Working Papers 2016

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1147. Has the Swedish Business Sector Become More Entrepreneurial than the U.S. Business Sector?

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Fredrik Andersson

Flera forskningsstudier har påvisat minskande entreprenörskap i det amerikanska näringslivet under de senaste decennierna. I denna studie visar vi att entreprenörskapet inte minskat i det svenska näringslivet. Vi finner…


1146. All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage

Olle Folke och Johanna Rickne

Vi undersöker om en befordran till toppjobb inom politik och näringsliv påverkar sannolikheten för skilsmässa. För analysen av jobben som kommunstyrelseordförande och riksdagsledamot använder vi en metod som…


1145. Differences Attract: An Experimental Study of Focusing in Economic Choice

Ola Andersson, Jim Ingebretsen Carlson och Erik Wengström

Ny forskning studerar förekomsten av ett beslutsfel där konsumenter fokuserar för mycket på egenskaper och attribut där varor skiljer sig åt väsentligt. Om exempelvis kvalitetsskillnaden mellan två varor är…


1144. Status Quo Institutions and the Benefits of Institutional Deviations

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Formella och informella institutioner – lagar, regler och normer – är viktiga eftersom de skyddar den rådande ekonomiska ordningen, men de kan av samma anledning hindra entreprenörskap och innovationer. Vi belyser hur individer…


1143. Marketized Education: How Regulatory Failure Undermined the Swedish School System

Johan Wennström

Knappt 25 år har gått sedan Sverige tillät vinstdrivande och icke-vinstdrivande friskolor att konkurrera med kommunala skolor. Skolan präglas i dag både av ett stort kunskapstapp och av betygsinflation. Denna studie visar att…


1142. Firm Size Distribution and Employment Fluctuations: Theory and Evidence

Holger Görg, Philipp Henze, Viroj Jienwatcharamongkhol, Daniel Kopasker, Hassan Molana, Catia Montagna and Fredrik Sjöholm

Tidigare studier visar att efterfrågeförändringar har mycket olika påverkan på sysselsättning i olika länder. Detta har oftast förklarats med att länder skiljer sig åt när det gäller t.ex.…


1141. Foreign Direct Investment and Value Added in Indonesia

Fredrik Sjöholm

Utländska direktinvesteringar har ökat i betydelse de senaste decennierna. Vi undersöker hur sådana inflöden av investeringar har påverkat den ekonomiska utvecklingen i Indonesien och finner en tydlig positiv effekt.…


1140. Economics and Politics of International Investment Agreements

Henrik Horn och Thomas Tangerås

Ska utländska investeringar ha särskilt rättsligt skydd mot indirekt expropriering – dvs. åtgärder som slår ut deras vinster utan att ägandet tas över? Denna studie visar hur ett sådant skydd kan ge…


1139. Effects of Privatization on Price and Labor Efficiency: The Swedish Electricity Distribution Sector

Erik Lundin

I denna uppsats analyseras effekten av privatiseringar i form av privata uppköp av svenska eldistributionsnät. Specifikt undersöks effekter på arbetskostnaden och priset i de kommunala elnät som blivit uppköpta av privata…


1138. The Social Background of Elite Executives: The Swedish Case

Magnus Henrekson, Odd Lyssarides och Jan Ottosson

Sverige beskrivs ofta som ett land där den sociala rörligheten är hög, men forskningen visar samtidigt att rörligheten minskar kraftigt strax under toppen av inkomst- och förmögenhetsfördelningen. I denna uppsats…


1137. Cultural Determinants of Gender Roles: Pragmatism Is an Important Factor behind Gender Equality Attitudes among Children of Immigrants

Martin Ljunge

Könsroller formas av flera kulturella faktorer. Utöver den intuitiva påverkan av mer maskulina/feminina kulturer så visar denna studie att pragmatism – normer som anpassas till den nuvarande situationen – är en…


1136. A Theory of Delegated Contracting

Wolfgang Gick

I denna uppsats anlyseras ett optimalt kontrakt där en huvudman anlitar en mellanhand för att erbjuda ett kontrakt till en underleverantör. Mellanhanden kan avvika från det som stipuleras i kontraktet men erhåller en bonus…


1135. And Yet It Grows: Crisis, Ideology, and Interventionist Policy Ratchets

Christian Bjørnskov och Martin Rode

Forskarna är inte eniga om hur ett lands regering intervenerar vid en ekonomisk kris. Vissa forskare finner att kriser resulterar i fler regleringar och större offentlig konsumtion. Andra forskare menar att effekten tvärtom blir…


1134. Wealth-Income Ratios in a Small, Developing Economy: Sweden, 1810–2014

Daniel Waldenström

This study uses new data on Swedish national wealth over the last two hundred years to examine whether the patterns in wealth-income ratios found by Piketty and Zucman (2014) extend to small and less developed economies. The findings reveal both…


1133. Who Becomes a Politican?

Ernesto Dal Bó, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson och Johanna Rickne

Vi kartlägger svenska kommunpolitikers kompetens och socioekonomiska familjebakgrund med hjälp av registerdata. Vi kan konstatera att en genomsnittlig kommunpolitiker har betydligt högre värden på mönstringsproven för…


1132. A Sticky Trait: Social Trust among Swedish Expatriates in Countries with Varying Institutional Quality

Andreas Bergh och Richard Öhrvall

Egenskapen att lita på människor man inte känner innebär betydande fördelar både för den som är tillitsfull och för länder med hög genomsnittlig tillit. Men hur skapas tilliten, och hur robust…


1131. Wealth Inequality in Sweden: What Can We Learn from Capitalized Income Tax Data?

Jacob Lundberg och Daniel Waldenström

Hur har förmögenhetsfördelningen i Sverige utvecklats efter förmögenhetsskattens avskaffande 2007? En ny studie försöker beräkna fördelningen med hjälp av data över inkomster och…


1130. Does Country Level Social Trust Predict the Size of the Sharing Economy?

Andreas Bergh and Alexander Funcke

Delningsekonomin är ett samlingsnamn på aktiviteter som använder ny informationsekonomi för att åstadkomma en effektivare användning av outnyttjade resurser i ekonomin. Tjänster i delningsekonomin sägs ofta vara…


1129. The Local Impacts of Agricultural Subsidies: Evidence from the Canadian Prairies

Ray Bollman och Shon Ferguson

1995 avskaffade den kanadensiska regeringen subventioner av jordbruksprodukter som transporterades med järnväg avsedda för export. Reformen ledde till ett hårdare ekonomiskt klimat där bönder fick mindre betalt för sina…


1128. The Entrepreneurial Rent: The Value of and Compensation for Entrepreneurship

Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Överskottet i ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag är avsevärt högre än den vinst som motsvaras av den riskjusterade räntan. Denna skillnad kan man kalla en entreprenörsränta. Den…


1127. The Impact of Upper-Secondary Voucher School Attendance on Student Achievement: Swedish Evidence using External and Internal Evaluations

Björn Tyrefors Hinnerich och Jonas Vlachos

Med hjälp av både externa och interna bedömningar av samma nationella prov jämför denna studie resultatskillnader mellan elever på fristående och kommunala gymnasieskolor i Sverige. De externa bedömningarna visar…


1126. Talent Development and Labour Market Integration: The Case of EU Football

Pehr-Johan Norbäck, Martin Olsson och Lars Persson

  Den s.k. Bosmandomen fastslog att principen om fri rörlighet inom EU ska gälla även för fotbollsspelare. I denna uppsats visar vi hur en ökad rörlighet för fotbollsspelare efter Bosmandomen leder till en…


1125. The Long Shadows of Past Insults: Intergenerational Transmission of Health over 130 Years

Claudia Andreella, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Matthias Westphal

I denna uppsats undersöker vi om hälsa överförs mellan generationer. Studien baseras på data för familjer i Sverige under 130 år. Resultaten tyder på att en hälsochock som drabbar den första…


1124. Life Expectancy and Mother-Baby Interventions: Evidence from a Historical Trial

Sonia Bhalotra, Martin Karlsson och Therese Nilsson

De långsiktiga effekterna av miljöfaktorer vid livets början har rönt mycket uppmärksamhet inom den nationalekonomiska forskningen. Fortfarande är det dock ovanligt att en sådan analys bygger på…


1123. Job Polarization, Job Tasks and the Role of Firms

Fredrik Heyman

Jobbpolarisering innebär att efterfrågan på låg- och högkvalificerad arbetskraft ökar, medan den minskar för mellankvalificerade. I denna studie undersöks om jobbpolarisering även förekommer inom…


1122. The Role of Institutions in the Migration of Corporate Governance Practice into Emerging Economies – The Case of Africa

Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randøy

Denna uppsats analyserar institutioners roll för hur företag i afrikanska länder använder sig av ”best practice” inom företagsstyrning. Vi studerar hur man  i prospektet inför en börsintroduktion ger…


1121. Inheritance and Wealth Inequality: Evidence from Population Registers

Mikael Elinder, Oscar Erixson and Daniel Waldenström

I denna studie undersöker vi hur arv påverkar förmögenhetsfördelningen. Resultaten visar att arven minskar relativ ojämlikhet men att absolut ojämlikhet ökar. Det beror på att förmögna arvingar…


1120. Supporting Developing Countries in WTO Dispute Settlement

Louise Johannesson

När Världshandelsorganisationen (WTO) upprättades 1995 ville man säkerställa alla medlemmars lika tillgång till tvistlösningsmekanismen, i synnerhet utvecklingsländers. WTO tillhandahåller därför…


1119. Burying the Bumblebee Once and for All: Does Big Government Hurt Growth Less in High-Trust Countries?

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Länder med hög social tillit, där människor i hög utsträckning instämmer i påståendet att man kan lita på människor i allmänhet, åtnjuter flera fördelar. Hög tillit…


1118. The Diversity of Entrepreneurial Regimes in Europe

Selin Dilli and Niklas Elert

Institutionella reformer är nödvändiga för att Europeiska Unionen ska få mer entreprenörskap och ekonomisk tillväxt, men reformstrategier måste ha sin utgångspunkt i en god kunskap om mångfalden i…


1117. Effects of Taxes on Youth Self-Employment and Income

Johan Egebark

Under 2007–09 sänktes egenavgiften för unga egenföretagare i två steg. Trots att sänkningarna ledde till högre inkomster ökade inte antalet egenföretagare. Hög och bestående…


1116. The Economic Consequences of Social Network Structure

Matthew O. Jackson, Brian Rogers och Yves Zenou

För att förstå en alltmer sammankopplad värld krävs verktyg från forskningen om sociala nätverk. I denna studie undersöker vi både den teoretiska och empiriska sidan av forskningen för att analysera hur…


1115. The Incredible Shrinking Stock Market: On the Political Economy Consequences of Excessive Delistings

Alexander Ljungqvist, Lars Persson och Joacim Tåg

I den här studien undersöker vi hur utköp av börsnoterade bolag kan påverka näringslivspolitiken. Vår analys visar att en minskad möjlighet för medborgare att ta del av företagsvinster genom publikt…


1114. Retirement Blues

Gabriel Heller Sahlgren

Denna studie analyserar effekterna av pensionering på mental hälsa i tio europeiska länder, inklusive Sverige. Jag finner att pensionering har en kraftig negativ påverkan på mental hälsa i ett längre perspektiv, men…


1113. Market Power and Joint Ownership: Evidence from Nuclear Plants in Sweden

Erik Lundin

I denna uppsats analyserar jag om samägandet av de svenska kärnkraftverken har påverkat priserna på elmarknaden. Specifikt undersöker jag om kärnkraftsbolagen har kunnat koordinera underhållet av kärnkraftverken…


1112. Migrants, Health, and Happiness: Evidence that Health Assessments Travel with Migrants and Predict Well-Being

Martin Ljunge

Invandrare tar med sig hälsan till sitt nya land. Invandrares hälsa är lika god som inföddas hälsa, både vad gäller nivå och hur den samvarierar med demografiska och ekonomiska individuella faktorer. Undantaget…


1111. What Prevents Women from Reaching the Top?

Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg

Vi visar att kvinnliga chefer har lägre sannolikhet att bli utnämnda till vd och till välbetalda chefspositioner än män. Skillnader i kvalifikationer kan inte förklara detta då kvinnliga chefer är mer kvalificerade…


1110. Asymmetric Information in Auctions: Are Resellers Better Appraisers?

Nikita Koptyug

Om konsumenter och bilhandlare deltar i samma bilauktion kan konsumenter hamna i underläge. Bilhandlare har oftast större erfarenhet av att köpa och renovera bilar och bör därför vara bättre på att avgöra…


1109. The Future of Welfare Services: How Worried Should We Be about Wagner, Baumol and Ageing?

Andreas Bergh

Skattefinansierad skola, sjukvård samt barn- och äldreomsorg står inför flera utmaningar i framtiden: Tjänsterna blir dyrare relativt annan produktion samtidigt som människor vill lägga mer av sina pengar på…


1108. Do R&D and ICT Affect Total Factor Productivity Growth Differently?

Harald Edquist and Magnus Henrekson

Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) och de innovationer som den möjliggjort har förändrat produktionsmönster och vårt sätt att leva på ett genomgripande sätt. Det har också lett till stora…


1107. Productivity Shocks, International Trade and Import Prices: Evidence from Agriculture

Shon Ferguson och Johan Gars

I denna studie undersöks hur internationell handel kan jämna ut volatiliteten i global livsmedelsproduktion. Vi finner att export och import är allmänt okänsliga för variation i jordbruksproduktion. Dessutom sjunker…


1106. Does Financial Deregulation Boost Top Incomes? Evidence from the Big Bang

Julia Tanndal and Daniel Waldenström

Hur påverkar regleringar av ett lands finansmarknad inkomstfördelningen? I denna studie undersöks fördelningskonsekvenserna av ett antal snabba avregleringar och effektiviseringar av den finansiella sektorn i Storbritannien och Japan…


1105. Seniority Rules, Worker Mobility and Wages: Evidence from Multi-Country Linked Employer-Employee Data

Petri Böckerman, Per Skedinger och Roope Uusitalo

I denna uppsats undersöks effekterna av turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS). Vi jämför anställda i multinationella företag i Sverige med anställda i samma företag i Finland, där lagreglerad…


1104. Stock Option Taxation and Venture Capital Activity: A Cross-Country Study

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

Det finns betydande internationell variation i graden av entreprenörskap och nyföretagande. Att grunda och utveckla tillväxtföretag underlättas av komplexa kontrakt som överbryggar intressekonflikter mellan olika…


1103. Two Sides to the Evasion: The Pirate Bay and the Interdependencies of Evasive Entrepreneurship

Niklas Elert, Magnus Henrekson och Joakim Wernberg

Företag som Uber och Airbnb visar tydligt hur kringgående entreprenörskap utmanar befintliga regleringar och institutioner med hjälp av innovation och teknikutveckling. Vi presenterar en konceptuell modell för att illustrera hur…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se