Working Papers 2015

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1102. Entry Regulations, Welfare and Determinants of Market Structure

Florin Maican and Matilda Orth

I denna studie utvärderar vi i vilken utsträckning det är effektivt att reglera etablering av nya dagligvarubutiker för att säkerställa ett brett utbud av butiker. Vi finner att det är samhällsekonomiskt…


1101. What Aspects of Society Affect the Quality of Life of a Minority? Global Evidence from the New Gay Happiness Index

Niclas Berggren, Christian Bjørnskov och Therese Nilsson

Lyckoforskningen har fokuserat på genomsnittsindivider – men alla är inte lika. Med nya data från 110 länder undersöker vi hur homosexuella mäns livskvalitet påverkas av ekonomiska, rättsliga och politiska…


1100. Pay Schemes, Bargaining, and Competition for Talent

Assar Lindbeck och Jörgen Weibull

Denna uppsats analyserar konsekvenserna av alternativa belöningssystem för individer, exempelvis företagsledare, som får i uppdrag att förvalta andras tillgångar. Vi visar att det finns starka argument för att…


1099. Electricity Markets: Designing Auctions Where Suppliers Have Uncertain Costs

Pär Holmberg och Frank A. Wolak

I denna uppsats undersöker vi hur en elmarknad med imperfekt konkurrens bör utformas för att bäst hantera osäkra produktionskostnader samt andra osäkerheter på utbuds- och efterfrågesidan. Ett resultat är att…


1098. Auction Performance on Wholesale Electricity Markets in the Presence of Transmission Constraints and Transmission Costs

Mario Blázquez de Paz

Som en följd av att elmarknader blir alltmer integrerade blir spelreglerna på elgrossistmarknaden allt viktigare. I denna uppsats analyserar jag hur elpriser och överföringskostnader påverkas av vilka auktionsregler som…


1097. An Extended N-player Network Game and Simulation of Four Investment Strategies on a Complex Innovation Network

Wen Zhou, Nikita Koptyug, Shutao Ye, Yifan Jia och Xiaolong Lu

Genom att vara innovativa kan företag skapa nya produkter och tjänster som ger dem konkurrensfördelar. Nackdelen är att forskning och utveckling (FoU) är både dyrt och riskfyllt. För att minska kostnaderna och riskerna…


1096. The Impact of Board Internationalization on Earnings Management

Reggy Hooghiemstra, Niels Hermes, Lars Oxelheim och Trond Randøy

I denna studie analyserar vi vad styrelsens internationalisering betyder för företagsledningens möjligheter till vinstmanipulering, dvs. att kosmetiskt påverka vinstutvecklingen. Studien visar att närvaron av minst en…


1095. Price Instability in Multi-Unit Auctions

Edward Anderson och Pär Holmberg

Avregleringen av världens elmarknader startade i början av 1990-talet och alltsedan dess har forskare tvistat om graden av prisinstabilitet på spotmarknaden för el. Vi utvecklar en teoretisk modell som visar att prisinstabiliteten…


1094. The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence from Swedish Lotteries

David Cesarini, Erik Lindqvist, Matthew J. Notowidigdo och Robert Östling

Online Appendix Vi studerar effekten av positiva förmögenhetschocker i form av lotterivinster på individers och hushålls arbetsutbud. Lotterivinster leder till en modest men permanent minskning av arbetsinkomster, vilket…


1093. Bailing on the Car that Wasn't Bailed out: Bounding Consumer Reactions to Financial Distress

Cristian Huse och Nikita Koptyug

När konsumenter köper en bil, speciellt en ny bil, vill de ha möjlighet att i framtiden kunna köpa reservdelar eller utnyttja nybilsgarantin. Därför kan köplusten påverkas negativt om det finns en risk att…


1092. Windfall Gains and Stock Market Participation

Joseph Briggs, David Cesarini, Erik Lindqvist och Robert Östling

Vi studerar effekten av förmögenhetschocker i form av lotterivinster på aktieinnehav. Lotterivinster ökar sannolikheten att äga aktier, men effekten är mindre än förväntat utifrån ekonomisk…


1091. Does Gender Diversity Promote Non-Conformity?

Makan Amini, Mathias Ekström, Tore Ellingsen, Magnus Johannesson och Fredrik Strömsten

En viktig trend i dagens samhälle är en ökad andel kvinnor i beslutsfattande organ, inom såväl politik som näringsliv. En vanlig uppfattning är att grupper som består av individer med olika bakgrund, till exempel…


1090. Did Africa’s First Choices Matter? Growth Legacies of Leaders at Independence

Christina Mangaard Jørgensen and Christian Bjørnskov

Forskning har visat att bristfälliga institutioner, exempelvis begränsad rättssäkerhet, påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. Eftersom formella institutioner delvis formas av ett lands politiska ledare blir det…


1089. Global Engagement, Complex Tasks, and the Distribution of Occupational Employment

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

Denna studie undersöker sambandet mellan graden av företags internationalisering och fördelningen av olika yrken i dessa företag. Utgångspunkten är att fördelningen av arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan…


1088. The National Wealth of Sweden, 1810–2014

Daniel Waldenström

Denna uppsats presenterar en ny databas över den svenska nationalförmögenheten och dess utveckling under de senaste 200 åren. Studien innehåller en beskrivning av de källor och metoder som använts, men ger också…


1087. A Left/Right Convergence on the New Public Management? The Unintended Power of Diverse Ideas

Johan Wennström

Näringslivsinspirerade reformer har de senaste 25 åren förändrat det svenska skolväsendet i grunden och påverkat lärarnas autonomi. I dag är lärarna styrda av krav på dokumentation och ekonomiska…


1086. Owner-Level Taxes and Business Activity

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

De senaste årens utveckling inom såväl den teoretiska som empiriska forskningen om ägarskatters effekter på företagande och entreprenörskap indikerar att ägarskatter (skatt på utdelningar och…


1085. Decomposing the Afternoon Effect: An Empirical Investigation of Sequential Train Ticket Auctions

Ola Andersson and Tommy Andersson

Den så kallade eftermiddagseffekten är en anomali som vanligtvis observeras i auktionsstudier. Effekten innebär att priserna sjunker successivt i en serie sekventiella auktioner av identiska varor. I uppsatsen undersöks huruvida…


1084. Subliminal Influence on Generosity

Ola Andersson, Topi Miettinen, Kaisa Hytönen, Magnus Johannesson och Ute Stephan

I en serie experiment låter vi individer avgöra hur mycket av en summa pengar som skall skänkas till välgörenhetsorganisationer. Precis före beslutet visas värdeladdade ord som endast uppfattas av det undermedvetna.…


1083. Renovatio Monetae: Gesell Taxes in Practice

Roger Svensson och Andreas Westermark

Så kallade Gesell-skatter, d.v.s. skatter på penninginnehav, har föreslagits som ett medel för att motverka deflation då centralbankernas styrräntor är låga. Men en liknande skatt praktiserades redan under…


1082. The Institutional Determinants of Private Equity Involvement in Business Groups: The Case of Africa

Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randøy

Vi analyserar affärsgrupper i Afrika – inte sällan uppbyggda kring en stark familj – och finner en positiv koppling mellan private equity-investerares ägande efter att ett företag vänt sig till börsen för…


1081. Taxation of Dividend Income and Economic Growth: The Case of Europe

Margareta Dackehag och Åsa Hansson

Olika skatters påverkan på ekonomisk tillväxt har intresserat forskare och politiker sedan länge. En rad studier har försökt bedöma vilka skatter som är mest skadliga. En skatt som dock inte specifikt studerats…


1080. Tolerance in the United States: Does Economic Freedom Transform Racial, Religious, Political and Sexual Attitudes?

Niclas Berggren och Therese Nilsson

Tolerans mot minoriteter och oliktänkande har länge varit ett utmärkande inslag i västerländska samhällen. Kunskapen om vad som påverkar en öppen attityd mot andra är dock begränsad. I denna studie…


1079. The Turnaround of Swedish Industry: Reforms, Firm Diversity and Job and Productivity Dynamics

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Efter 1990-talskrisen har det svenska näringslivet uppvisat en mycket stark utveckling av produktivitet och jobbskapande. I denna studie undersöker vi vilken roll de omfattande reformer av det svenska näringslivets förutsättningar…


1078. Why FX Risk Management Is Broken – And What Boards Need to Know to Fix It

Håkan Jankensgård, Alf Alviniussen och Lars Oxelheim

Traditionellt har företagens riskhantering skötts av en finansavdelning. Vi argumenterar för att denna funktion istället bör skötas av en koncernövergripande riskfunktion. Här bör företagens styrelse ha en…


1077. Pushed by Poverty or by Institutions? Determinants of Global Migration Flows

Andreas Bergh, Irina Mirkina and Therese Nilsson

Migration mellan länder är ett allt viktigare fenomen. Tidigare studier har utgått från att människor söker sig till rikare länder.  I denna uppsats visar vi att utflyttningen är mindre från länder…


1076. The Roles of Fiscal Rules, Fiscal Councils and Fiscal Union in EU Integration

Lars Calmfors

Det är osannolikt att de räddningslån som getts till Grekland och andra krisande euroländer i längden är förenliga med en fungerande valutaunion utan mer av gemensamma finanspolitiska beslut. Men en sådan…


1075. The Swedish Macroeconomic Policy Framework

Lars Calmfors

Denna uppsats diskuterar de svenska ekonomisk-politiska ramverken, som i huvudsak tillkom under 1990-talet och som har kommit att ses som en förebild för många andra länder. Inflationsmål och en oberoende centralbank samt…


1074. Offshoring, Total Factor Productivity and Skill-Biased Technological Change

Zhanar Akhmetova och Shon Ferguson

Att företag importerar istället för att tillverka i hemlandet har skapat intensiva debatter i många rika länder. Vi finner att import av insatsvaror leder till att små svenskägda och stora utlandsägda företag…


1073. Swedish Lessons: How Important are ICT and R&D to Economic Growth?

Harald Edquist och Magnus Henrekson

Det svenska näringslivets tillväxttakt var bland de högsta i hela OECD mellan 1995 och 2010. Vi finner i denna studie att den höga tillväxttakten i hög grad är förknippad med höga investeringar i IKT och…


1072. Firms and Skills: The Evolution of Worker Sorting

Christina Håkanson, Erik Lindqvist och Jonas Vlachos

I denna studie undersöker vi data över intelligens och social förmåga från den militära mönstringen för att mäta hur sorteringen av arbetskraft mellan privata företag utvecklats under perioden…


1071. Stress Reactions Cannot Explain the Gender Gap in Willingness to Compete

Thomas Buser, Anna Dreber och Johanna Möllerström

I två laboratorieexperiment undersöker vi om könsskillnader i hur stressad en person blir av att tävla kan förklara varför kvinnor generellt är mindre tävlingsbenägna än män. Vi finner att…


1070. Transmission Costs, Transmission Capacities and their Influence on Market Power in Wholesale Electricity Markets

Mario Blázquez de Paz

Elmarknader blir allt mer integrerade. Effektiva överföringsanläggningar är avgörande för att konkurrensen ska kunna öka mellan marknader. Denna uppsats analyserar hur den teoretiska jämvikten på integrerade…


1069. The Making of a Manager: Evidence from Military Officer Training

Erik Grönqvist och Erik Lindqvist

Det finns omfattande forskning som visar att ledarskap har betydelse för hur väl en organisation fungerar. Forskningen har även doku­menterat att chefer tenderar att ha personliga egenskaper såsom stresstålighet och…


1068. Private Equity, Layoffs, and Job Polarization

Martin Olsson och Joacim Tåg

Riskkapitalinvesteringar har väckt debatt den senaste tiden. I denna studie undersöks vilka anställda som vinner och vilka som förlorar på dessa investeringar. Genom att jämföra anställda inom olika yrken i…


1067. Measuring Innovation Using Patent Data

Roger Svensson

Regeringar satsar årligen mångmiljardbelopp på FoU för att ny teknik och innovationer ska komma ut på marknaden. En svårighet är dock att mäta innovationer, vilket gör det problematiskt för…


1066. Black Cat, White Cat: The Identity of the WTO Judges

Louise Johannesson och Petros C. Mavroidis

WTO:s tvistelösningsmekanism har påståtts vara en förnyelse jämfört med den i GATT. Numera finns det möjligheter för bilaterala lösningar samtidigt som dispyterna fortfarande bedöms av domare. Vi finner…


1065. Wind Power Volatility and the Impact on Failure Rates in the Nordic Electricity Market

Sara Fogelberg och Ewa Lazarczyk

Vindkraft har vuxit i popularitet de senaste 30 åren givet dess skonsamma effekt på miljön och givet låga kostnader relativt andra förnybara energikällor. Energiproducenter har dock oroat sig för hur en ökad…


1064. Private and Public Information on the Nordic Intra-Day Electricity Market

Ewa Lazarczyk

Information och dess inverkan på priser och handel har en betydande effekt på marknaders effektivitet. Information kan antingen vara privat eller allmän. Den senare typen utgörs av offentliggjorda nyheter som antingen är…


1063. The Impact of Entrepreneurship Education in High School on Long-Term Entrepreneurial Performance

Niklas Elert, Fredrik Andersson och Karl Wennberg

Hur påverkar entreprenörskapsutbildning företagande senare i livet? Utbildningskonceptet UF-företagande riktar sig till gymnasieelever och ger dem möjlighet att under ett läsår starta, driva och avveckla ett eget…


1062. Are High-Growth Firms Overrepresented in High-Tech Industries?

Sven-Olov Daunfeldt, Niklas Elert och Dan Johansson

En vanlig åsikt i forskningen kring snabbväxande företag är att politiken ska stötta högteknologiska företag, eftersom det antas att sådana företag är innovativa och därför har stor…


1061. Employment Protection and Labor Productivity

Carl Magnus Bjuggren

Denna studie visar att en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kan leda till en ökad arbetsproduktivitet. I Sverige genomfördes 2001 en reform i lagen om anställningsskydd (LAS) som försvagade anställningsskyddet i…


1060. Wealth, Health, and Child Development: Evidence from Administrative Data on Swedish Lottery Players

David Cesarini, Erik Lindqvist, Robert Östling och Björn Wallace

Online Appendix Vi undersöker om positiva förmögenhetschocker i form av lotterivinster påverkar vuxnas och barns hälsa, samt barns kognitiva utveckling. Resultaten visar att effekten av förmögenhet på dessa…


1059. Jobs Incorporated: Incorporation Status and Job Creation

Thomas Åstebro and Joacim Tåg

Under det senaste decenniet har många politiker varit beredda att understödja entreprenörskap (nyföretagande) som ett sätt att skapa fler jobb. Forskning har visat att en stor andel nya jobb skapas av unga företag i nya…


1058. Norms, Incentives and Information in Income Insurance

Assar Lindbeck och Mats Persson

I denna uppsats studerar vi hur normer beträffande utnyttjandet av sjukförsäkring kan minska överutnyttjandet och därmed höja medborgarnas välfärd. Uppsatsen är rent teoretisk; den handlar om hur individernas…


1057. Cross-Border Acquisitions and Restructuring: Multinational Enterprises and Private Equity Firms

Selva Baziki, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

En allt större andel av utländska förvärv genomförs av private equity-fonder. I denna uppsats bygger vi upp en analysram för internationella uppköp. Sedan undersöks bestämningsfaktorer och…


1056. Economic Freedom and Economic Crisis

Christian Bjørnskov

Forskningen är splittrad om orsaken till ekonomiska kriser. I denna uppsats undersöks hur ekonomisk frihet påverkar fyra olika egenskaper hos kriser. En hög nivå på den ekonomiska friheten visar sig minska både den…


1055. Retail City: The Relationship between Place Attractiveness and Accessibility to Shops

Özge Öner

Tidigare forskning har visat att konsumtionsmöjligheter bidrar till ekonomisk utveckling av städer och regioner. I denna uppsats studeras hur konsumtionsmöjligheter hänför sig till kommuners attraktionskraft, som mäts av…


1054. An Innovation Policy Framework: Bridging the Gap between Industrial Dynamics and Growth

Pontus Braunerhjelm och Magnus Henrekson

Innovation lyfts i dag fram som centralt för att få till stånd välståndsökningar och en uthållig ekonomisk tillväxt. Tidigare forskning har i hög grad fokuserat på betydelsen av utbildning och FoU…


1053. Does Social Trust Speed up Reforms? The Case of Central-Bank Independence

Niclas Berggren, Sven-Olov Daunfeldt och Jörgen Hellström

Det finns många förslag på ekonomiska reformer som förbättrar ekonomins funktionssätt, men i regel möter sådana förslag motstånd. Motståndet kan förhindra att reformerna genomförs eller…


1052. Swedish Taxation since 1862: An Overview

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Denna studie sammanfattar ett omfattande projekt som bedrivits på IFN med syfte att beskriva och analysera utvecklingen av beskattningen i Sverige i ett 150-årsperspektiv. Skattestrukturen i en ekonomi kan vara avgörande för hur…

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se