Working Paper No. 1241

(I Can’t Get No) Job Satisfaction? Differences by Sexual Orientation in Sweden

Stora skillnader i tillfredsställelse med jobbet mellan heterosexuella och icke-heterosexuella

Publicerad: 12 oktober 2018Antal sidor: 37Nyckelord: Job satisfaction; Sexual orientationJEL-koder: J28; J15; J71
Publicerad version

(I Can’t Get No) Job Satisfaction? Differences by Sexual Orientation in Sweden Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Hanna Swahnberg


Vår undersökning visar på skillnader i tillfredställelse med jobbet mellan personer med olika sexuell läggning. Icke-heterosexuella män är mer tillfredställda med sina jobb än heterosexuella män medan det omvända gäller för icke-heterosexuella kvinnor jämfört med heterosexuella kvinnor.

Forskningen kring sexuell läggning och arbetsmarknadsutfall har huvudsakligen fokuserat på inkomstskillnader mellan hetero- och icke-heterosexuella personer, samt på i vilken utsträckning icke-heterosexuella personer diskrimineras vid anställningar. Resultat från olika länder visar att icke-heterosexuella män har lägre inkomster än heterosexuella män medan små inkomstskillnader föreligger mellan heterosexuella och icke-heterosexuella kvinnor. Vidare framkommer att icke-heterosexuella personer diskrimineras generellt i anställningsprocessen.

Beträffande i vilken utsträckning det finns skillnader i tillfredställelse med jobbet mellan personer med olika sexuell läggning är dock kunskaperna begränsade. Resultaten från ett antal länder pekar dock på att icke-heterosexuella personer är mindre tillfredställda med sina jobb än heterosexuella personer.

En svensk enkätundersökning
I denna undersökning presenterar vi resultaten från en svensk enkät, vilken syftar till att kartlägga huruvida det finns skillnader i tillfredställelse med jobbet mellan hetero- och icke-heterosexuella personer. I enkäten ställdes en rad frågor i syfte att belysa detta. Personerna tillfrågades om hur nöjda de var med sina jobb. De fick också frågor om huruvida de var nöjda med sin lön, sina möjligheter till befordran och bemötandet från kollegor och chefer. Vidare fick de också frågor om huruvida de upplevde jobbet som mentalt ansträngande och stressigt. Enkäten riktades till personer som lever i samkönade äktenskap. Som jämförelsegrupp användes personer som är gifta och lever i ett olikkönat äktenskap.

Resultaten tecknar en komplex bild av hur tillfredställelsen med jobbet varierar mellan personer med olika sexuell läggning. Icke-heterosexuella män är i genomsnitt mer tillfredställda med sina jobb är heterosexuella män medan det omvända framkommer när vi jämför icke-heterosexuella kvinnor med heterosexuella kvinnor. Vidare framkommer att såväl icke-heterosexuella män som icke-heterosexuella kvinnor upplever sina arbeten som mer mentalt ansträngande än heterosexuella män och kvinnor.

En slutsats i studien är att det finns skillnader i tillfredställelse med jobbet mellan personer med olika sexuell läggning. Vi diskuterar ett antal tänkbara förklaringar till de observerade resultaten. Här märks bland annat förekomsten av selektion in i olika jobb, diskriminering, individernas förväntningar på sina jobb och i vilken utsträckning man som anställd har möjlighet att förverkliga dessa förväntningar.

Mer forskning behövs
Studien är baserad på personer som lever i samkönade äktenskap, alltså en mycket selekterad grupp av icke-heterosexuella personer. Mer forskning på området är därför önskvärd. Sådan forskning kan exempelvis fokusera på bi- och transexuella personers arbetsmarknadsutfall. Vidare bör forskning inriktas mot att studera huruvida det finns skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan personer som väljer att vara öppna med sin sexuella läggning och personer som väljer att inte vara det.


IFN Working Paper nr 1241, "(I can’t get no) job satisfaction? Differences by sexual orientation in Sweden", är författat av Lina Aldén, Linnéuniversitetet, Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet och Institutet för Näringslivsforskning samt Hanna Swahnberg Linnéuniversitetet. Vill du veta mer? Kontakta Mats Hammarstedt på mats.hammarstedt@ifn.se eller mats.hammarstedt@lnu.se

Mats Hammarstedt

Kontakt

Tel: 0772 288 000
Mobil: 0730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se