Working Paper No. 1196

A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium

Stora skillnader i sambanden mellan företagsstorlek och lön

Publicerad: 19 januari 2018Antal sidor: 7Nyckelord: Dynamics; Large Firm Wage PremiumJEL-koder: E24; J01; J31; J33

A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium Emanuele Colonnelli, Joacim Tåg, Michael Webb och Stefanie WolterDenna studie dokumenterar samband mellan företagets storlek och lön i Sverige, Brasilien, Storbritannien och Tyskland samt hur dessa samband har utvecklats över tid. Vi finner ett positivt samband mellan lön och företagsstorlek i alla dessa länder, men skillnaderna mellan länderna är stora.

Ny forskning visar att det positiva sambandet mellan lön till anställda och företagets storlek har blivit allt svagare i USA under de senaste tre decennierna. I denna studie undersöker vi om denna trend också kan påvisas i fyra andra länder: Brasilien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

Figur 1: Samband mellan lön och företagsstorlek över tid för fyra länder 

Bild_1196a.png

Skillnader i nivå och trend

Vi finner ett positivt samband i alla undersökta länder, men skillnaderna mellan länderna är stora både i nivå och i trender över tid.

Figur 1 visar sambandet mellan lönen och företagsstorlek, utan att hänsyn tas till andra faktorer på individnivå som påverkar lönen. Kurvan för Sverige indikerar att sambandet är positivt och ganska konstant över tid jämfört med de andra länderna.

Siffrorna för Sverige ska tolkas som att en fördubbling av företagsstorleken är förbunden med ungefär 2 procent högre lön. Sambandet är likartat i Storbritannien, men betydligt starkare i Brasilien och Tyskland.

Vidare studerar vi om det finns branschspecifika trender som liknar varandra mellan länder, men så verkar inte vara fallet. De flesta branscher inom ett land tenderar följa landets utveckling som helhet över tid.

Resultaten visar också att det positiva sambandet mellan lön och företagets storlek inte generellt blivit svagare i de fyra länderna under de senaste decennierna, trots utvecklingen i USA.

Dessutom indikerar resultaten att en generell teknologisk utveckling knappast ligger bakom trenden i USA då liknande trender i så fall antagligen skulle ha observerats i andra länder. Det verkar också som att landspecifika faktorer är viktigare än branschspecifika för trender över tid.


IFN Working Paper nr 1196, "A Cross-Country Comparison of Dynamics in the Large Firm Wage Premium" är författat av Emanuele Colonnelli (Stanford University), Joacim Tåg (Institutet för Näringslivsforskning), Michael Webb (Stanford University), och Stefanie Wolter (Institute for Employment Research). Vill du veta mer? Kontakta Joacim Tåg via e-post på joacim.tag@ifn.se.

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se