Working Paper No. 1096

The Impact of Board Internationalization on Earnings Management

Styrelsens internationalisering ökar risken för vinstmanipulering

Publicerad: 3 december 2015Antal sidor: 38Nyckelord: Earnings management; Board composition; Internationalization; Foreign board member; Accounting knowledgeJEL-koder: G34; M16; M41; M52

The Impact of Board Internationalization on Earnings Management Reggy Hooghiemstra, Niels Hermes, Lars Oxelheim och Trond Randøy


I denna studie analyserar vi vad styrelsens internationalisering betyder för företagsledningens möjligheter till vinstmanipulering, dvs. att kosmetiskt påverka vinstutvecklingen. Studien visar att närvaron av minst en icke-nordisk medlem i företagets styrelse är förknippad med ökad vinstmanipulering. Denna effekt beror till stor del på de utländska styrelsemedlemmarnas brist på förtrogenhet med relevant nationell redovisningslagstiftning och praxis.

Tidigare studier har visat att det finns en koppling mellan sammansättningen på ett företags styrelse och möjligheterna till vinstmanipulering, dvs. att kosmetiskt påverka vinstutvecklingen genom att exempelvis flytta redovisade vinster mellan perioder. Denna studie bidrar till forskningen genom att analysera kopplingen mellan styrelsens internationalisering och förekomsten av vinstmanipulering. 

Två synsätt

I rapporten diskuteras två konkurrerande synsätt på kopplingen mellan styrelsens internationalisering och förekomsten av vinstmanipulering. Det ena är att de utländska direktörerna medverkar till att minska denna manipulering genom att som inte tillhörande ett etablerat nätverk våga uttrycka en avvikande mening. De förväntas också i den rollen komma med nya infallsvinklar. Det andra synsättet är att utländska styrelsemedlemmar ökar förekomsten för vinstmanipulering genom att vara mindre förtrogna med nationell redovisningslagstiftning och praxis.

Analys av 586 företag

Studien är baserad på en analys av 586 icke-fínansiella, börsnoterade nordiska företag under 2001-2008. Vi finner statistiskt säkerställda belägg för att närvaron av utländska styrelsemedlemmar är kopplad till ökad vinstmanipulering. De utländska (icke-nordiska) styrelsemedlemmarna är inte lika effektiva som inhemska (nordiska) i utövandet av kontroll. Analysen visar att den ökade vinstmanipuleringen kopplad till förekomsten av minst en icke-nordisk styrelsemedlem låter sig förklaras av bristande förtrogenhet med nationell redovisningslagstiftning och praxis.

Nya krav på nomineringskommittéer

Med ökad internationalisering av företagets verksamhet blir en internationalisering av styrelsen av stor betydelse för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter. Studien visar att det är viktigt att de kommittéer som nominerar styrelsemedlemmar i rekryteringen av internationella medlemmar lägger stor vikt vid förtrogenhet med nationell redovisningspraxis och lagstiftning för att säkra ett effektivt framtida styrelsearbete. Studien visar på en potentiell kostnadspost i en internationaliseringsprocess. En process som annars i genomsnitt är värdeskapande.


IFN Working Paper nr 1096, är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning tillsammans med Reggy Hooghiemstra och Niels Hermes, University of Groningen och Trond Randöy, University of Agder, Norway.

Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se