Working Paper No. 1089

Global Engagement, Complex Tasks, and the Distribution of Occupational Employment

Företagens internationalisering gör personalens arbetsuppgifter mer avancerade

Publicerad: 13 oktober 2015Antal sidor: 34Nyckelord: Occupational mix; Globalization; Firms; Tasks; EmploymentJEL-koder: F16; F66; F10; L22
Publicerad version

Global Engagement, Complex Tasks, and the Distribution of Occupational Employment Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu


Denna studie undersöker sambandet mellan graden av företags internationalisering och fördelningen av olika yrken i dessa företag. Utgångspunkten är att fördelningen av arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan företag och att mer komplicerade arbetsuppgifter är mer kostsamma att genomföra. Vår teoretiska analys visar att företag som är mer internationellt verksamma har fler jobb med avancerade arbetsuppgifter.

Svenska företag har sedan lång tid tillbaka varit internationellt verksamma genom betydande export och utlandsproduktion. Under de senaste decennierna har gränsöverskridande direktinvesteringar fått en alltmer framträdande roll. Samtidigt har också inflödet av utländska direktinvesteringar ökat markant. Detta har inneburit att allt fler företag i Sverige är integrerade med världsekonomin. Frågan är hur denna utveckling påverkar sammansättningen av anställda i olika typer av företag.

Teori byggd på vår tidigare empiri
I denna studie utgår vi ifrån empiriska resultat som presenteras i Davidson m.fl. 2014 (IFN WP No. 1026 ). I den studien använder vi ett stort datamaterial med information om svenska arbetstagare och företag under perioden 1997−2005. Resultaten visade på ett robust positivt samband mellan graden av internationalisering i svenska företag och hur kvalificerade yrken som finns inom företaget. I denna studie försöker vi att teoretiskt förklara detta empiriska samband.

Internationalisering kräver avancerade jobb
En vanlig förklaring till ett samband mellan globalisering och jobbfördelning är att internationalisering av verksamheter är förknippad med specifika fasta kostnader, som är högre för mer kvalificerade jobb. I denna uppsats utgår vi istället ifrån en modell där utformningen av företagets produktionskedja bestäms inom företaget och undersöker hur detta påverkar efterfrågan på olika typer av jobb.

Vi visar att resultatet att internationellt verksamma företag har anställda med mer kvalificerade jobb kan förklaras av att internationalisering kräver relativt komplexa arbetsuppgifter och att dessa är mer kostsamma att utföra. Arbetsuppgifterna fordrar kunskaper om t.ex. juridik, regleringar och distributionsnätverk i de länder som företagen ska verka i.

I modellen visar vi att små företag som inte är globalt verksamma kommer att använda sig av produktionsprocesser som skiljer sig från dem i internationaliserade företag. Ett viktigt resultat är att lokala företag använder sig av en relativt hög andel personal i mindre kvalificerade yrken. Allteftersom företag blir mer internationaliserade kommer deras fördelning av anställda att bli mer inriktad mot högkvalificerade yrken.


IFN WP nr 1089, ”Global Engagement, Complex Tasks, and the Distribution of Occupational Employment”, är författat av Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och Lunds universitet och Carl Davidson, Steven Matusz och Susan Chu Zhu vid Michigan State University. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Heyman på e-post fredrik.heyman@ifn.se. eller Fredrik Sjöholm på e-post fredrik.sjoholm@nek.lu.se.    

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se