Working Papers 2018

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1215. The (Un)compromise Effect

Mathias Ekström

I ett fältexperiment i samband med en insamlingsaktion finner jag att valet av mittenalternativ bland de förtryckta donationsförslagen påverkar hur mycket folk väljer att donera. När inget mittenalternativ ges, finner folk…


1214. Fairness in Winner-Take-All Markets

Björn Bartling, Alexander W. Cappelen, Mathias Ekström, Erik Ø. Sørensen och Bertil Tungodden

Vi studerar preferenser för omfördelning när inkomsten genererats i en ”vinnaren-tar-allt”-marknad. Gemene man finner för det mesta den initiala inkomstfördelningen rättvis och ger därför all inkomst…


1213. Choice and Competition in the Welfare State: Home Care as the Ideal Quasi-market

Mats A. Bergman, Henrik Jordahl and Sofia Lundberg

Sedan 2009 har allt fler svenska kommuner infört valfrihetssystem inom hemtjänsten. Vi undersöker valfrihetens effekter på brukarnas nöjdhet genom att följa de äldres svar i Socialstyrelsens årliga…


1212. Exploring Digital Time Measurement in the Public Sector: Labor Productivity and Service Quality in Home Care

Henrik Jordahl and Lovisa Persson

I omsorgsyrken är det svårt att öka produktiviteten utan att tjänsternas kvalitet blir lidande. Trots det visar nya data från digitala arbetstidsloggar på stor variation mellan olika hemtjänstgruppers produktivitet…


1211. Simulation and Evaluation of Zonal Electricity Market Designs

Mohammad Reza Hesamzadeh, Pär Holmberg and Mahir Sarfati

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning. Som en följd av detta sätts priset på ett vis på spotmarknaden och på ett annat vis när elen levereras. Strategiska aktörer kan utnyttja denna prisskillnad,…


1209. Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line II: Multiple Plants and Nodal Price Derivatives

Keith Ruddell

Flaskhalsar i elnätet splittrar upp elmarknaden i flera områden med olika priser. Denna uppsats analyserar konkurrensen på en elmarknad med finansiella kontrakt som gör att aktörer kan säkra sig mot prisskillnader. Med…


1208. Supply Function Equilibrium over a Constrained Transmission Line I: Calculating Equilibria

Keith Ruddell

Flaskhalsar i elnätet kan leda till lokalt höjda elpriser men även till att konkurrensen försvagas då elmarknaden splittras upp. Denna uppsats analyserar konkurrensen på en elmarknad med flaskhalsar. Med simuleringar…


1207. Analysts' Disagreement and Investor Decisions

Wolfgang Gick och Alex Weissensteiner

Finansiella analytiker som ger råd åt investerare är ofta för optimistiska i sina prognoser över framtida avkastning, vilket kan leda till systematiskt suboptimala investeringar. Denna uppsats utvecklar en teoretisk modell…


1206. How Persistent Is Life Satisfaction? Evidence from European Immigration

Niclas Berggren, Andreas Bergh, Christian Bjørnskov and Shiori Tanaka

Europa har många invandrare från olika länder. Vi studerar hur deras tillfredsställelse med livet beror på varifrån de kommer och vart de flyttar. För vissa bestäms livstillfredsställelsen helt av det nya…


1205. Mine, Ours or Yours? Unintended Framing Effects in Dictator Games

Andreas Bergh och Philipp C. Wichardt

Människors vilja att dela med sig kan ha överskattats i tidigare forskning. I experiment där försökspersoner får ge bort pengar till anonyma personer har små förändringar i hur situationen beskrivs stor…


1204. Non-standard Employment in Sweden

Per Skedinger

Denna uppsats belyser utvecklingen av atypiska anställningsformer i Sverige och hur de fungerar. För både inrikes och utrikes födda analyseras hur anknytningsgraden till arbetsmarknaden påverkas av att hänsyn tas till…


1203. Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society

Claire Economidou, Luca Grilli, Magnus Henrekson och Mark Sanders

Ökad innovationsförmåga och mer entreprenörskapsaktivitet är viktiga förutsättningar för att stärka EU:s ekonomier. Detta kräver institutionella reformer över ett brett spektrum. Denna essä…


1202. Varieties of Entrepreneurship: Exploring the Institutional Foundations of Different Entrepreneurship Types through ‘Varieties-of-Capitalism’ Arguments

Selin Dilli, Niklas Elert och Andrea M. Herrmann

I uppsatsen undersöker vi hur samspelet mellan nationella institutioner påverkar entreprenörskap. I en analys av 21 utvecklade länder finner vi fyra tydliga landkluster, vart och ett med ett distinkt knippe av samverkande…


1201. What is the Cost of Privatization for Workers?

Martin Olsson och Joacim Tåg

I denna studie visar vi att privatiseringar i Sverige har lett till högre arbetslöshet, speciellt för personer med utsatt position på arbetsmarknaden. Beslutsfattare bör undvika privatiseringar under lågkonjunkturer –…


1200. Avoiding the Housewife Stigma: Self-Employment as a Female Career Choice

Carl Magnus Bjuggren och Magnus Henrekson

Denna studie visar att egenföretagande utgör ett alternativ för kvinnor att stanna kvar på arbetsmarknaden samtidigt som de har kontroll över sitt arbetsschema och sin fritid. Genom att kvarstå på arbetsmarknaden…


1199. Threatening to Buy: Private Equity Buyouts and Antitrust Policy

Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Joacim Tåg

I denna studie visar vi att hotet om uppköp från ett riskkapitalbolag kan frambringa företagsförvärv av etablerade företag som annars inte skulle ha skett. Dessa företagsförvärv höjer konsumentnyttan i…


1198. Stock Market Returns and Consumption

Marco Di Maggio, Amir Kermani och Kaveh Majlesi

Denna studie undersöker hur avkastning på börsen påverkar hushållens konsumtion. Vi utnyttjar data över de svenska hushållens aktieinnehav och finner att den marginella utgiftsbenägenheten av…


1197. Do Voters Dislike Liberalizing Reforms? New Evidence Using Data on Satisfaction with Democracy

Niclas Berggren och Christian Bjørnskov

Vissa hävdar att politiker genomför marknadsliberala reformer vid kriser för att ”köra över” folket. Vi finner dock att reformer som minskar statens storlek, stärker rättsstaten, ökar den ekonomiska…


1196. A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium

Emanuele Colonnelli, Joacim Tåg, Michael Webb och Stefanie Wolter

Denna studie dokumenterar samband mellan företagets storlek och lön i Sverige, Brasilien, Storbritannien och Tyskland samt hur dessa samband har utvecklats över tid. Vi finner ett positivt samband mellan lön och företagsstorlek…

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se