Working Paper No. 1104

Stock Option Taxation and Venture Capital Activity: A Cross-Country Study

Hög skatt på personaloptioner innebär mindre innovativt och tillväxtinriktat entreprenörskap

Publicerad: 11 januari 2016, reviderad augusti 2016, oktober 2017 och november 2017Antal sidor: 30Nyckelord: Business taxation; Corporate governance; Entrepreneurship; Innovation; Institutions; Tax policy; Venture capitalJEL-koder: L26; H25; H3; K34
Publicerad version

Stock Option Taxation and Venture Capital Activity: A Cross-Country Study Magnus Henrekson och Tino Sanandaji


Det finns betydande internationell variation i graden av entreprenörskap och nyföretagande. Att grunda och utveckla tillväxtföretag underlättas av komplexa kontrakt som överbryggar intressekonflikter mellan olika aktörer. Personaloptioner har här visat sig vara ett effektivt verktyg, men det förutsätter en förmånlig beskattning. I denna studie för 38 länder visas att den effektiva beskattningen av vinster på personaloptioner är en viktig förklaring till storleken på entreprenörssektorn i ett land.

Finansiering av entreprenörsdrivna företag präglas av stor osäkerhet och betydande transaktionsproblem såsom informationsövertag för entreprenören och skillnader i egenintresse mellan finansiärer och grundare. Ett framgångrikt företagsbyggande förutsätter också att de inblandade är beredda att bygga upp relationsspecifika tillgångar. Det inkluderar både att de externa investerarnas satsade kapital är ”låst” till den enskilde entreprenören och att nyckelmedarbetares expertis delvis är knutet till det specifika företaget och dess teknologi. Därmed betingar tillgångarna ett – ofta avsevärt – lägre värde utanför företaget. Huvuddelen av avkastningen i entreprenörssektorn kommer dessutom från ett fåtal ytterst framgångsrika bolag, som är närmast omöjliga att identifiera på förhand.

Nygrundade entreprenörsdrivna företag tenderar att ha begränsat kassaflöde. Även när företaget har bra potential kan det därför vara svårt att knyta till sig nyckelmedarbetare. Dessa måste kompenseras för att lämna sina trygga och välbetalda jobb.

På grund av transaktionskostnader och icke-kalkylerbara risker är finansiering med eget kapital ofta nödvändigt. De särskilda svårigheterna har gjort att det utvecklats aktörer med särskild kompetens för sådan finansiering i form av affärsänglar och venture capital-bolag.

Innovativa tillväxtföretag kräver att flera aktörer – grundare, finansiärer och nyckelanställda – samarbetar. Komplexa kontrakt har utvecklats för att underlätta samarbete och reducera intressekonflikter. Särskilt i Silicon Valley har det visat sig att optioner är ett effektivt sätt att ersätta grundare och tidiga nyckelanställda. Genom att ställa ut köpoptioner till nyckelpersonal knyts deras ersättning starkare till företagets marknadsvärde, vilket skapar en större överensstämmelse mellan nyckelpersonalens och aktieägarnas incitament att utveckla företaget.

Trots att optioner visat sig vara ett effektivt ersättningsinstrument i framför allt USA så används det bara i begränsad utsträckning i många andra länder. Venture capital-sektorn har också utvecklats svagt i många länder.

Stora länderskillnader i skattesatser
För att optioner ska kunna användas effektivt måste beskattningen upplevas som tilltalande av de anställda. I denna uppsats studeras sambandet mellan skatten på personaloptioner och venture capital-sektorns storlek i 38 länder. Denna studie använder en ny metod där den effektiva skattebelastningen räknats fram för ett standardiserat, men realistiskt, scenario av skatteexperter i respektive land. Skillnader i effektiva skattesatserna är betydande och varierar mellan 7 och 72 procent.

Den empiriska analysen visar på ett starkt negativt samband mellan den effektiva skatten på personaloptioner och venture capital-sektorns storlek. Likaså finner studien ett negativt samband mellan skatten på personaloptioner och andra internationellt jämförbara mått på tillväxtinriktat entreprenörskap.

Beskattning av personaloptioner bör reformeras
Det finns även principiella skäl att tro att personaloptioner är en strategiskt effektiv metod att befrämja entreprenörskap. Entreprenörssektorn är viktig för innovation och förnyelse, men är förhållandevis liten sett ur ett aggregerat perspektiv. Problemet är dock att det är extremt svårt för staten att på förhand identifiera innovativa tillväxtföretag med stor potential. Personaloptioner har fördelen att de kan riktas snävt mot just dessa företag, vilket innebär att minskningen i skatteintäkter blir liten. En reformering av skattebehandlingen av personaloptioner vore därför ett statsfinansiellt billigt sätt att förbättra klimatet för nya, snabbväxande företag.


IFN Working Paper nr 1104, ”Stock Option Taxation and Venture Capital Activity: A Cross-Country Study", är författat av Magnus Henrekson, IFN, och Tino Sanandaji, Institute for Economic and Business History Research, Handelshögskolan i Stockholm.

Vill du veta mer? Kontakta Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se