Working Paper No. 1082

The Institutional Determinants of Private Equity Involvement in Business Groups: The Case of Africa

Private equity och institutionella faktorers betydelse för affärsgrupper i Afrika

Publicerad: 8 september 2015Antal sidor: 46Nyckelord: Business Group; Business Angel; Venture Capital; Africa; IPO; Ownership Structure; Institutional Voids; Property Rights ProtectionJEL-koder: G10; G30; G32; G34; G38; K00
Publicerad version

The Institutional Determinants of Private Equity Involvement in Business Groups: The Case of Africa Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randøy


Vi analyserar affärsgrupper i Afrika – inte sällan uppbyggda kring en stark familj – och finner en positiv koppling mellan private equity-investerares ägande efter att ett företag vänt sig till börsen för första gången och sannolikheten att ett företag tillhör en affärsgrupp. Denna relation visar sig vara starkare i länder där den institutionella kvaliteten är svagare.

Forskningsfrågan avser kopplingen mellan tre mekanismer för företagsstyrning där litteraturen på området främst fokuserat på en av dem, nämligen den institutionella kvaliteten i ett land. Valet av Afrika för studien är motiverat av den rikliga förekomsten av affärsgrupper samt av den stora variationen mellan länder beträffande institutionell kvalitet, vilken vi mäter med ett index som löpande publiceras av Världsbanken.

Ett ytterligare skäl är att denna kontinent trots alla sina särdrag förbisetts i tidigare forskning. Afrika kännetecknas av mycket tunna nationella finansiella marknader och svaga kopplingar till den globala finansiella marknaden. Affärsgrupperna behöver kapital för sin expansion och när den interna kapitalmarknaden inte räcker till blir private equity-investerarnas ägande av betydelse.

Ett sådant ägande efter ett företags introduktion på börsen indikerar att private equity-investeraren värdesätter företagets koppling till en affärsgrupp som något som bidrar till bättre företagsstyrning.

För att dra slutsatser om kopplingen mellan de tre ovan nämnda mekanismerna för företagsstyrning studerar vi relationen mellan storleken på private equity-ägandet efter en introduktion på börsen och sannolikheten att detta ägande avser ett företag tillhörigt en affärsgrupp och inte ett fristående företag. Vi studerar sedan hur denna relation är kopplad till den institutionella kvaliteten i landet.

Unikt datamaterial
Studien baseras på ett unikt datamaterial insamlat för denna studie. Underlaget består av nära 200 prospekt utgivna av samtliga företag som sökt kapital för första gången på en aktiemarknad i något afrikanskt land under perioden 2000 till 2014. Private equity-ägandet efter börsintroduktionen registrerades tillsammans med ett stort antal kontrollvariabler som i tidigare forskning funnits relevanta.

Private equity-ägande underlättar kapitalförsörjningen
Den empiriska analysen ger klara belägg för att private equity-investeraren fungerar som en kontroll- och styrningsmekanism tillsammans med affärsgruppen vad gäller det företag man investerat i. Detta sker genom styrelsedeltagande, utövande av rösträtt samt möten med företagsledningen.

Denna möjlighet till samverkan i kontrollen av företaget man investerat i ökar i betydelse i länder där den institutionella kvaliteten är svagare. Enskilda företag i affärsgrupper där den interna kapitalmarknaden inte räcker till kan sålunda även i den svaga institutionella miljön lösa kapitalförsörjningen tack vare private equity-ägandet.


IFN Working Paper nr 1082, "The Institutional Determinants of Private Equity Involvement in Business Groups: The Case of Africa", är författat av Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randöy. Kontakta Lars Oxelheim, lars.oxelheim@ifn.se, om du vill veta mer.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se