Working Paper No. 1190

The Influence of Institutionally Embedded Ownership on Anglo-American Corporate Governance Migration into Emerging Economy IPO Firms

Ägarsammansättning avgör företagsstyrningsmodell när företag i utvecklingsländer börsintroduceras

Publicerad: 20 november 2017Antal sidor: 42Nyckelord: IPO; Corporate Governance Practice; Institutional Theory; Africa; Emerging EconomiesJEL-koder: G23; G38; M12; M14; M16

The Influence of Institutionally Embedded Ownership on Anglo-American Corporate Governance Migration into Emerging Economy IPO Firms Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randøy


I uppsatsen analyseras sannolikheten för att den så kallade anglo-amerikanska företagsstyrningsmodellen används i ett afrikanskt företag som gör entré på börsen. Olika kategorier av storägare utövar olika inflytande över valet av modell och där valet även påverkas av institutionernas kvalitet och av stamtänkande.

Vad och vem avgör valet av modell för företagsstyrning när ett företag i ett utvecklingsland sätts på börsen? Vi studerar inflytandet från fem olika kategorier av storägare vid en tidpunkt då företaget för första gången går till börsen.

Vårt fokus är på i vilken utsträckning den så kallade anglo-amerikanska företagsstyrningsmodellen kommer till användning i prospektet som skall föra företaget till börsen. Denna modell som är marknadsorienterad och aktieägarcentrerad ses ofta som utgångsmodell för en globalt gällande modell för företagsstyrning.

Detta tillfälle representerar en möjlig övergång från inflytandet av den inneboende institutionella miljön i valet av företagsstyrning till den anglo-amerikanska finansmarknadslogiken.                                                                                                               

Afrika – ett naturligt laboratorium av utvecklingsländer

Analysen avser 22 länder på den afrikanska kontinenten, vilken erbjuder ett laboratorium av utvecklingsländer med stor spännvidd i institutionella förhållanden. Afrika kännetecknas av mycket tunna nationella finansiella marknader och kopplingarna till den globala finansiella marknaden är under uppbyggnad. Ett ytterligare skäl till valet av Afrika är att denna kontinent förbisetts i tidigare forskning.

Unika data
Analysen baseras på ett unikt datamaterial insamlat för denna studie. Underlaget består av samtliga nära 200 prospekt utgivna av företag från den privata sektorn som sökt kapital för första gången på en aktiemarknad i något afrikanskt land under perioden 2000 till 2016. Vi använder oss i analysen av ett unikt index över användningen av anglo-amerikansk företagsstyrning.

Storägare och institutioner avgörande
Den empiriska analysen visar att det finns ett samband mellan kategori av storägare - oberoende styrelsemedlemmar, företagsinvesterare, affärs-grupper, private equity och staten - och sannolikheten för att ett företag skall använda en anglo-amerikansk företagsstyrningsmodell när man börsnoteras.

Vi finner ett statistiskt säkerställt positivt inflytande på denna sannolikhet från de två första kategorierna, dvs oberoende styrelsemedlemmar och företagsinvesterare, och ett negativt från de två sistnämnda kategorierna, dvs private equity och staten.

Vi finner också belägg för att valet av den anglo-amerikanska företagsstyrningsmodellen påverkas av institutionernas kvalitet i landet där företaget hör hemma samt av informella sociala institutioner som kan karaktäriseras som stamtänkande.


IFN Working Paper nr 1190, "The Influence of Institutionally Embedded Ownership on Anglo-American Corporate Governance Migration into Emerging Economy IPO Firms” är författat av Bruce Hearn, University of Sussex, Lars Oxelheim, University of Agder och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, och Trond Randöy, University of Agder. Kontakta Lars Oxelheim, lars.oxelheim@ifn.se, om du vill veta mer.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se