Working Paper No. 1130

Does Country Level Social Trust Predict the Size of the Sharing Economy?

Delningsekonomin är större i länder med snabbare internet och lägre tillit

Publicerad: 19 augusti 2016Antal sidor: 10Nyckelord: Sharing economy; Trust; Information technologyJEL-koder: E20; O17; M13
Publicerad version

Does Country Level Social Trust Predict the Size of the Sharing Economy? Andreas Bergh and Alexander Funcke


Delningsekonomin är ett samlingsnamn på aktiviteter som använder ny informationsekonomi för att åstadkomma en effektivare användning av outnyttjade resurser i ekonomin. Tjänster i delningsekonomin sägs ofta vara beroende av att människor litar på varandra.  Denna studie visar att det förhåller sig tvärtom: När hänsyn tas till hur många som har tillgång till snabbt internet, är dessa tjänster mer utbredda i länder med lägre tillit.

2016-08-23 Bergh o Funcke.jpg

Företagen Airbnb och Flipkey är typiska delningsekonomiföretag, vars affärsidé är att göra det lättare för människor att hyra och hyra ut rum, lägenheter eller sommarstugor. De finns numera i de flesta länder i världen. Denna uppsats är en av de första som undersöker vilka faktorer på landsnivå som spelar roll för delningsekonomins utbredning. I synnerhet undersöks hur delningsekonomins omfattning i ett land beror på dess sociala tillit, dvs i vilken utsträckning landets invånare instämmer i påståendet att man kan lita på människor i allmänhet.

Att mäta delningsekonomins utbredning

Vi skapar ett mått på delningsekonomins utbredning genom att göra systematiska sökningar i Airbnb och Flipkey och beräknar antalet träffar per invånare i huvudstaden för varje land som tjänsten är aktiv i. I båda tjänsterna är Lissabon och Köpenhamn de städer som har högst antal träffar per invånare, medan Riyadh, huvudstaden i Saudiarabien, ligger lägst. När ingen hänsyn tas till andra faktorer som kan tänkas spela roll, syns en svag tendens till att länder med högre tillit också har en större delningsekonomi, mätt med detta mått.

Internethastighet spelar stor roll

En faktor som visar sig mycket betydelsefull är andel av befolkningen som har tillgång till snabbt internet. När denna faktor beaktas, visar det sig att sambandet för tillit förändras: Länder med lägre tillit har större delningsekonomi. Detta resultat är robust även när andra tänkbara förklaringar tas med i analysen. Antalet flygresor till ett land har som väntat ett positivt samband med utbredningen av Airbnb och Flipkey. Det finns även tecken på att ekonomisk öppenhet och utbildning främjar den här typen av delningsekonomi.

Kan företag i delningsekonomin skapa tillit?

Det kan tyckas förvånande att hög tillit inte är förknippat med större delningsekonomi. När tjänsterna inom delningsekonomin studeras närmare blir det emellertid tydligt att en del av deras mervärde består i att de möjliggör en typ av transaktioner som normalt sett skulle kräva hög tillit, även när denna tillit initialt saknas. Genom försäkringslösningar, betyg och ryktesmekanismer samt genom personliga presentationer blir uthyrningen mindre känslig för tilliten till människor i allmänhet, och mer en fråga om tillit till specifika, identifierbara människor och företag. Sett ur detta perspektiv är marknadspotentialen för delningsekonomins tjänster faktiskt större där tilliten är lägre.


IFN Working Paper 1130, "Does Country Level Social Trust Predict the Size of the Sharing Economy?", är författat av Andreas Bergh, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Lunds universitet, och Alexander Funcke, University of Pennsylvania. Vill du veta mer? Kontakta Andreas Bergh, andreas.bergh@ifn.se.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se