Working Paper No. 1195

Ethnic Enclaves and Self-Employment among Middle Eastern Immigrants in Sweden – Ethnic Capital or Enclave Size?

Etniska enklaver och eget företagande bland invandrare

Publicerad: December 21, 2017, reviderat maj 2020Antal sidor: 36Nyckelord: Ethnic enclave; Segregation; Immigrant entrepreneurship; Self-employment; Labor market sorting; IntegrationJEL-koder: R10; R12; L26

Ethnic Enclaves and Self-Employment among Middle Eastern Immigrants in Sweden – Ethnic Capital or Enclave Size? Martin Andersson, Johan P Larsson and Özge Öner


Hur påverkar bosättningar med hög koncentration av invandrare från Mellanöstern arbetsmarknadsutfallet för arbetslösa invandrare från denna region? Vi finner att enklaver med hög andel egenföretagare från Mellanöstern ökar sannolikheten att arbetslösa därifrån startar eget företag.

Frågor kring invandring och integration placerar sig högt på Sveriges politiska agenda till följd av flyktingkrisen för några år sedan. Trots frågornas aktualitet finns stora brister i förståelsen av integrationsprocessen och det finns få systematiska utvärderingar av arbetsmarknadsutfallet för olika invandringsgrupper.

Invandringsgrupper sorterar ofta in sig efter etnicitet och kultur i s.k. etniska enklaver. Det finns både för- och nackdelar med detta: de kan bidra med viktiga nätverk och minska transaktionskostnader genom att skapa ökad tillit och bidra med arbetstillfällen, men de kan också försvåra språkinlärning och öka det socioekonomiska avståndet till den inhemska befolkningen.

Unika geografiska data
Vi använder oss av unika geografiska data i Sverige som delar in alla invandrare med ursprung i Mellanöstern i enklaver. Med hjälp av registerdata utvärderar vi invandrares arbetsmarknadsutfall inom dessa enklaver. Genom att bland annat beakta olika individspecifika egenskaper, kan vi utesluta en rad sorteringseffekter.

Om andelen företagare inom ett invandringskluster ökar med 1 procent så ökar sannolikheten med 5 procent att arbetslösa inom den egna gruppen väljer att bli egenföretagare, enligt våra resultat. Någon motsvarande effekt finns inte för andra etniska grupper eller om klustret vidgas utanför den lokala arbetsmarknaden. Ett annat viktigt resultat är att entreprenöriella individer har svag effekt på sysselsättningen utanför den egna etniska gruppen.

Våra resultat pekar på värdet av att uppmärksamma framgångsrika företagare från olika etniska grupper. De kan fungera som positiva förebilder för potentiella företagare inom den egna gruppen.


IFN Working Paper nr 1195, "Ethnic Enclaves Self-Employment among Middle Eastern Immigrants in Sweden  Ethnic Capital or Enclave Size?",  är författat av Martin Andersson, Blekinge Tekniska Högskola, Entreprenörskapsforum och Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Johan P Larsson, Entreprenörskapsforum, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och CIRCLE, Lunds universitet, och Özge Öner, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vill du veta mer? Kontakta Özge Öner, ozge.oner@ifn.se.

 

Özge Öner

Kontakt

Tel: 08 665 4519
oo263@cam.ac.uk

Martin Andersson

Kontakt

Tel: 0455 38 56 57
Mobil: 0733 67 38 67
martin.andersson@bth.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se