Working Paper No. 1154

Entrepreneurial Experimentation: A Key Function in Entrepreneurial Systems of Innovation

Ekonomisk utveckling kräver experimentering

Publicerad: 23 februari 2017Antal sidor: 31Nyckelord: Entrepreneurship; Experimentation; Innovation systems; New technology-based firms; Entrepreneurial systems of innovation; Scaling up; GrowthJEL-koder: O31; O33; L22; L26

Entrepreneurial Experimentation: A Key Function in Entrepreneurial Systems of Innovation Åsa Lindholm-Dahlstrand, Martin Andersson och Bo Carlsson


Denna uppsats pekar på det experimentella entreprenörskapets betydelse för ett lands innovationssystem. Vi menar att detta entreprenörskaps främsta roll är att skapa nytt, att anpassa innovationer till nya kontexter samt att utnyttja en innovation i större skala än tidigare. På mikronivå kan detta ske genom företagsuppköp och avknoppning.      

För att uppnå ekonomisk tillväxt och välstånd räcker det inte med att utveckla nya teknologier och lösningar. Dessa måste också omsättas eller kommersialiseras för att nå ut och göra nytta i praktiken. Entreprenörskap är en oumbärlig process genom vilken ny teknologi och kunskap omvandlas till just innovationer.

Experimentellt entreprenörskap bygger på att entreprenörer på olika sätt testar outforskad mark. För nya uppfinningar och tillvägagångssätt finns det nämligen nästan aldrig färdiga affärsmodeller.

Även befintliga uppfinningar behöver experimenteras med för att deras fulla potential ska kunna uppnås. Det kan röra sig om att försöka hitta nya marknader eller affärskontexter där en innovation passar in.

Det kan också handla om att försöka integrera ny eller befintlig teknologi med andra faktorer i olika sammanhang, såsom globala nätverk och värdekedjor, för att skapa synergier och utnyttja innovationen i större skala än tidigare.

Denna uppsats presenterar ett konceptuellt ramverk för hur man kan tänka kring detta fenomen. Vi framhåller att förståelsen för experimentellt entreprenörskap måste grunda sig i processer på mikronivå – det vill säga hur entreprenörerna och företagen själva verkar.

Hur tar sig experimentering uttryck?
Vi fokuserar på två olika processer på mikronivå som ger upphov till experimentering och i förlängningen ny innovation, nämligen företagsuppköp och företagsavknoppning.

Väletablerade företag väljer som regel ut sina företagsuppköp noggrant. Små teknologiintensiva företag köps ofta upp för att deras nydanande kunskap och teknologier ska kunna integreras i och komma det uppköpande företag till gagn.

Det lilla företaget saknar ofta de finansiella musklerna och kontakterna för att kommersialisera och använda sin kunskap och teknologi i stor skala. På detta sätt kan nya innovationer utnyttjas till fullo. Avknoppning sker då anställda vid ett väletablerat företag istället startar eget.

Vi menar att denna mekanism är kritisk för att få nya högkvalitativa företag där befintliga idéer utvecklas vidare och utnyttjas i nya sammanhang.

Samhället och det institutionella ramverket
Interaktionen mellan väletablerade och nystartade företag kan således vara av stor vikt för innovation och ekonomisk utveckling. Det är samhället som kan skapa ett institutionellt ramverk där detta ges möjlighet.

Ett stort problem förknippat med experimentering är att kostnaden är hög samtidigt som intäkterna är mycket osäkra och ligger långt fram i tiden. Inom samhällsviktiga områden med osäkert utfall, såsom grundforskning, kan samhället därför behöva skapa incitament för experimentering.


IFN Working Paper nr 1154, “Entrepreneurial Experimentation: A Key Function in Entrepreneurial Systems of Innovation”, är författat av Åsa Lindholm-Dahlstrand, Lunds Universitet, Martin Andersson, Blekinge Institute of Technology, Institutet för Näringslivsforskning och CIRCLE vid Lunds Universitet samt Bo Carlsson, Case Western Reserve University i USA och CIRCLE vid Lunds Universitet. Kontakta Åsa Lindholm-Dahlstrand (asa.lindholm_dahlstrand@circle.lu.se), Martin Andersson (martin.andersson@bth.se) eller Bo Carlsson (bo.carlsson@case.edu) om du vill veta mer.

 

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se