Working Paper No. 1048

The Silver Lining of Price Spikes: How Electricity Price Spikes Can Help Overcome the Energy Efficiency Gap

Tillfälliga pristoppar ger konsumenterna incitament att göra energieffektiva investeringar

Publicerad: 28 november 2014Antal sidor: 29Nyckelord: Energy efficiency; Deregulated electricity markets; Price spikes; Informational frictionsJEL-koder: D12; D83; Q41

The Silver Lining of Price Spikes: How Electricity Price Spikes Can Help Overcome the Energy Efficiency Gap Johannes Mauritzen


Tillfälliga pristoppar betraktas ofta som ett olyckligt attribut till avreglerade elmarknader. Pristoppar kan dock ha en fördel som tidigare förbisetts: de kan ”knuffa” ouppmärksamma konsumenter till att söka information om energieffektiva investeringar. Denna empiriska studie visar att det finns ett positivt och statistiskt säkerställt samband mellan pristoppar på elpriser och Google-sökningar på värmepumpar i Norge. Medias exponering på elpriserna är den troliga orsaken till sambandet. Politiker som önskar att införa pristak på el kan sätta denna mekanism ur spel och bör därför tänka om.

En viktig och ofta omtvistad fråga inom elmarknadsforskning är vad som benämns the energy efficiency gap. Detta fenomen innebär att varken konsumenter eller företag investerar i effektiv energi, trots de till synes omfattande fördelarna det skulle innebära.

Denna artikel syftar till att koppla samman litteraturen om effektiv energi, med fokus framförallt på informationsfriktioner och beteendemönster, med de karaktäristika som kännetecknar en avreglerad elmarknad. Jag argumenterar särskilt för att pristoppar och hög volatilitet på kort sikt, vilka är vanliga på avreglerade elmarknader, kan ha en guldkant. Pristoppar kan generera nyhetsbevakning i tidningar, radio och på tv, och på så sätt förmedla information om elpriser, som i sin tur främjar konsumenternas sökande efter information om energieffektiva varor.

Konsumenter kan vara ovetande om besparingarna från värmepumpar
Det utbredda användandet av sökmotorer på internet möjliggör att sökbeteende kan observeras. Jag använder data över Norges grossistpriser på el och  norska sökningar på elektriska värmepumpar  Google för att studera sambandet mellan pristoppar på elmarknaden och sökandet efter energieffektiva varor.

I Norge utgör uppvärmning den största delen av hushållens elkonsumtion. Att ersätta elradiatorn med den mer effektiva värmepumpen är i sin tur ett av de bästa sätten för ett hushåll att förbättra sin eleffektivitet.

Figur 1 visar sambandet mellan norska grossistpriser på el och ett index över Google-sökningar på värmepumpar i Norge. Figuren visar att det verkar finnas ett samband mellan de två serierna. Genom att använda en regressionsmodell hittar jag en starkt positiv och statistiskt säkerställd korrelation mellan pristoppar och sökningar på värmepumpar. 

Figur 1. Norska grossistpriser på el och sökningar på värmepumpar

Untitled-1

Pristoppar fyller en viktig funktion

Information är inte alltid gratis. Att leta och samla in viktig information kan vara mödosamt och tidskrävande. Trots att information om energieffektiva investeringar finns tillgänglig för konsumenter är det inte säkert att informationen används. Pristoppar kan leda till såväl ökad information som ökade incitament att söka efter information. Politiker som vill sätta pristak kan därför oavsiktligen sätta ett viktigt informationsredskap ur spel.


IFN Working paper nr 1048, “The Silver Lining of Price Spikes:
How Electricity Price Spikes Can Help Overcome The Energy Efficiency Gap”, är författat av Johannes Mauritzen, Norges Handelshøgskole och Insitutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Johannes Mauritzen på e-post: johannes.mauritzen@ifn.se.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se