Working Paper No. 1026

Global Engagement and the Occupational Structure of Firms

Sambandet mellan företagens internationalisering och yrkessammansättning

Publicerad: 27 maj 2014, reviderad maj 2015 och augusti 2017Antal sidor: 40Nyckelord: Occupational structure; Globalization; Multinational Enterprises; ExportersJEL-koder: F10; F20
Publicerad version

Global Engagement and the Occupational Structure of Firms Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu


I denna studie undersöker vi sambandet mellan graden av företags internationalisering och fördelningen av olika yrken i dessa företag. Vi finner att företag som i större utsträckning är verksamma på internationella marknader har anställda som i högre grad innehar olika typer av högkvalificerade yrken. Resultaten visar på en typ av inkomstfördelningseffekt av globalisering som tidigare inte uppmärksammats.

Svenska företag har sedan lång tid tillbaka varit internationellt verksamma genom betydande exportverksamhet. Under de senaste decennierna har gränsöverskridande direktinvesteringar fått en allt mer framträdande roll. Samtidigt som svenska multinationella företag under årtionden haft en betydande utlandsverksamhet har också inflödet av utländska direktinvesteringar ökat markant. Detta har inneburit att allt fler företag i Sverige är multinationella och att allt fler anställda arbetar i sådana företag. Frågan är hur denna utveckling påverkar kompositionen av anställda i olika typer av företag.

Globalisering och yrkessammansättning
I denna studie undersöker vi sambandet mellan graden av företags internationalisering och vilka typer av yrken som finns i företagen. I vår empiriska analys använder vi ett stort datamaterial med information om svenska arbetstagare och företag under perioden 1997−2005. Vi finner ett robust samband mellan hur internationaliserade företagen är och hur kvalificerade yrken som finns inom företaget.

Multinationella företag, som är de mest internationellt verksamma, har anställda som i hög grad kännetecknas av olika kvalificerade yrken. Denna grupp av företag följs sedan av exporterande företag som också har en sammansättning av anställda med kvalificerade yrken, dock inte i lika stor omfattning som multinationella företag. Slutligen finner vi att lokala företag, d.v.s. företag som varken är multinationella eller exporterar, ofta har anställda med relativt mer lågkvalificerade yrken.

Sambandet mellan de olika typerna av företag och deras yrkessammansättning är robust för olika ekonometriska specifikationer. Vi kontrollerar t.ex. för företagens storlek, produktivitet, kapitalintensitet och ålder. Vi tar även hänsyn till skillnader i utlokalisering av verksamhet utomlands (”offshoring”) och hur FoU-intensiva företagen är. Resultaten påverkas inte heller av alternativa klassificeringar av rangordning av yrken eller hur yrkessammansättningen mäts.

Ökad lönespridning när företag internationaliseras
Våra empiriska resultat visar således på stora skillnader mellan olika företags sammansättning av arbetskraft med avseende på yrken. En fortsatt ökad globalisering,  orsakad av t.ex. fallande transportkostnader och minskade tullar, kan därför få betydande inkomstfördelningseffekter.

Mer precist kommer i ett sådant scenario företag att efterfråga allt fler personer i yrken som krävs för export eller för att kunna öppna upp utländska dotterbolag. Det kan röra sig om personer sysselsatta inom t.ex. logistik, juridik och marknadsföring. En stor andel av dessa yrken kräver relativt kvalificerade arbetstagare. Med andra ord kommer den relativa efterfrågan på kvalificerad arbetskraft att öka och den relativa efterfrågan på mindre kvalificerad arbetskraft att minska vilket leder till ökad lönespridning.


IFN WP No. 1026, ”Global Engagement and the Occupational Structure of Firms”, är författat av Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och Lunds universitet, och Carl Davidson, Steven Matusz och Susan Chu Zhu vid Michigan State University. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Heyman på e-post fredrik.heyman@ifn.se eller Fredrik Sjöholm på e-post fredrik.sjoholm@nek.lu.se.    

 

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se