Working Paper No. 1305

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability

Färre lokala bankkontor leder till att företag har svårare att låna pengar

Publicerad: 20 november 2019, reviderat augusti 2020Antal sidor: 10Nyckelord: Credit constraints; Relationship banking; State owned bank; Small businessJEL-koder: L52; O38; H81; L26; G28

Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability Anders Kärnä, Agostino Manduchi och Andreas Stephan


Antalet bankkontor har minskat kraftigt i Sverige, vilket skulle kunna försvåra för företag att få krediter när de tappar sin personliga relation till banken. Vi undersöker detta genom att kombinera information om utlåning med information om antalet bankkontor. Resultaten visar att färre bankkontor leder till minskade företagskrediter.

På grund av den tekniska utvecklingen, rationalisering och en minskad användning av krediter så har de stora kommersiella bankerna minskat antalet kontor kraftigt under de senaste 30 åren. Fler och fler tjänster kan idag genomföras via Internet, vilket minskar behovet av kontor och personal. Samtidigt visar tidigare forskning att just en personlig kontakt är viktigt för små och medelstora företag (SME:s) som vill låna pengar. SME:s och särskilt unga företag kan sakna tillgångar som kan pantsättas, saknar en lång och pålitlig kredithistorik och löper stor risk att gå i konkurs. Ett företag kan dock minska detta problem genom att odla en god relation med sin personliga bankman. Företaget kan då visa att det är pålitligt och kommer att betala tillbaka sitt lån. Det är även lättare att förmedla information om vad lånet skall användas till genom ett personligt möte.

Nedlagda bankkontor klipper av den personliga kontakten  
Färre bankkontor skulle därmed kunna leda till större kreditbrist hos SME:s, eftersom dessa riskerar att tappa möjligheten att ha en personlig kontakt. Det är dock möjligt att tekniska hjälpmedel som samtal via Internet kompenserar för bristen av fysiska kontor. För att undersöka detta empiriskt, använder vi utlåningsdata mellan åren 2000 och 2013 från Almi Företagspartner AB, som specifikt lånar pengar till SME:s som inte kan få tag på tillräckligt med krediter via sin kommersiella bank. Data om utlåning kan sedan interageras med information om hur många bankkontor som finns i varje kommun det året.

Eftersom kommuner med en växande ekonomi också har många bankkontor, och vice versa, går det inte att studera ett enkelt samband mellan bankkontor och utlåning. Ett sådant samband skulle visa att det finns många bankkontor där det finns växande företag, snarare än att fler bankkontor skapar växande företag genom ökad kreditutgivning. Istället används en instrumentvariabelmetod, där vi bland annat tar hänsyn till storleken på kommunens befolkning och storleken på den regionala ekonomin.

Många kontor ger större och fler krediter
Resultaten visar att fler kommersiella bankkontor i en kommun leder till större lån till lägre ränta från Almi. Eftersom Almis lån är komplement till privata lån, innebär detta att fler bankkontor leder till en ökad utlåning från kommersiella banker. Detta är i linje med teorin om att lokala kontor ökar utlåningen. Minskningen av antalet bankkontor i Sverige kan därför ha lett till att SME:s har fått svårare att få tillgång till bankkrediter.


IFN Working Paper nr 1305, "Distance Still Matters: Local Bank Closures and Credit Availability" är författat av Anders  Kärnä (f.d. Gustafsson), ​Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Örebro universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), samt Agostino Manduchi och Andras Stephan, båda Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Vill du veta mer? Kontakta Anders Kärnä, anders.karna@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se