter av flyktingar. I enkäten ombads arbetsgivarna att svara på…


1024. Are CEOs Born Leaders? Lessons from Traits of a Million Individuals

Renée Adams, Matti Keloharju och Samuli Knüpfer

Hur skiljer sig de personliga egenskaperna hos vd:ar från egenskaperna hos personer i andra högkvalificerade yrken och från befolkningen i sin helhet? Vilka egenskaper betyder mest för att lyckas bli en vd? I vilken utsträckning…


1023. The Effect of Elections on Economic Growth: Results from a Natural Experiment in Indonesia

Sara Moricz och Fredrik Sjöholm

Hur demokratiska system påverkar ekonomisk tillväxt är en fråga som intresserat många delar av samhällsvetenskapen. Åsikter och teoretiska prediktioner skiljer sig kraftigt åt vilket understryker vikten av…


1022. Family Ruptures and Intergenerational Transmission of Stress

Petra Persson and Maya Rossin-Slater

Den stora och ökande förekomsten av psykiska sjukdomar understryker vikten av att förstå deras kausala ursprung. Denna uppsats analyserar betydelsen av en specifik omständighet – dödsfall inom familjen – under…


1021. Long-Run Trends in the Distribution of Income and Wealth

Jesper Roine och Daniel Waldenström

 Relationen mellan ekonomins tillväxt och välståndets fördelning tillhör en av de mest omdiskuterade och utforskade frågorna bland nationalekonomerna. Trots betydande insatser är vår kunskap om betydelsen…


1020. Local Competitiveness Fostered through Local Institutions for Entrepreneurship

Martin Andersson och Magnus Henrekson

Det finns i dag en betydande samsyn om att det institutionella ramverket är avgörande för ett lands företags- och entreprenörsklimat. Forskningen visar att även lokala institutioner – såväl formella som…


1019. An International Cohort Comparison of Size Effects on Job Growth

Michael Anyadike-Danes, Carl Magnus Bjuggren, Sandra Gottschalk, Werner Hölzl, Dan Johansson, Mika Maliranta och Anja Myrann

Ett litet antal av de minsta företagen spelar en avgörande roll för att förklara skillnader i sysselsättningstillväxt mellan länder. Det är ett litet antal mycket snabbt växande företag som är…


1018. Taxation of Real Estate in Sweden (1862–2013)

Mikael Stenkula

I denna studie analyseras den svenska fastighetsskattens utveckling. Utformningen av fastighetsskatten har ändrats påtagligt under historiens gång, både på kommunal och statlig nivå. Trots att skatten har varit…


1017. Minimum Wages and the Integration of Refugee Immigrants

Per Lundborg och Per Skedinger

De kollektivavtalsreglerade minimilönerna i Sverige ligger på en hög nivå i en internationell jämförelse. I denna uppsats undersöks vilken effekt dessa minimilöner har på arbetslösheten bland…


1016. Globalization and Child Health in Developing Countries: The Role of Democracy

Anna Welander, Carl Hampus Lyttkens och Therese Nilsson

I denna studie undersöker vi sambandet mellan globalisering, demokrati och barnhälsa i utvecklingsländer. Med data från 70 utvecklingsländer mellan åren 1970 och 2009 finner vi ett positivt samband mellan globalisering och…


1015. Strategic Withholding through Production Failures

Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk

I denna uppsats undersöker vi om producenter på den nordiska elmarknaden Nord Pool undanhåller kapacitet genom strategiska produktionsbortfall i syfte att påverka prissättningen. Resultaten indikerar att höjda elpriser…


1014. Luck, Choice and Responsibility: An Experimental Study of Fairness Views

Johanna Möllerström, Bjørn-Atle Reme och Erik Ø. Sørensen

I denna studie genomför vi ett experiment där resurser ska fördelas mellan två aktörer. Fördelningen av resultatet beror på kontrollerbar och okontrollerbar risk och att en omfördelare har rätt att justera…


1013. The Multi-Faceted Concept of Transparency

Jens Forssbæck och Lars Oxelheim

I denna studie analyserar vi begreppet ”transparens”. Detta begrepp har under senare år använts flitigt inom såväl forskningen som i det offentliga samtalet som en lösning på allehanda ekonomiska problem.…


1012. Sizing Up the Impact of Embassies on Exports

Shon Ferguson och Rikard Forslid

Många länder, inklusive Sverige, spenderar mångmiljonbelopp på att underhålla ett nätverk av ambassader. I denna studie undersöks hur ambassadernas verksamhet påverkar exporten. Vi finner att flera medelstora…


1011. Health Responses to a Wealth Shock: Evidence from a Swedish Tax Reform

Oscar Erixson

Denna studie visar att ökad förmögenhet har en obetydlig effekt på hälsa på kort och medellång sikt. Hälsoutfallen i studien kommer från svenska registerdata och baseras på läkares objektiva…


1010. Person-Organization Fit and Incentives:
A Causal Test

Ola Andersson, Marieke Huysentruyt, Topi Miettinen och Ute Stephan

Organisationsforskare har länge påpekat att anställda vars värderingar överensstämmer med organisationens är mer produktiva och är mer engagerade i organisationen.  Speciell tonvikt har lagts på…


1009. Real-time versus Day-ahead Market Power in a Hydro-based Electricity Market

Thomas Tangerås och Johannes Mauritzen

Denna studie utvecklar en ny metod för att utvärdera konkurrensen på vattenkraftbaserade elmarknader. Vi använder metoden för att studera prisbildningen på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. Det visar sig att…


1008. The Bright but Right View? A New Type of Evidence on Entrepreneurial Optimism

Ola Bengtsson och Daniel Ekeblom

Det hävdas ofta att entreprenörer måste ha en optimistisk personlighet, samtidigt som irrationell optimism kan stå den enskilde entreprenören dyrt. I denna studie visar vi att entreprenörer i genomsnitt är mer…


1007. Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance

Niclas Berggren och Therese Nilsson

Vi undersöker i vilken mån olika dimensioner av globaliseringen påverkar människors inställning till att lära barn att vara toleranta. Vår tes är att globalisering leder till att vuxna vill utrusta barn så…


1006. Estate Division: Equal Sharing as Choice, Social Norm, and Legal Requirement

Oscar Erixson och Henry Ohlsson

I denna studie undersöker vi hur stor andel av föräldrar som väljer att dela kvarlåtenskapen ojämnt mellan sina barn och vilka faktorer som påverkar beslutet. Resultaten visar att endast omkring en av tio…


1005. International Network Competition

Thomas Tangerås och Joacim Tåg

Telekommarknaderna blir allt mer globala, medan de fortfarande regleras på nationell nivå. Denna studie visar på hur nationella regleringsmyndigheter kan sakna incitament att genomföra tillräckligt långtgående…


1004. Swedish Capital Income Taxation (1862–2013)

Gunnar Du Rietz, Dan Johansson och Mikael Stenkula

I den här studien analyserar vi kapitalbeskattningens utveckling. Beskattningen av kapital påverkar incitamenten för företagande och investeringar och har stora effekter på samhällsekonomin. Resultaten visar att…


1003. Political Selection in China: the Complementary Roles of Connections and Performance

Ruixue Jia, Masayuki Kudamatsu och David Seim

Hur tillsätts politiska beslutsfattare i Kina? Kinas ekonomiska tillväxt under de senaste 20 åren har varit spektakulär och antyder att man lyckats tillsätta politiker som främjat ekonomisk utveckling. Avsaknaden av…


1002. Preferential Voting, Accountability and Promotions into Political Power: Evidence from Sweden

Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

I denna studie visar vi att resultatet i personvalet har stor betydelse för vilka personer som tilldelas politisk makt i svenska kommuner. Att få flest kryss på en valsedel mer än fördubblar sannolikheten att bli förstanamn…


1001. Payroll Taxes and Youth Labor Demand

Johan Egebark och Niklas Kaunitz

År 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna i Sverige med en tredjedel för arbetstagare mellan 19 och 25 år. Vi uppskattar att sänkningen skapat 6 000–10 000 nya jobb på kort sikt. Reformen ledde till att…


1000. Swedish Wealth Taxation (1911–2007)

Gunnar Du Rietz och Magnus Henrekson

Den svenska förmögenhetsskatten infördes 1911 och avskaffades 2007. I denna studie presenteras en detaljerad beskrivning av reglerna som omgav de olika förmögenhetsskatterna gällande skatteskalor, värderingsregler,…


999. Entrepreneurship, Innovation and Human Flourishing

Magnus Henrekson

Denna studie tar sin utgångspunkt i nobelpristagaren Edmund Phelps tankeväckande bok Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change. Boken har många förtjänster, framförallt att den lyfter…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se