Working Paper No. 1064

Private and Public Information on the Nordic Intra-Day Electricity Market

Insiderinformation används vid elhandel på Nord Pool

Publicerad: March 27, 2015Antal sidor: 28Nyckelord: Private information; Public information; Non-scheduled announcements; Intra-day electricity market; Nord Pool; UMMsJEL-koder: G14; L94

Private and Public Information on the Nordic Intra-Day Electricity Market Ewa Lazarczyk


Information och dess inverkan på priser och handel har en betydande effekt på marknaders effektivitet. Information kan antingen vara privat eller allmän. Den senare typen utgörs av offentliggjorda nyheter som antingen är slumpmässiga eller schemalagda. Privat information, s.k. insiderinformation, utgörs av ännu opublicerad information.

I denna uppsats visar jag att prisnivåerna på den nordiska elmarknaden Nord Pool stiger en kort tid före offentliggörandet av viktig information, vilket indikerar att viss handel utnyttjar privat information.

I de flesta analyser av insiderhandel är det inte säkert att investerare faktiskt har tillgång till privat information. Därför brukar finansiella studier rikta in sig på bevisade fall privat information och hur denna i sin tur påverkar handelspriser.

Denna uppsats studerar elhandel på den nordiska elbörsen Nord Pool där man kan anta att elproducenter, som lägger bud på marknaden, har fullständig information gällande sin egen produktionskapacitet. De antas därmed ha tillgång till privat information, men frågan är huruvida de använder den eller inte.

Förbjudet att utnyttja insiderinformation
Enligt Nord Pools marknadsregler ska fullständig och korrekt information offentliggöras gällande alla händelser som kan tänkas ha en större inverkan på elproduktion. Innan denna information offentliggörs finns dock en period då de påverkade aktörerna har privat information gällande den specifika händelsen.

Att lägga bud baserat på privat information innan den offentliggörs anses vara marknadsmanipulation och är strikt förbjudet enligt marknadsreglerna. Trots detta utredde Nord Pool tio fall av insiderhandel år 2012. Offentliggörandet av privat information eliminerar värdet av denna, varför det finns incitament bland dem som har privat information att skjuta upp offentliggörandet. Användandet av privat information i handelssyfte, precis före offentliggörandet, skulle göra det möjligt för investerare att göra otillåtna vinster.

Data från marknadsmeddelanden
Denna uppsats undersöker empiriskt hur investerare reagerar på offentliggörandet av viktig information och mer specifikt huruvida det finns bevis för ett systematiskt användande av insiderinformation på Nord Pool. Marknaden som undersöks karaktäreriseras av ett fåtal handlare och av ett flertal oplanerade nyhetspubliceringar. Dessa egenskaper gör att elhandelsbörsen skiljer sig från många andra finansiella marknader, där antalet investerare är stort medan nyhetspubliceringarna är få – och ofta väntade.

I analysen använder jag prisinformation från Nord Pool som länkas med tidpunkter för publicerandet av marknadsmeddelanden innehållande information om kommande större produktionsavvikelser. Priser och handelsvolym visar sig påverkas av offentliggörandet av denna typ av information. Vidare visar det sig att priser även påverkas före offentliggörandet, vilket indikerar att viss elhandel utförs med utnyttjande av privat information. 


IFN Working Paper nr 1064, ”Private and Public Information on the Nordic Intra-Day Electricity Market”, är författat av Ewa Lazarczyk, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Ewa Lazarczyk, ewa.lazarczyk@ifn.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se