Working Paper No. 1293

Are Estimates of Early Education Programs Too Pessimistic? Evidence from a Large-Scale Field Experiment that Causally Measures Neighbor Effects

Utbildningsinsatser i tidig ålder har positiva effekter även för barn som inte deltar

Publicerad: July 2, 2019Antal sidor: 55Nyckelord: Early education; Neighborhood; Field experiment; Spillover effects; Non-cognitive skillsJEL-koder: C93; I21; R10

Are Estimates of Early Education Programs Too Pessimistic? Evidence from a Large-Scale Field Experiment that Causally Measures Neighbor Effects John A. List, Fatemeh Momeni och Yves Zenou


Vår uppsats visar att riktade utbildningsinsatser har en större positiv påverkan på barns prestationer än man tidigare trott. Effekterna har underskattats eftersom insatserna även påverkar barn i kontrollgruppen positivt genom överspillningseffekter. Barn lär sig av varandra och föräldrar delar med sig av information och erfarenheter.

Korrekt utvärdering av tidiga utbildningsinsatsers påverkan på elevers prestationer är en förutsättning för välgrundade utbildningspolitiska beslut. Utvärderingar har traditionellt jämfört utbildningsutfall för slumpmässigt valda barn som har fått tidiga utbildningsinsatser med barn som inte har fått dessa insatser.

Skattningarna vilar bland annat på antagandet att barn som inte får insatser inte påverkas av barn som har fått dessa insatser, genom så kallade överspillningseffekter. Men detta är långt ifrån självklart.

Mellan åren 2010–14 riktades ett antal utbildningsinsatser till omkring tvåtusen barn i åldrarna tre till fyra år från låginkomstfamiljer i Chicago, USA. Barn valdes slumpmässigt in i tre kategorier: att antingen ha sina föräldrar som deltagare i en föräldrautbildning, att gå på en förskola av hög kvalité eller att inte få någon insats alls.

Nära vänner påverkar varandras icke-kognitiva prestationer
Denna studie undersöker hur utfallet för barn som inte fick utbildningsinsatser påverkades av de vänner som fick någon av insatserna. De två huvudsakliga överspillningsmekanismerna, genom vilken barns utfall kan påverkas, är att barn som bor i samma område lär sig av varandra  och att föräldrar delar med sig av information och erfarenheter som har att göra med barnens utveckling.

Studien finner stora positiva överspillningseffekter. Barn som inte fick riktade utbildningsinsatser påverkades ändå positivt av att andra barn i sina sociala nätverk deltog i utbildningsinsatserna. I genomsnitt förbättrade kontrollgruppen sina resultat på icke-kognitiva tester med över en standardavvikelse. Även resultaten på kognitiva tester förbättrades för dessa barn. Överspillningseffekten visar sig vara störst för barn som bor nära varandra, men den försvinner för barn som bor långt från varandra.

Tidigare studier har underskattat effekten av utbildningsinsatser
Genom att inte ha tagit hänsyn till överspillningseffekter så har tidigare studier underskattat utbildningsinsatsers påverkan på barns prestationer. Slutsatsen i vår studie gäller inte endast barn och utbildningsinsatser utan är mer generell än så.

Alla utvärderingar av reformer där det kan antas att individer påverkar varandra genom sociala interaktioner kommer att antingen över- eller underskatta reformens inverkan, om de inte tar hänsyn till dessa överspillningseffekter.


IFN Working Paper nr 1293, "Are Estimates of Early Education Programs Too Pessimistic? Evidence from a Large-Scale Field Experiment that Causally Measures Neighbor Effects", är författat av Yves Zenou, Monash University och Institutet för Näringslivsforskning, IFN, samt John A. List och Fatemeh Momeni, båda University of Chicago. Vill du veta mer? Kontakta Yves Zenou på e-post: yves.zenou@monash.edu.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se