Working Papers 2018

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1259. Optimal vs Satisfactory Transparency: The Impact of Global Macroeconomic Fluctuations on Corporate Competitiveness

Lars Oxelheim

En analys av de 100 största europeiska publika företagen visar på betydande gap mellan optimal transparens för företaget och tillräcklig transparens för aktieägarna beträffande makroekonomins inverkan på…


1258. Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout

Richard Öhrvall och Sven Oskarsson

I många länder genomförs skolval där elever får lägga sin röst i ett hypotetiskt parlamentsval. Syftet är att öka unga människors politiska intresse och självförtroende. I denna studie på…


1257. Central- versus Self-Dispatch in Electricity Markets

Victor Ahlqvist, Pär Holmberg och Thomas Tangerås

USA:s elmarknader är centraliserade. De förutsätter att producenterna levererar detaljerade kostnadsdata till elbörsen. Därefter bestämmer marknadsoperatören hur mycket som ska produceras i varje enskild anläggning.…


1256. Getting the First Job – Size and Quality of Ethnic Enclaves for Refugee Labor Market Entry

Johan Klaesson and Özge Öner

De senaste åren har invandring och integration diskuterats flitigt. Denna studie analyserar hur etniska enklaver påverkar invandrares arbetsmarknadsintegration. Vi finner att det är sysselsättningsgraden i den egna invandrargruppen…


1255. Does Job Security Hamper Employment Prospects?

Carl Magnus Bjuggren och Per Skedinger

En reform av Lagen om anställningsskydd (LAS) år 2001 möjliggjorde för små företag att undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Vår analys…


1254. Increase-Decrease Game under Imperfect Competition in Two-stage Zonal Power Markets –​ Part II: Solution Algorithm

Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat när elen levereras, vilket leder till ineffektiv produktion.  Vi utvecklar en ny…


1253. Increase-Decrease Game under Imperfect Competition in Two-stage Zonal Power Markets –​ Part I: Concept Analysis

Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat när elen levereras. Strategiska aktörer kan utnyttja denna prisskillnad, vilket…


1252. Hayekian Welfare States: Explaining the Co-Existence of Economic Freedom and Big Government

Andreas Bergh

Vanligen mäts den offentliga sektorns storlek med totala skatter eller offentliga utgifter. Dessa mått fångar emellertid inte hur mycket kunskap som centrala beslutsfattare måste ha för att den skattefinansierade verksamheten…


1251. Ethnic Enclaves and Labor Market Outcomes – What Matters Most: Neighborhood, City or Region?

Johan Klaesson och Özge Öner

De senaste årens flyktingkris har ökat oron kring integrationen av immigranter. Denna studie undersöker hur etnisk koncentration och boendesegregation påverkar sannolikheten för invandrare att bli anställda eller…


1250. A Non-Technical Introduction to Economic Aspects of International Investment Agreements

Henrik Horn och Pehr-Johan Norbäck

Internationella investeringsskyddsavtal har ifrågasatts på en rad punkter. Debatten har dock ofta varit ideologiskt färgad och illa underbyggd. Denna uppsats ger en icke-teknisk beskrivning av vad som framkommit i forskningen om dessa…


1249. Globalization, the Jobs Ladder and Economic Mobility

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

Vi utvecklar en teoretisk modell där företag skiljer sig åt avseende anställdas produktivitet och färdigheter och undersöker hur globalisering påverkar lönefördelningen och karriärvägar för…


1248. Investor-State vs. State-State Dispute Settlement

Henrik Horn

Internationella investeringsskyddsavtal har ofta kritiserats. Särskilt ifrågasatt är att de tillåter utländska privata investerare att stämma värdländer, vilket sägs leda till alltför många…


1247. Determinants of Economies of Scope in Retail

Florin Maican och Matilda Orth

Trots att lageromsättningshastighet är ett vanligt nyckeltal bland företagare, saknas djupare kunskap om dess bakomliggande faktorer. Vi finner att butikers totala faktorproduktivitet och minskad osäkerhet i efterfrågan är…


1246. Linking Net Foreign Portfolio Debt and Equity to Exchange Rate Movements

Malin Gardberg

Denna uppsats visar att sammansättningen av ett lands utländska nettotillgångar påverkar en valutas volatilitet. Särskilt utländsk privat skuldfinansiering leder till att landets växelkurs reagerar mycket kraftigare…


1245. The Taxation of Industrial Foundations in Sweden (1862–2018)

Dan Johansson, Mikael Stenkula och Niklas Wykman

Denna uppsats undersöker hur beskattningen av allmännyttiga stiftelser har utvecklats över tid. Denna typ av stiftelser är skattemässigt gynnade. Om man tar hänsyn till kravet som dessa stiftelser har på att ge bort…


1244. Location Choices of Swedish Independent Schools: How Does Allowing for Private Provision Affect the Geography of the Education Market?

Karin Edmark

Svenska friskolor etableras oftare i områden med högre befolkningstäthet, samt i områden där en större andel av eleverna har föräldrar som är högutbildade. Friskolor etableras också oftare i…


1243. Well-being Effects of Self-employment: A Spatial Inquiry

Maria Abreu, Özge Öner, Aleid Brouwer och Eveline van Leeuwen

Vi undersöker den upplevda livskvaliteten när arbetstagare väljer att bli entreprenörer och hur livskvaliteten varierar beroende på var de bor. Boende i mindre tätort jämförs med landsbygd samt välbärgade…


1242. Transmission Network Investment across National Borders: The Liberalized Nordic Electricity Market

Lars Persson och Thomas Tangerås

Den nordiska elmarknaden är en framgångssaga jämfört med den europeiska visionen om en inre elmarknad. Här presenteras förslag på hur man med Norden som exempel kan förbättra det europeiska samarbetet. Syftet…


1241. (I Can’t Get No) Job Satisfaction? Differences by Sexual Orientation in Sweden

Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Hanna Swahnberg

Vår undersökning visar på skillnader i tillfredställelse med jobbet mellan personer med olika sexuell läggning. Icke-heterosexuella män är mer tillfredställda med sina jobb än heterosexuella män medan…


1240. The Geography and Concentration of Authorship in the Top Five: Implications for European Economics

Simon Ek och Magnus Henrekson

Inom nationalekonomin läggs i dag stor vikt vid publiceringar i de s.k. topp-5-tidskrifterna. Vi studerar vilka som publicerar där, var de är verksamma och diskuterar hur detta starka fokus påverkar forskares agerande och…


1239. Regulation and Government Debt

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

​Vad förklarar statsskuldens storlek? I denna studie visar vi att en hittills förbisedd faktor är av betydelse – hur reglerade marknader är. Regleringar är positivt relaterade till statsskuldens storlek, särskilt…


1238. Telemedicine and the Welfare State: The Swedish Experience

Mårten Blix och Johanna Jeansson

Vårdkontakt via internet är en positiv innovation som förbättrar bristande tillgänglighet i primärvården. Avgörande för att få ta del av fördelarna med digital vård utan att kostnaderna…


1237. Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States

Mounir Karadja och Erik Prawitz

Vi undersöker effekterna av den omfattande historiska utvandringen från Sverige på svenska hemorters politiska utveckling. Emigrationen påverkade deltagandet i den begynnande arbetarrörelsen positivt. Hemkommuner med…


1236. Credit Ratings and Structured Finance

Jens Josephson och Joel Shapiro

Kreditvärderingsinstitut bistår ofta utgivare av avancerade finansiella instrument med såväl utformning som kreditvärdering. Denna uppsats analyserar under vilka förutsättningar detta kan leda till…


1235. Self-employed Immigrants and Their Employees: Evidence from Swedish Employer-Employee Data

Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Företagare födda i länder utanför Europa anställer oftare än andra företagare personer födda i länder utanför Europa samt nyanlända. Företagande bland utrikes födda spelar därför…


1234. The French Curse? On the Puzzling Economic Consequences of French Colonization

Andreas Bergh och Günther Fink

Afrikanska länder som varit koloniserade av Frankrike har haft en sämre ekonomisk utveckling än länder som hade Storbritannien som kolonialmakt. Vi visar att klyftan mellan de två grupperna av tidigare kolonier blivit större…


1233. Gender and Dynastic Political Recruitment

Olle Folke, Johanna Rickne och Daniel M. Smith

Vi undersöker familjeband mellan politiker med fokus på jämförelser mellan kvinnor och män. Kvinnliga politiker har i högre grad än manliga familjeband till tidigare politiker, och deras seniora släktingar är…


1232. Customer Discrimination in the Fast Food Market? Experimental Evidence from a Swedish University Campus

Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

Studenter som deltog i ett experiment var lika positiva till en etablering av en foodtruck oavsett om den var ägd av en person med arabiskt eller svenskt namn. Resultaten visar att egenföretagare med ursprung i Mellanöstern inte…


1231. Allocation of R&D Grants in the Business Sector

Martin Falk och Roger Svensson

Offentliga aktörer delfinansierar ofta FoU-projekt i näringslivet i syfte att höja välståndet genom spridningseffekter, s k kunskapsspillovers. Vi finner att projektspecifika faktorer är viktigare än…


1230. Are Foreign Private Equity Buyouts Bad for Workers?

Martin Olsson och Joacim Tåg

Vi studerar hur riskkapitalinvesteringar påverkar anställdas karriärer. Investeringar gjorda av utländska riskkapitalbolag påverkar inte anställdas karriärer, men det gör investeringar av inhemska bolag. Dessa…


1229. Self-employment and Life Satisfaction among the Elderly: Survey-based Evidence from Sweden

Lina Aldén och Mats Hammarstedt

Vi visar att äldre egenföretagare har högre upplevd livskvalitet än löneanställda och de som har lämnat arbetsmarknaden. Dessa egenföretagare är mer nöjda med sina jobb än löneanställda.…


1228. “Post-Truth” Schooling and Marketized Education: Explaining the Decline in Sweden’s School Quality

Magnus Henrekson och Johan Wennström

Den svenska skolan har allvarliga problem: sjunkande kunskaper, betygsinflation, ökad psykisk ohälsa och lärarbrist. Grundorsaken är den läroplan som avvisar ämneskunskaper, ger elever för stort ansvar och försvagar…


1227. Measuring the Impact of Agricultural Production Shocks on International Trade Flows

Shon Ferguson och Johan Gars

I denna studie undersöks hur mycket internationell handel jämnar ut volatiliteten i global livsmedelsproduktion. Vi finner att hälften av minskad produktion i ett givet land kompenseras av internationell handel. Dessutom finner vi stora…


1226. Gender Grading Bias at Stockholm University: Quasi-Experimental Evidence from an Anonymous Grading Reform

Joakim Jansson och Björn Tyrefors

Vi finner att införandet av anonymt rättade  tentamina vid Stockholms universitet ledde till att kvinnors betyg ökade jämfört med mäns. Slumpmässig tilldelning av tentamensfrågor till rättande lärare…


1225. Coups, Regime Transition, and the Dynamics of Press Freedom

Christian Bjørnskov, Andreas Freytag och Jerg Gutmann

Media har i allmänhet större frihet i demokratier än i diktaturer. Hur tryckfriheten påverkas av statskupper som hotar en befintlig regering är emellertid oklart. Denna studie undersöker därför hur statskupper…


1224. The Long-Run Performance of Born Globals in Computing: The Role of Digital Platforms

Shon Ferguson och Magnus Henrekson

Born globals är företag som är exportorienterade redan från start. Många av de mest framgångsrika born globals tillhör databranschen. Vår studie visar att born globals inom databehandlingsbranschen växer…


1223. The Long-term Effects of Long Terms: Compulsory Schooling Reforms in Sweden

Martin Fischer, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Nina Schwarz

Tid i skolan antas vara viktigt för skolresultat och arbetsmarknadsutfall senare i livet. Vi analyserar effekterna av två historiska reformer där svenska kommuner förlängde terminerna och utökade den obligatoriska folkskolan…


1222. The Collaborative Innovation Bloc: A New Mission for Austrian Economics

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Denna uppsats diskuterar hur den s.k. österrikiska ekonomiska skolan kan bli mer konkret och policyrelevant. Detta kan åstadkommas genom att fokusera på vilka färdigheter som måste kombineras för att kunskap ska resultera…


1221. Farm Size, Technology Adoption and Agricultural Trade Reform: Evidence from Canada

W. Mark Brown, Shon Ferguson och Crina Viju

1995 avskaffade den kanadensiska staten subventioner för export med järnväg av jordbruksprodukter. Reformen ledde till en ökad konkurrens, där bönder fick mindre betalt för sina produkter. Denna studie visar att…


1220. Long-run Effects of Lottery Wealth on Psychological Well-being

Erik Lindqvist, Robert Östling och David Cesarini

Vi undersöker effekten av att vinna på lotteri på olika mått av livstillfredställelse. Lotterivinnare är mer nöjda med livet även ett decennium efter att de vunnit. Däremot finner vi ingen statistiskt…


1219. Efficiency Gains and Time-savings of Permanent Panels in the WTO Dispute Settlement

Louise Johannesson

Världshandelsorganisationen (WTO) har i dag det mest aktiva forumet för tvistlösning inom internationell handel. Dock har framgången medfört längre handläggningstider av dispyter. Tvistlösningsmekanismen skulle…


1218. Entrepreneurial Optimism and Creative Destruction

Lars Persson och Thomas Seiler

I denna studie visar vi att osäkerhet och optimism karakteriserar expansiva entreprenörsföretag. Dessa företags optimism kan effektivisera strukturomvandlingar då de bättre kan stå emot etablerade företags…


1217. Trust-Based Evaluation in a Market-Oriented School System

Jonas Vlachos

Svensk skola är marknadsorienterad samtidigt som resultatuppföljningen är tillitsbaserad. Denna studie finner att fristående grundskolor sätter högre betyg än kommunala givet elevernas kunskapsnivå. Ett par av…


1216. An International Comparison of the Contribution to Job Creation by High-growth Firms

Michael Anyadike-Danes, Carl Magnus Bjuggren, Michel Dumont, Sandra Gottschalk, Werner Hölzl, Dan Johansson, Mika Maliranta, Anja Myrann, Kristian Nielsen och Guanyu Zheng

Denna studie utvecklar en metod för att mäta snabbväxande företags bidrag till sysselsättningstillväxten. Vi använder registerdata över samtliga företag i nio olika länder. Resultaten visar att andelen…


1215. The (Un)compromise Effect

Mathias Ekström

I ett fältexperiment i samband med en insamlingsaktion finner jag att valet av mittenalternativ bland de förtryckta donationsförslagen påverkar hur mycket folk väljer att donera. När inget mittenalternativ ges, finner folk…


1214. Fairness in Winner-Take-All Markets

Björn Bartling, Alexander W. Cappelen, Mathias Ekström, Erik Ø. Sørensen och Bertil Tungodden

Vi studerar preferenser för omfördelning när inkomsten genererats i en ”vinnaren-tar-allt”-marknad. Gemene man finner för det mesta den initiala inkomstfördelningen rättvis och ger därför all inkomst…


1213. Choice and Competition in the Welfare State: Home Care as the Ideal Quasi-market

Mats A. Bergman, Henrik Jordahl and Sofia Lundberg

Sedan 2009 har allt fler svenska kommuner infört valfrihetssystem inom hemtjänsten. Vi undersöker valfrihetens effekter på brukarnas nöjdhet genom att följa de äldres svar i Socialstyrelsens årliga…


1212. Exploring Digital Time Measurement in the Public Sector: Labor Productivity and Service Quality in Home Care

Henrik Jordahl and Lovisa Persson

I omsorgsyrken är det svårt att öka produktiviteten utan att tjänsternas kvalitet blir lidande. Trots det visar nya data från digitala arbetstidsloggar på stor variation mellan olika hemtjänstgruppers produktivitet…


1211. Simulation and Evaluation of Zonal Electricity Market Designs

Mohammad Reza Hesamzadeh, Pär Holmberg and Mahir Sarfati

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat vis när elen levereras. Strategiska aktörer kan utnyttja denna prisskillnad,…


1210. Getting the Facts Right on Born Globals

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson

Så kallade born globals är företag som är exportorienterade redan från start. Dessa företag har lyfts fram av regeringen i diskussionen om hur svenska företag ska kunna bli mer internationellt konkurrenskraftiga.…


1209. Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line II: Multiple Plants and Nodal Price Derivatives

Keith Ruddell

Flaskhalsar i elnätet splittrar upp elmarknaden i flera områden med olika priser. Denna uppsats analyserar konkurrensen på en elmarknad med finansiella kontrakt som gör att aktörer kan säkra sig mot prisskillnader. Med…


1208. Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line I: Calculating Equilibria

Keith Ruddell

Flaskhalsar i elnätet kan leda till lokalt höjda elpriser men även till att konkurrensen försvagas då elmarknaden splittras upp. Denna uppsats analyserar konkurrensen på en elmarknad med flaskhalsar. Med simuleringar…


1207. Analysts' Disagreement and Investor Decisions

Wolfgang Gick och Alex Weissensteiner

Finansiella analytiker som ger råd åt investerare är ofta för optimistiska i sina prognoser över framtida avkastning, vilket kan leda till systematiskt suboptimala investeringar. Denna uppsats utvecklar en teoretisk modell…


1206. How Persistent Is Life Satisfaction? Evidence from European Immigration

Niclas Berggren, Andreas Bergh, Christian Bjørnskov and Shiori Tanaka

Europa har många invandrare från olika länder. Vi studerar hur deras tillfredsställelse med livet beror på varifrån de kommer och vart de flyttar. För vissa bestäms livstillfredsställelsen helt av det nya…


1205. Mine, Ours or Yours? Unintended Framing Effects in Dictator Games

Andreas Bergh och Philipp C. Wichardt

Människors vilja att dela med sig kan ha överskattats i tidigare forskning. I experiment där försökspersoner får ge bort pengar till anonyma personer har små förändringar i hur situationen beskrivs stor…


1204. Non-standard Employment in Sweden

Per Skedinger

Denna uppsats belyser utvecklingen av atypiska anställningsformer i Sverige och hur de fungerar. För både inrikes och utrikes födda analyseras hur anknytningsgraden till arbetsmarknaden påverkas av att hänsyn tas till…


1203. Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society

Claire Economidou, Luca Grilli, Magnus Henrekson och Mark Sanders

Ökad innovationsförmåga och mer entreprenörskapsaktivitet är viktiga förutsättningar för att stärka EU:s ekonomier. Detta kräver institutionella reformer över ett brett spektrum. Denna essä…


1202. Varieties of Entrepreneurship: Exploring the Institutional Foundations of Different Entrepreneurship Types through ‘Varieties-of-Capitalism’ Arguments

Selin Dilli, Niklas Elert och Andrea M. Herrmann

I uppsatsen undersöker vi hur samspelet mellan nationella institutioner påverkar entreprenörskap. I en analys av 21 utvecklade länder finner vi fyra tydliga landkluster, vart och ett med ett distinkt knippe av samverkande…


1201. What is the Cost of Privatization for Workers?

Martin Olsson och Joacim Tåg

I denna studie visar vi att privatiseringar av statliga och kommunala bolag i Sverige påverkar anställda negativt men leder till högre produktivitet i företagen. Privatiseringar är återigen på agendan i både…


1200. Female Self-Employment: Prevalence and Performance Effects of Having a High-Income Spouse

Carl Magnus Bjuggren och Magnus Henrekson

Denna studie visar att egenföretagande utgör ett alternativ för kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden samtidigt som de har kontroll över sitt arbetsschema och sin fritid. Genom att kvarstå på arbetsmarknaden…


1199. Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

I denna studie visar vi att hotet om uppköp från ett riskkapitalbolag kan frambringa företagsförvärv av etablerade företag som annars inte skulle ha skett. Dessa företagsförvärv höjer konsumentnyttan i…


1198. Stock Market Returns and Consumption

Marco Di Maggio, Amir Kermani och Kaveh Majlesi

Denna studie undersöker hur avkastning på börsen påverkar hushållens konsumtion. Vi utnyttjar data över de svenska hushållens aktieinnehav och finner att den marginella utgiftsbenägenheten av…


1197. Do Voters Dislike Liberalizing Reforms? New Evidence Using Data on Satisfaction with Democracy

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Vissa hävdar att politiker genomför marknadsliberala reformer vid kriser för att ”köra över” folket. Vi finner dock att reformer som minskar statens storlek, stärker rättsstaten, ökar den ekonomiska…


1196. A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium

Emanuele Colonnelli, Joacim Tåg, Michael Webb och Stefanie Wolter

Denna studie dokumenterar samband mellan företagets storlek och lön i Sverige, Brasilien, Storbritannien och Tyskland samt hur dessa samband har utvecklats över tid. Vi finner ett positivt samband mellan lön och företagsstorlek…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se