Working Paper No. 1158

Production or Transmission Investments? A Comparative Analysis

Bättre investera i överföringskapacitet än produktionskapacitet på elektricitetsmarknaden

Publicerad: 21 mars 2017Antal sidor: 41Nyckelord: Electricity auctions; Wholesale electricity markets; Transmission capacity constraints; Investment transmission capacity; Investment production capacity;JEL-koder: D43; D44; L13; L94

Production or Transmission Investments? A Comparative Analysis Mario Blázquez de Paz


För att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem föreslår EU-kommissionen att elpriser baseras på olika zoner (länder) för att öka konkurrensen och därmed kundnyttan. Med detta prissättningssystem visar denna studie att investeringar i överföringskapacitet mellan zoner teoretiskt är bättre för kunderna än investeringar i produktionskapacitet.

EU-kommissionen har satt upp som mål att integrera unionens olika elektricitetsmarknader. Elmarknaderna inom EU blir också alltmer integrerade, det vill säga att mer överföring sker mellan olika marknader. El överförs från en zon till en annan via transmissionsledningar med vissa begränsningar på ledningens kapacitet. För att göra marknaderna mer integrerade krävs därför investeringar i överföringskapacitet.

Överföringskapaciteten av el till och från andra zoner kan antingen ses som ett komplement eller substitut till produktionskapaciteten inom en zon. I de fall el produceras i en zon och konsumeras i en annan kommer den producerande zonen uppleva de båda kapaciteterna som komplement. Elen måste både kunna produceras och överföras. I zonen där elen konsumeras ses överföringen istället som ett substitut till att producera elen på egen hand.

Jag utvecklar och presenterar i denna artikel gedigen teori och en matematisk modell över hur priser, konkurrens, utbud och efterfrågan, samt hur nyttan för kunderna påverkas av två typer av investeringar i elektrisk infrastruktur. Det är dels de som syftar till att öka produktionskapaciteten och dels de som syftar till att öka överföringskapaciteten mellan eller inom (delar av) länder/zoner.

Högre produktionskapacitet leder till ökad konkurrens

När produktionskapaciteten inom en zon utökas genom investeringar ökar den maximala mängden el som kan produceras. Detta kan antingen bero på att kraftverken som producerar el expanderar eller blir fler, alternativt blir mer effektiva. Eftersom utbudet av el ökar samtidigt som efterfrågan förblir konstant kommer priset att sjunka, vilket i sin tur leder till mer konsumtion. Nyttan ökar då för konsumenterna inom zonen eftersom de både kan köpa mer el och till ett lägre pris.


IFN Working Paper 1158, "Production or Transmission Investments? A Comparative Study", är författat av Mario Blázquez de Paz. Kontakta författaren, Mario.BlazquezdePaz@ifn.se​, om du vill veta mer.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se