Working Paper No. 1249

Globalization and the Jobs Ladder

Företagens internationalisering påverkar arbetstagares karriärvägar

Publicerad: 19 november 2018, reviderad juli 2019Antal sidor: 56Nyckelord: Job Ladders; Globalization; Wages; Inequality; ExportJEL-koder: F10; F20; J30

Globalization and the Jobs Ladder Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu


Vi utvecklar en teoretisk modell där företag skiljer sig åt avseende anställdas produktivitet och färdigheter och undersöker hur globalisering påverkar lönefördelningen och karriärvägar för arbetstagare när de byter jobb. Vår analys visar att ökad globalisering underlättar rörlighet och anställdas karriärmöjligheter.

Globaliseringen har ökat kraftigt under de senaste decennierna. En viktig fråga är hur globaliseringen påverkar olika arbetsmarknadsutfall. Två grundläggande frågor är dels i vilken mån man kan identifiera vinnare och förlorare på arbetsmarknaden av fallande handelskostnader, dels hur globalisering påverkar löneskillnader. Dessa frågor hänger samman då löner ofta används som mått på hur arbetstagare påverkas.

Globalisering påverkar anställdas färdigheter
Ett alltför starkt fokus på kortsiktiga löneeffekter kan dock vara vilseledande. Arbetstagare får olika färdigheter när de utför arbetsuppgifter förknippade med olika jobb. Dessa färdigheter kan sedan underlätta byte av jobb och därmed påverka individers karriärvägar. Detta innebär att den takt som arbetstagare kan tillgodogöra sig nya färdigheter, typen av färdigheter som de får och hur detta påverkar karriärvägar kan spela stor roll för individers långsiktiga livsinkomster. Syftet med denna uppsats är att studera dessa dynamiska arbetsmarknadseffekter.

Teoretisk och empirisk analys
I vår teoretiska modell finns det två typer av färdigheter som bestämmer anställdas produktivitet: förmågan att arbeta med lämplig teknologi och möjligheten att underlätta internationell handel. Anställda förvärvar dessa färdigheter genom sina jobb. Så t.ex. ger erfarenhet från jobb i ett företag som exporterar upphov till specifika färdigheter som är användbara i andra företag med en omfattande internationell handel. Företag kan inte kostnadsfritt observera de färdigheter som potentiella anställda har, men kan däremot observera individers anställningshistoria.

I jämvikt kommer företagen att hamna i olika grupper utifrån de löner som de betalar, hur internationellt verksamma de är och hur de rekryterar nya anställda. Utifrån detta kommer ökad globalisering i form av fallande handelskostnader att leda till ökade löneskillnader totalt i ekonomin men även underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och individers karriärmöjligheter, t.ex. genom att mindre tid spenderas på olika inträdesjobb. 

Antagandena och förutsägelserna i modellen testas med hjälp av sammanfogade data på svenska arbetstagare och företag under perioden 1997-2013. I den empiriska analysen finner vi stöd för ett positivt samband mellan globalisering och karriärmöjligheter för högkvalificerade anställda och att företag som är internationellt verksamma i olika omfattning systematiskt rekryterar anställda på olika sätt. Exempelvis anställer exporterande företag anställda från andra exporterande företag medan icke-exportörer till största del anställer personer som inte har erfarenhet från internationellt verksamma företag.


IFN WP nr 1249 ”Globalization and the Jobs Ladder”, är författat av Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och Lunds universitet, och Carl Davidson, Steven Matusz och Susan Chun Zhu vid Michigan State University. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Heyman på e-post fredrik.heyman@ifn.se eller Fredrik Sjöholm på e-post fredrik.sjoholm@nek.lu.se.  

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 046 222 74 26
fredrik.sjoholm@nek.l...

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se