Working Paper No. 1019

An International Cohort Comparison of Size Effects on Job Growth

Internationell jämförelse av sysselsättningstillväxt


Ett litet antal av de minsta företagen spelar en avgörande roll för att förklara skillnader i sysselsättningstillväxt mellan länder. Det är ett litet antal mycket snabbt växande företag som är utslagsgivande. Andra faktorer, såsom företagens initiala storleksfördelning eller deras överlevnadsgrad, är inte lika avgörande.

Hur företag av olika storlek bidrar till sysselsättningstillväxten är ett ofta förekommande ämne i den ekonomisk-politiska debatten. Tidigare studier har dock haft svårt att separera effekterna av företagens ålder och storlek på sysselsättningstillväxt. Genom att studera födelsekohorter av företag kan vi i denna studie effektivt ta hänsyn till ålderseffekter. Ett unikt datamaterial som baseras på registerdata från ett halvt dussin europeiska länder – Österrike, Finland, Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien – gör det möjligt att använda detaljerade storleksindelningar för att undersöka likheter och skillnader mellan länder.

De flesta företag är små
Studien utvecklar en metod för att jämföra sysselsättningstillväxten mellan länder som går ut på att separera effekter som beror på företagens initiala storleksfördelning, överlevnadsgrad och tillväxttakt.  Till att börja med bekräftas resultat från tidigare studier, nämligen följande: De flesta företag föds mycket små, små företag har en lägre överlevnadsgrad än större företag och små företag uppvisar en högre tillväxttakt än större företag.

Några få små företag växer mycket snabbt
Vid en djupare analys av vad som kan förklara skillnader i sysselsätt-
ningstillväxt mellan de olika länderna utkristalliseras en faktor som avgörande, nämligen hur de allra minsta företagen med 1–5 anställda utvecklas över tid. Skillnaderna mellan länder beror i mindre utsträckning på hur den initiala storleksfördelningen ser ut eller andelen av dessa små företag som överlever. Istället kan skillnaderna förklaras av ett litet antal företag som växer mycket snabbt.

Studien bidrar således till att öka förståelsen av sysselsättningstillväxt och betydelsen av förtagens ålder och storlek. Dessutom betonas vikten av att anta ett dynamiskt angreppssätt där varje ny kohort av företag bidrar till den redan existerande företagspopulationen.


IFN Working Paper nr 1019, "An International Cohort Comparison of Size Effects on Job Growth", är författat av Michael Anyadike-Danes, Aston Business School and Enterprise Research Centre, Carl Magnus Bjuggren, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Sandra Gottschalk, ZEW, Werner Hölzl, WIFO, Dan Johansson, HUI Research och Örebro Universitet, Mika Maliranta, ETLA och University of Jyväskylä och Anja Myrann, Ragnar Frisch Centre for Economic Research. Vill du veta mer? Kontakta Carl Magnus Bjuggren på carl.magnus.bjuggren@ifn.se.

 

 

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se