Working Paper No. 1067

Measuring Innovation Using Patent Data

Kvalitetsjusterade patent identifierar innovationer

Publicerad: 7 april 2015Antal sidor: 33Nyckelord: Patents; Commercialization; Innovations; Profitability; Patent renewal; Patent equivalents; Forward citations; Predicted probabilitiesJEL-koder: O31; O34

Measuring Innovation Using Patent Data Roger Svensson


Regeringar satsar årligen mångmiljardbelopp på FoU för att ny teknik och innovationer ska komma ut på marknaden. En svårighet är dock att mäta innovationer, vilket gör det problematiskt för beslutsfattare att veta inom vilka områden som statliga stöd och resurser bör allokeras. I denna studie mäts innovationer med en ny metod. Patent kvalitetsjusteras med hjälp av en unik databas över patentens kommersialiseringsprocess.

Resultaten visar att sannolikheten för kommersialisering samvarierar positivt med både längden på patentförnyelsen och antalet systerpatent utomlands, men bara svagt positivt med antalet patentciteringar. Sannolikheten för framgångsrika innovationer är däremot bara positivt korrelerad med patentförnyelse.

I syfte att undvika underinvesteringar i FoU satsar regeringar runt om i världen mångmiljardbelopp på FoU årligen. Men FoU-resultaten måste även kommersialiseras − d.v.s. omsättas i innovationer − för att ökad tillväxt ska uppnås. Politiska beslutsfattare vet emellertid sällan inom vilka områden som statliga stöd och resurser bör allokeras, eftersom det är svårt att mäta innovationer.

Tidigare studier som mätt innovationer har antingen använt patentdatabaser med olika kvalitetsmått eller enkäter om innovationer som skickats till företag. Problemet med den förra metoden är att man inte vet vilka patent som har kommersialiserats. Problemet med den senare metoden är att företagen själva bestämmer vad som är en innovation, med följden att antalet innovationer ofta överskattas.

Unika data kan kvalitetsjustera patent
I denna studie mäts innovationer med en ny metod. Patent kvalitetsjusteras med hjälp av en unik databas över patentens kommersialiseringsprocess. Databasen består av svenska patent som ägs av småföretag och uppfinnare. Traditionella kvalitetsindikatorer för patent − längden på patentförnyelsen, storleken på patentfamiljen (antalet systerpatent utomlands) och antalet patentciteringar − relateras statistiskt med dels sannolikheten för att patentet har kommersialiserats och dels vinstnivån vid kommersialiseringen.

Lång patentförnyelse indikerar framgångsrika innovationer
De empiriska skattningarna visar att sannolikheten för att ett patent kommersialiseras samvarierar positivt med både patentförnyelse och patentfamilj, men bara svagt positivt med patentciteringar. Däremot är det endast patentförnyelse som är positivt korrelerad med sannolikheten att innovationen är framgångsrik.

Med hjälp av de skattade parametrarna och olika värden för de traditionella kvalitetsindikatorerna kan sedan predikterade sannolikheter beräknas för att ett patent har kommersialiserats eller lett till en framgångsrik innovation. Avsikten är att dessa parametrar ska kunna användas för att identifiera innovationer även i andra patentdatabaser.


IFN Working Paper 1067, "Measuring Innovation Using Patent Data", är författat av Roger Svensson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Roger Svensson, roger.svensson@ifn.se, om du vill veta mer.

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se