Working Paper No. 1122

The Role of Institutions in the Migration of Corporate Governance Practice into Emerging Economies – The Case of Africa

Institutioner påverkar hur u-länder använder ”best practice” inom företagsstyrning

Publicerad: 10 maj 2016Antal sidor: 53Nyckelord: Disclosure; CEO Salary, Institutional Theory; Africa; Emerging Economies; IPOJEL-koder: G23; G38; M12; M14; M16

The Role of Institutions in the Migration of Corporate Governance Practice into Emerging Economies – The Case of Africa Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randøy


Denna uppsats analyserar institutioners roll för hur företag i afrikanska länder använder sig av ”best practice” inom företagsstyrning. Vi studerar hur man  i prospektet inför en börsintroduktion ger information om vad vd tjänar. Vi finner att det är högre sannolikhet för information om vd-ersättningar i prospektet om den institutionella kvaliteten i landet är hög.

Vår forskningsfråga avser spridningen av modeller för företagsstyrning till u-länder. Vi studerar spridningen genom att analysera frivilliga uppgifter om vd-ersättningen vid en tidpunkt då transparensen bör vara som störst, dvs. i prospektet när företaget för första gången går till börsen. Formulerandet av prospektet som skall föra företaget till börsen för första gången representerar en möjlig övergång från den inneboende institutionella miljön för företagsstyrning till den anglo-amerikanska finansmarknadslogiken. 

Afrika – ett naturligt laboratorium
Vi hävdar att valet av Afrika för studien är väl motiverat. Den afrikanska kontinenten kan betraktas som ett laboratorium med stor spännvidd i institutionella förhållanden. Ett ytterligare skäl är att denna kontinent förbisetts i tidigare forskning. Afrika kännetecknas av mycket tunna nationella finansiella marknader och av kopplingar till den globala finansiella marknaden under uppbyggnad.

Unikt datamaterial
Studien baseras på ett unikt datamaterial insamlat för denna studie. Underlaget består av nära 200 prospekt utgivna av samtliga företag som sökt kapital för första gången på en aktiemarknad i något afrikanskt land under perioden 2000 till 2014. De frivilliga uppgifterna om vd-ersättningen i prospektet för börsintroduktionen registrerades tillsammans med data för ett stort antal andra variabler.

Sociala eliten i styrelsen har betydelse
Den empiriska analysen visar att det finns ett samband mellan en svag institutionell miljö i ett land och att företag med en stor andel medlemmar av den sociala eliten i styrelsen inte ger någon information om ersättningen till vd i företaget. I länder med en stark institutionell miljö finner vi däremot en motsatt effekt av närvaron av den sociala eliten i styrelsen. Här anpassar man sig till den brukliga anglo-amerikanska företagsstyrningen och lämnar frivilligt information om VD-ersättningen.

Rättstraditionen påverkar
Vi finner också belägg för s.k. institutionell komplementaritet. I länder med ”common law” som rättstradition, dvs. forna brittiska kolonier, finner vi en högre sannolikhet för ”best practice” i form av frivillig information om VD-ersättningar. ”Common law” innebär bl.a. stor kontraktsfrihet på individnivå.  


IFN Working Paper nr 1122, "The Role of Institutions in the Migration of Corporate Governance Practice into Emerging Economies – The Case of Africa” är författat av Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randöy. Kontakta Lars Oxelheim, lars.oxelheim@ifn.se, om du vill veta mer.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se