Working Paper No. 1013

The Multi-Faceted Concept of Transparency

Vad innebär "transparens"?

Publicerad: 7 mars 2014Antal sidor: 47Nyckelord: Asymmetric Information; Transfer of Information; Moral Hazard; Adverse Selection; Transparency; Optimal Transparency; Ex Ante Transparency; Ex Post Transparency; Predictability; Accountability; Economic Policy; Economic Growth.JEL-koder: D82; E24; E27; E37; E38; E52; E58; E62; G38; M10

The Multi-Faceted Concept of Transparency Jens Forssbæck och Lars Oxelheim


I denna studie analyserar vi begreppet ”transparens”. Detta begrepp har under senare år använts flitigt inom såväl forskningen som i det offentliga samtalet som en lösning på allehanda ekonomiska problem. Studien visar på betydelsen av att beakta kostnaden för att tillhandahålla information såväl som för mottagaren att bearbeta densamma. Vår slutsats är att det finns något som kan kallas för optimal transparens. Men detta optimala tillstånd skiljer sig åt mellan olika politiska områden och företagsrelaterade situationer.

Begreppet transparens har sedan några årtionden tillbaka fått en explosionsartad och bred användning inom forskningen. Brist på transparens används exempelvis ofta som förklaring till att såväl företagsskandaler som finansiella kriser kunnat utvecklas. Brist på transparens spelar också en nyckelroll i debatten om ersättningarna till ledningen i börsnoterade företag. Vidare har ökad transparens givits rollen som en katalysator för tillväxt i Europa som del av Lissabonstrategin från 2000. Vad är då detta universalmedel ”transparens”?

Minskad informationsasymmetri ökar transparensen
Vi finner att förekomsten av en informationsasymmetri är en gemensam nämnare för olika former av brist på transparens. Ökad transparens innebär en minskning av denna asymmetri genom överföring av information från en sändare till en mottagare. Transparens handlar därför inte bara om utbudet av information och den enkla logiken att mer information innebär högre transparens. För mycket information hotar att dränka mottagaren. Viktigt är sålunda att beakta att det finns en efterfrågesida som söker trovärdig information av värde för mottagaren. Både sändaren och mottagaren har kostnader för informationshanteringen.

Olika typer av transparens
Vi finner det viktigt att skilja mellan olika typer av transparens, med uppdelning på ex ante och ex post transparens. Den förstnämnda formen av transparens är kopplad till förutsebarhet, medan den senare formen är kopplad till uppföljning och kontroll. Inom ekonomiområdet är frågan om transparens ofta kopplad till effektivitet, men i en del fall är motivet för ökad transparens helt enkelt ”rätten att få veta”.

Empiriska studier som analyserat orsaker till, och effekter av, transparens på olika områden lider ofta av endogenitetsproblem. Entydiga orsakssamband är därför svåra att finna, då de effekter som förknippas med ökad transparens i regel också påverkar förutsättningarna för att öka transparensen. Vi synliggör i studien vikten av att i studier av konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt beakta samspelet mellan transparensen i den förda politiken och transparensen på företagsnivå.

Vi ifrågasätter i denna studie den traditionella uppfattningen att mer transparens alltid är av godo och argumenterar för förekomsten av optimal transparens. Som stöd för detta pekar vi på en rad mekanismer varigenom ökad transparens leder till sämre utfall. Så kan exempelvis för mycket information till aktieägarna vara till gagn för konkurrenterna och visa sig mycket kostsam för aktieägarna. Vi hävdar att den optimala transparensen varierar mellan politikens olika fält (penningpolitik, finanspolitik, arbetsmarknadspolitik, handelspolitik, etc), olika institutionella miljöer, näringsgrenar och mellan enskilda företag.


IFN Working Paper nr 1013, The Multi-Faceted Concept of Transparency, är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, tillsammans med Jens Forssbæck, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

 

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se