Working Paper No. 1229

Self-employment and Life Satisfaction among the Elderly: Survey-based Evidence from Sweden

Hög upplevd livskvalitet och arbetstillfredställelse hos äldre egenföretagare

Publicerad: 11 september 2018Antal sidor: 22Nyckelord: Self-employment; Ageing; Life satisfaction: Job satisfaction JEL-koder: J14; J26; J28

Self-employment and Life Satisfaction among the Elderly: Survey-based Evidence from Sweden Lina Aldén och Mats Hammarstedt


Vi visar att äldre egenföretagare har högre upplevd livskvalitet än löneanställda och de som har lämnat arbetsmarknaden. Dessa egenföretagare är mer nöjda med sina jobb än löneanställda. Resultaten pekar på att företagande är ett sätt att öka arbetsutbudet och höja livskvaliteten hos äldre.

En allt större andel av befolkningen i Sverige och andra länder har uppnått pensionsåldern. Den demografiska utmaningen som Sverige står inför innebär bl.a. påfrestningar på sjukvård, äldreomsorg och pensionssystemet. Mot denna bakgrund är det önskvärt att öka arbetsutbudet bland personer som närmar sig, och även passerat, pensionsåldern.

En möjlig lösning för dem som vill vara aktiva på arbetsmarknaden på sina egna villkor långt upp i åldrarna är att starta eget företag. Detta ger möjligheter till både extra inkomster och en meningsfull sysselsättning.

En enkätundersökning om livskvalitet och arbetstillfredsställelse
Tidigare forskning visar att egenföretagare generellt har en högre upplevd livskvalitet än löneanställda. Dock saknas forskning om äldre egenföretagares upplevda livskvalitet. I denna uppsats presenterar vi resultaten från en enkätundersökning om äldre egenföretagares upplevda livskvalitet och tillfredställelse med arbetet. Syftet med enkäten är att jämföra upplevd livskvalitet hos äldre egenföretagare, 61 år och äldre, med den livskvalitet som äldre löneanställda och äldre personer som har lämnat arbetsmarknaden upplever. I uppsatsen jämförs också den upplevda tillfredställelsen med arbetet mellan äldre egenföretagare och äldre löneanställda.

Äldre företagare är lyckligare och mer tillfredställda med sina arbeten
Våra resultat är i linje med vad som framkommit i tidigare forskning om egenföretagares upplevda livskvalitet. Äldre egenföretagare har en högre upplevd livskvalitet än såväl löneanställda som personer som lämnat arbetsmarknaden. De skillnader mellan grupperna som framkommer i enkätsvaren kvarstår i flera fall även när vi tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som utbildningsnivå, hälsotillstånd och familjesituation.

Ökat entreprenörskap bland äldre kan öka arbetsutbudet

En policyslutsats är att ett ökat egenföretagande bland de äldre som har förutsättningar för att kunna driva företag är ett effektivt sätt att öka arbetsutbudet och minska påfrestningarna på pensionssystemet samtidigt som man höjer livskvaliteten hos de äldre. Särskilda åtgärder har ofta varit inriktade mot att stimulera egenföretagande bland exempelvis ungdomar, utrikes födda och kvinnor medan äldre potentiella företagare har varit en bortglömd grupp. Resultaten i uppsatsen visar att det tycks finnas vinster av ett ökat egenföretagande bland äldre, såväl för samhället som för de äldre själva.


IFN Working Paper nr 1229, "Self-employment and Life Satisfaction among the Elderly: Survey-based Evidence from Sweden", är författat av Lina Aldén, Linnéuniversitetet, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Mats Hammarstedt på mats.hammarstedt@ifn.se eller mats.hammarstedt@lnu.se

Mats Hammarstedt

Kontakt

Tel: 0772 288 000
Mobil: 0730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se