Working Paper No. 1141

Foreign Direct Investment and Value Added in Indonesia

Utländska företag bidrar till Indonesiens ekonomiska utveckling

Publicerad: 22 november 2016Antal sidor: 35Nyckelord: Foreign Direct Investment; Multinational Firms; Value Added; Industrial DevelopmentJEL-koder: F23; F61; F63
Publicerad version

Foreign Direct Investment and Value Added in Indonesia Fredrik Sjöholm


Utländska direktinvesteringar har ökat i betydelse de senaste decennierna. Vi undersöker hur sådana inflöden av investeringar har påverkat den ekonomiska utvecklingen i Indonesien och finner en tydlig positiv effekt. Utländska företag står för en stor del av förädlingsvärdet och tycks även ha en positiv påverkan på förädlingsvärdet i lokala företag. Vidare finner vi att de utländska direktinvesteringarna påskyndar strukturomvandlingen. Denna utveckling leder till ökad tillväxt och levnadsstandard.

Indonesien har traditionellt haft en ambivalent inställning till utländska direktinvesteringar. Ofta har man bedrivit en ekonomisk politik som försvårar sådana investeringar, för att sedan under ekonomiska kriser tvingas liberalisera och öppna upp för utländska företag. Den restriktiva politiken har sannolikt varit kostsam i termer av förlorad ekonomisk tillväxt.

Det finns tre huvudsakliga anledningar till att utländska direktinvesteringar kan ha en positiv effekt på lokal ekonomisk tillväxt.  För det första har multinationella företag mer kompetent företagsledning och överlägsen teknologi och därmed högre förädlingsvärde än lokala företag.

För det andra kan utländska direktinvesteringar leda till en positiv strukturomvandling i mottagarlandet genom att arbetskraft och kapital flyttar från lågproduktiva till högproduktiva branscher.

Slutligen kan utländska direktinvesteringar ha både positiva och negativa effekter på lokala företag. Positiva effekter kan uppstå t.ex. när lokala leverantörer anlitas och negativa om inhemska företag får läggas ner p.g.a. ökad konkurrens.

Arbetstagarna fick högre löner
Vi finner i denna studie att utländska direktinvesteringar har lett till ökad tillväxt i Indonesien. Samtliga ovan nämnda mekanismer har positivt påverkat förädlingsvärdet: utländska företag generar större förädlingsvärde än inhemska företag, de har bidragit till en positiv strukturomvandling och de tycks leda till ett ökat förädlingsvärde i lokala företag.

Det ökade förädlingsvärdet kan gynna olika aktörer i samhället, såsom staten i form av ökade skatteintäkter, kapitalägare i form av ökade vinster och arbetstagare i form av höjda löner. De två första effekterna är svåra att skatta men vi finner belägg för att investeringarna har gynnat arbetskraften genom höjda löner

Ökad öppenhet önskvärd
Givet de positiva effekterna av utländska direktinvesteringar vore det önskvärt med en politik som attraherar snarare än stänger ute utländska företag. Det finns ett stort antal regleringar som gynnar lokala företag på utländska företags bekostnad, t.ex. tullar, subventioner och förbud mot utländskt ägande i vissa sektorer. De ekonomiska effekterna av dessa regleringar är skadliga och regleringarna bör därför avvecklas.

När väl förutsättningarna för utländska och inhemska företag har utjämnats bör myndigheterna fokusera på att förbättra näringslivsklimatet i Indonesien. Stora brister inom utbildningsväsendet, infrastrukturen och handelsregimen bör snarast åtgärdas.


IFN WP 1141, ”Foreign Direct Investments and Value Added in Indonesia”, är författat av Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Sjöholm, fredrik.sjoholm@nek.lu.se.    

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se