Working Paper No. 1222

The Collaborative Innovation Bloc: A New Mission for Austrian Economics

Innovationsprocessen är samverkande till sin natur

Publicerad: 21 juni 2018Antal sidor: 36Nyckelord: Austrian Economics; Entrepreneurship; Innovation; Institutions; Schumpeterian entrepreneurship; Spontaneous orderJEL-koder: B53; D20; G32; L23; L26; O33

The Collaborative Innovation Bloc: A New Mission for Austrian Economics Niklas Elert och Magnus Henrekson


Denna uppsats diskuterar hur den s.k. österrikiska ekonomiska skolan kan bli mer konkret och policyrelevant. Detta kan åstadkommas genom att fokusera på vilka färdigheter som måste kombineras för att kunskap ska resultera i värdeskapande innovationer inom ramen för vinstdrivande företag.

Den österrikiska skolan analyserar hur kunskap kan översättas till värdehöjande innovationer när den är utspridd bland individer som agerar på marknader under genuin osäkerhet. Entreprenören, som inom ramen för ett vinstdrivande företag tar innovationen till marknaden, anses ha en nyckelroll i denna upptäcktsprocess.

För hög abstraktionsnivå
Samtidigt är den österrikiska analysen av innovationsprocessen ofta mycket abstrakt, vilket gör skolans insikter svåra att översätta i konkreta policyförslag. Om de lånar insikter från den svenska forskningstraditionen kring den experimentellt organiserade ekonomin (EOE) kan österrikiska ekonomer bli mer konkreta kring vilka institutioner som möjliggör innovationsprocessen.

EOE:s viktigaste insikt är att en innovationsprocess är samverkande till sin natur, och samarbetena sker inom ramen för vad som i studien benämns innovativa samarbetsblock. Entreprenören kan vara den som påbörjar ett innovationsprojekt men är för att lyckas beroende av ett antal kompletterande färdigheter som finns i det innovativa samarbetsblocket.

Mångfald av färdigheter krävs
Framgångsrika innovationer kommer enligt EOE till stånd när bärare av olika ekonomiska färdigheter förs samman: Förutom entreprenörer rör det sig om tidiga och sena finansiärer, nyckelpersonal och kunder. För att innovationer ska ha en god chans att blomstra måste var och en av dessa färdigheter återfinnas i ekonomin i tillräckligt stor omfattning.

Ett fokus på innovativa samarbetsblock gör det möjligt att göra analysen mindre abstrakt och identifiera de specifika politiska förändringar som krävs för att en viss ekonomisk förmåga ska frodas, och för att det ska gå att sammanföra förmågorna i blocket på bästa möjliga vis. Som exempel kan nämnas hur förändringarna i skatteregler fick de innovativa samarbetsblocken i Silicon Valley att blomstra genom att göra det möjligt att finansiera innovationer med riskkapital.


IFN Working Paper nr 1222, "The Collaborative Innovation Bloc: A New Mission for Austrian Economics", är författat av Niklas Elert och Magnus Henrekson, båda Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Niklas Elert, niklas.elert@ifn.se, eller Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se.

Niklas Elert

Kontakt

Tel: 0703-902751
niklas.elert@ifn.se

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se