Working Papers 2019

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1299. Digitization-Based Automation and Occupational Dynamics

Malin Gardberg, Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Denna studie granskar hur automatisering påverkat vilka yrken som minskat eller ökat i omfattning. Andelen sysselsatta i yrken med hög risk för automatisering har minskat under åren 1996–2013, både totalt i svenskt…


1298. Should We Worry about the Decline of the Public Corporation? A Brief Survey of the Economics and External Effects of the Stock Market

Nikita Koptyug, Lars Persson och Joacim Tåg

Antalet noterade bolag har minskat i flera OECD-länder. Mot denna bakgrund analyserar vi aktiemarknadens roll i samhället. Vår slutsats är att aktiemarknaden fyller en viktig funktion och att det finns vissa skäl till oro…


1297. State Trading Deregulation and Prairie Durum Wheat Production

Colin A. Carter och Shon Ferguson

I Kanada avreglerades ett av världens största statliga handelsföretag inom jordbruket 2012. En av de viktigaste grödorna som företaget reglerade var durumvete, som är råvaran i pasta, bulgur och couscous. Denna studie…


1296. Import Demand Elasticities Based on Quantity Data: Theory, Evidence and Implications for the Gains from Trade

Shon Ferguson och Aaron Smith

​Denna studie undersöker olika metoder för att skatta importefterfrågans priskänslighet. Skattningar påverkas i hög grad av om man använder data på handelsflödets värde eller dess kvantitet.…


1295. Mothers, Peers and Gender-Role Identity

Claudia Olivetti, Eleonora Patacchini och Yves Zenou

Kvinnor som under tonåren varit omgivna av många arbetande mammor jobbar i högre utsträckning, speciellt om de själva får barn. Att ha många arbetande mammor omkring sig formar unga kvinnors attityder om det finns en…


1294. Friendship Networks and Political Opinions: A Natural Experiment among Future French Politicians

Yann Algan, Nicolò Dalvit, Quoc-Anh Do, Alexis Le Chapelain och Yves Zenou

Ofta lyfts sociala medier fram som en möjlig förklaring till ökad populism och polarisering, där fördomar bland likasinnade gruppmedlemmar förstärks. Denna uppsats undersöker vilken inverkan vänskap har…


1293. Are Estimates of Early Education Programs Too Pessimistic? Evidence from a Large-Scale Field Experiment that Causally Measures Neighbor Effects

John A. List, Fatemeh Momeni och Yves Zenou

Vår uppsats visar att riktade utbildningsinsatser har en större positiv påverkan på barns prestationer än man tidigare trott. Effekterna har underskattats eftersom insatserna även påverkar barn i kontrollgruppen…


1292. Capacity Mechanisms and the Technology Mix in Competitive Electricity Markets

Pär Holmberg och Robert A. Ritz

Många länder betalar ut stöd till producenter på elmarknaden. I USA är stödet proportionellt mot anläggningens storlek. I Europa begränsas ofta stödet till en strategisk reserv. Denna uppsats visar att…


1291. A Theory of Gazelle Growth: Competition, Venture Capital Finance and Policy

Mehmet Caglar Kaya och Lars Persson

Hur kan gasellföretags tillväxt förbättras och bli mer uthållig? Vi visar att åtgärder som minskar gasselföretagens finansiella kostnader kan stimulera tillväxten genom förvärv. Anledningen är…


1289. Multiple Births, Birth Quality and Maternal Labor Supply: Analysis of IVF Reform in Sweden

Sonia Bhalotra, Damian Clarke, Hanna Mühlrad och Mårten Palme

Sverige är ett gott exempel inom den reproduktiva hälso-och sjukvården. Socialstyrelsens nya riktlinjer för provrörsbefruktning har haft stora positiva effekter, som förbättrad barnhälsa samt minskade risker…


1288. The Impact of Banning Mobile Phones in Swedish Secondary Schools

Dany Kessel, Hulda Lif Hardardottir och Björn Tyrefors

Regeringen föreslår generellt mobiltelefonförbud i skolan och förväntar sig att studieresultaten därigenom förbättras. Då mobilförbud i princip inte tar några budgetresurser i anspråk kan det…


1287. Retail and Place Attractiveness: The Effects of Big-box Entry on Property Values

Sven-Olov Daunfeldt, Oana Mihaescu, Özge Öner och Niklas Rudholm

Stormarknader kan leda till att trafik och andra ljud- och miljöföroreningar ökar, men även till positiva ekonomiska effekter. Denna studie visar att de positiva effekterna, mätta som prisökning på bostäder,…


1286. Can Social Spending Cushion the Inequality Effect of Globalization?

Andreas Bergh, Irina Mirkina och Therese Nilsson

Flera studier pekar på ökad inhemsk inkomstspridning som en oönskad bieffekt av globalisering. Genom att satsa på sociala utgifter som dämpar denna effekt skulle länder kunna åtnjuta globaliseringens fördelar…


1285. The Collaborative Innovation Bloc: A Reply to our Commentators

Niklas Elert och Magnus Henrekson

I en artikel i Review of Austrian Economics diskuterar vi hur den österrikiska ekonomiska skolan kan bli mer konkret och policyrelevant. Ett symposium som publiceras i samma tidskrift innehåller tre kommentarer till vår ursprungsartikel.…


1283. Economic Incentives, Home Production and Gender Identity Norms

Andrea Ichino, Martin Olsson, Barbara Petrongolo and Peter Skogman Thoursie

Vi undersöker betydelsen av könsnormer och ekonomiska incitament för hur vab fördelas mellan föräldrar. Detta görs genom att studera om jobbskatteavdraget påverkar hur mammor och pappor fördelar sina vab-dagar…


1282. Roots of Tolerance among Second-generation Immigrants

Niclas Berggren, Martin Ljunge och Therese Nilsson

Vi undersöker vilka bakgrundsfaktorer i föräldrarnas hemländer som samvarierar med tolerans mot homosexuella hos andra generationens invandrare. Enligt resultaten påverkas denna tolerans negativt av andelen muslimer i…


1281. Coups, Regime Transitions, and Institutional Change

Daniel L. Bennett, Christian Bjørnskov och Stephan F. Gohmann

Statskuppers syfte är oftast att förändra de grundläggande institutionerna i ett land. Men det är till stor del okänt vad denna förändring resulterar i. Vi visar att framgångsrika statskupper är…


1280. Intrapreneurship and Trust

Niklas Elert, Erik Stam och Mikael Stenkula

Vi undersöker hur graden av tillit i samhället påverkar entreprenörskap som utförs av anställda i existerande företag, så kallat intraprenörskap. Vi finner att intraprenörskap främjas genom den…


1279. The Rise and Decline of Industrial Foundations as Controlling Owners of Swedish Listed Firms: The Role of Tax Incentives

Magnus Henrekson, Dan Johansson och Mikael Stenkula

Efter andra världskriget har stiftelser spelat en allt viktigare roll för att utöva ägarkontroll i svenska börsnoterade bolag. Sedan 1990-talet har dock deras betydelse fallit kraftigt. I stället har privat…


1278. Redispatch in Zonal Pricing Electricity Markets

Mario Blázquez de Paz

I Europa används elområdesprissättning för att hantera flaskhalsar i nätet. Denna uppsats jämför olika varianter av elområdesprissättning och finner att valet av marknadsdesign kan ha stor inverkan på…


1277. A Meritocratic Origin of Egalitarian Behavior

Alexander W. Cappelen, Johanna Möllerström, Bjørn-Atle Reme och Bertil Tungodden

Personer med meritokratiska rättviseideal upplever inkomstskillnader som legitima om de avspeglar skillnader i prestation, men inte om de enbart beror på tur. Anledningen till att ojämlikheten uppkommit är dock ofta svår att…


1276. Does Economic Freedom Boost Growth for Everyone?

Andreas Bergh och Christian Bjørnskov

Ett positivt samband mellan ökad ekonomisk frihet och ekonomisk tillväxt är väl belagt. Resultaten om hur ekonomisk frihet påverkar inkomstfördelningen är däremot mer motstridiga. När sambandet undersöks…


1275. Gender Differences in Optimism

Carl Magnus Bjuggren och Niklas Elert

Vi undersöker könsskillnader i fråga om optimism kring den ekonomiska utvecklingen. Män är mer optimistiska än kvinnor och män har oftare har fel i sina förutsägelser. Vid ekonomiska nedgångar…


1274. Samuelson's Approach to Revealed Preference Theory: Some Recent Advances

Thomas Demuynck och Per Hjertstrand

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer fattar rationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats ger en överblick av de senaste modellerna som kan användas för att undersöka om konsumenter verkligen fattar…


1273. The Compensation Hypothesis Revisited and Reversed

Andreas Bergh

Ett vanligt synsätt inom forskningen är att välfärdsstatens trygghetssystem har växt för att hantera den osäkerhet som globaliseringen skapar. Nya forskningsartiklar tyder emellertid på att detta inte stämmer.…


1272. Foreign Investors and Domestic Company Growth: Evidence from US Venture Capital Investments in Sweden

Thomas Hellmann, Alexander Montag och Joacim Tåg

Nystartade företag är viktiga för Sveriges tillväxt. Hotas denna tillväxt av att utländska venture capital-bolag prioriterar internationell framför lokal tillväxt? Nej, utländska venture capital-bolag bör…


1271. Ethnic Discrimination in Contacts with Public Authorities: A Correspondence Test Among Swedish Municipalities

Ali Ahmed och Mats Hammarstedt

Med ett fältexperiment visar vi att svenska kommuner diskriminerar personer med arabiska namn som ställer frågor om tillvägagångsättet för att ansöka om förskoleplats via email. Diskrimineringen har…


1270. Measuring Entrepreneurship: Do Established Metrics Capture High-Impact Schumpeterian Entrepreneurship?

Magnus Henrekson och Tino Sanandaji

I denna studie introduceras fyra nya mått på innovationsbaserat och tillväxtorienterat entreprenörskap, som vi tillämpar på 64 länder. Vi visar att tidigare använda mått är missvisande indikatorer…


1269. Securing Personal Freedom through Institutions – The Role of Electoral Democracy and Judicial Independence

Niclas Berggren och Jerg Gutmann

Personlig frihet – att kunna leva sitt liv utifrån egna preferenser – lockar människor i hela världen. Men i vilken typ av samhälle frodas personlig frihet? I denna studie finner vi att rättssystemets oberoende…


1268. Globalization, Job Tasks and the Demand for Different Occupations

Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm

I denna studie undersöker vi hur globalisering påverkar olika arbetsmarknadsutfall. Vår analys visar att ökad internationalisering påverkar vilka typer av anställda som efterfrågas i olika företag. Vi visar…


1267. Stock Market Impact of Cross-Border Acquisitions in Emerging Markets

Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

En allt större andel av gränsöverskridande företagsinvesteringar sker i utvecklingsländer.  Aktieägarna i dessa länder kan tjäna på att vänta med försäljning tills deras företag har…


1266. Political Hedgehogs: The Geographical Sorting of Refugees in Sweden

Johan Wennström och Özge Öner

Sedan 2010 har det svenska flyktingmottagandet uppnått historiskt oöverträffade nivåer. Denna studie finner att de nyanlända framför allt placerades i mindre kommuner präglade av befolkningsminskning och hög…


1265. The Refugee Crisis and the Reinvigoration of the Nation State: Does the European Union Have a Common Asylum Policy?

Magnus Henrekson, Özge Öner och Tino Sanandaji

Officiellt hävdas att EU har en gemensam flyktingpolitik. De överenskommelser som gjorts lämnar dock stort handlingsutrymme till de enskilda medlemsländerna, vilket ger dem möjlighet att reglera flyktinginvandringen och…


1264. Production Efficiency of Nodal and Zonal Pricing in Imperfectly Competitive Electricity Markets

Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning, vilket har inneburit att vissa kritiska flaskhalsar i elnätet inte beaktats på spotmarknaden. För att minska detta problem har flera europeiska länder bytt till…


1263. Gender Grading Bias in Junior High School Mathematics

Petter Berg, Ola Palmgren och Björn Tyrefors

Denna studie visar att det finns en stor skillnad mellan hur pojkar respektive flickor presterar på det så kallade Stockholmsprovet i början på gymnasiet i relation till betygen från grundskolan i matematik. I genomsnitt…


1262. The Housing Wealth Effect: Quasi-Experimental Evidence

Dany Kessel, Björn Tyrefors och Roine Vestman

Vi undersöker hur mycket hushållen förändrar konsumtionen vid ett husprisfall. Ett isolerat husprisfall leder till små genomsnittliga konsumtionsförändringar, men varierar beroende på hushållens…


1261. Determinants of International Consumption Risk Sharing in Developing Countries

Malin Gardberg

Utvecklingsländer är mycket sämre på att utjämna konsumtionstillväxt med andra länder än vad utvecklade ekonomier är. Denna uppsats visar att lägre finansiell integration, brist på…

Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid

Kollektivavtal-framsida.gif

 Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid av Lars Calmfors, Simon Ek och Per Skedinger, IFN, samt Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet, analyseras olika sätt att göra lönebildningen mer flexibel. Analysen utmanar den etablerade synen inom partsorganisationerna på hur lönebildningen bör fungera. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se