Working Papers 2020

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1376. Property Values and the Likelihood of Self-Employment

Åsa Hansson och Fredrik Kopsch

För många som vill starta eget är tillgång till eget kapital en nödvändighet. Ökad förmögenhet skulle därför kunna möjliggöra för fler att starta eget. I denna uppsats analyserar vi…


1375. Have You Benefited from the Tax Reforms? The Distribution of Tax Payments in Sweden after Three Decades of Tax Changes

Åsa Hansson

Även om inte hela skattesystemet reformerats sedan ”århundradets skattereform” 1991, har många skatteförändringar gjorts sedan dess. Denna uppsats studerar hur dessa har påverkat skattebetalningar över…


1374. Inequality, Relative Deprivation and Financial Distress: Evidence from Swedish Register Data

Paula Roth

Individer som är relativt fattiga i jämförelse med sin omgivning har högre sannolikhet att få skulder registrerade hos Kronofogdemyndigheten. Resultaten ligger i linje med teorier om social jämförelse, där…


1373. Retail Pharmacies and Drug Diversion during the Opioid Epidemic

Aljoscha Janssen och Xuan Zhang

USA står inför en allvarlig hälsokris på grund av opioid-epidemin. Tidigare studier har undersökt i vilken omfattning epidemin har drivits på av läkare, läkemedelstillverkare och lagstiftare. Vi studerar…


1372. Labor Market Integration of Low-Educated Refugees: RCT Evidence from an Ambitious Integration Program in Sweden

Matz Dahlberg, Johan Egebark, Ulrika Vikman och Gülay Özcan

Denna uppsats utvärderar en ny arbetsmarknadsinsats som riktar sig till nyanlända flyktingar med låg utbildning. Vi finner stora positiva effekter på andelen sysselsatta. Bland deltagarna var det ca 30 procent som hade…


1371. The Impact of Attending an Independent Upper Secondary School: Evidence from Sweden Using School Ranking Data

Karin Edmark och Lovisa Persson

Elever som går på fristående gymnasieskolor får högre betyg och bättre resultat på nationella prov än jämförbara elever på kommunala skolor. Vi visar också att elever i friskolor har…


1370. On the Role of Internationalization of Firm-Level Corporate Governance – The Case of Audit Committees

Haroon Afzali, Minna Martikainen, Lars Oxelheim och Trond Randøy

Denna uppsats analyserar hur internationaliseringen av revisionskommittén i europeiska företag är kopplad till kvaliteten på den finansiella rapporteringen. Vi finner att detta samband är negativt och diskuterar vad som kan…


1369. Ethnic Background and the Value of Self-Employment Experience: Evidence from a Randomized Field Experiment

Lina Aldén, Spencer Bastani och Mats Hammarstedt

Med hjälp av ett fältexperiment finner vi att erfarenhet från egenföretagande värderas negativt vid övergång till löneanställning. Jobbsökande med företagarerfarenhet har lägre sannolikhet att…


1368. Fertile Soil for Intrapreneurship: Impartial Institutions and Human Capital

Martin Ljunge och Mikael Stenkula

Anställda entreprenörer, intraprenörer, spelar en avgörande roll för innovation och utveckling. Ett nytt konsistent mått visar att intraprenörskap skiljer sig markant mellan länder. Vi finner att väl…


1367. Intrapreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive

Niklas Elert och Mikael Stenkula

Alltmer forskning uppmärksammar att anställda entreprenörer, s.k. intraprenörer, spelar en avgörande roll för innovation inom existerande företag. Men är intraprenörskap alltid av godo? Vi argumenterar för…


1366. The Dynamic Impact of Exporting on Firm R&D Investment

Florin Maican, Matilda Orth, Mark J. Roberts och Van Anh Vuong

Denna studie visar att en tullavgift på exportvaror skulle minska mängden investeringar i FoU, med negativa konsekvenser för produktivitet och vinster i svenska industriföretag. Resultaten pekar på att en restriktiv…


1365. Quality and Efficiency Between Public and Private Firms: Evidence From the Ambulance Services

Daniel Knutsson och Björn Tyrefors

Denna uppsats visar att ambulanssjukvård lämpar sig dåligt för outsourcing till privata utförare. Privata ambulanser svarar förvisso fortare på anrop, men patienterna dör i högre utsträckning än om…


1364. Peers, Gender, and Long-Term Depression

Corrado Giulietti, Michael Vlassopoulos och Yves Zenou

Denna uppsats undersöker vilken betydelse ungdomars kamrater har för reproducerandet av depressionsbesvär. Studien finner att depressioner hos flickors kamrater är avgörande för flickornas egen risk att drabbas av depression,…


1363. The Value of Information in Technology Adoption

Asad Islam, Philip Ushchev, Yves Zenou och Xin Zhang

Vi utvecklar en modell där införandet av ny teknologi baseras på information om dess kvalitet och testar detta empiriskt. Utbildning av bangladeshiska jordbrukare i teknologi som syftar till att förbättra risproduktion hade en…


1362. The Genius is a Male: Stereotypes and Same-Sex Bias in Exam Grading in Economics at Stockholm University

Joakim Jansson och Björn Tyrefors

Det finns en livlig debatt om kvinnors underrepresentation inom universitetsvärlden på högre nivåer. Denna studie visar att kvinnliga studenter utsattes för en betydande diskriminering i betygssättningen på den…


1361. Ethnic Differences in Long-Term Self-Employment

Lina Aldén, Spencer Bastani, Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Tidigare forskning har visat att det finns skillnader i ekonomiska utfall mellan utrikes och inrikes födda personer som driver företag, t.ex. lägre inkomster för utrikes födda. Denna uppsats finner att dylika skillnader även…


1360. The Impact of Business Group Affiliation and Country-Level Institutions on Corporate Governance of Emerging Market Firms

Bruce Hearn, Lars Oxelheim och Trond Randøy

Denna uppsats analyserar hur ägarandelen av en affärsgrupp är kopplad till det ägda företagets val av företagstyrningsmodell och hur denna koppling påverkas av kvaliteten på den institutionella miljön. Vi…


1359. Financial Capital and Immigrant Self-Employment: Evidence from a Swedish Reform

Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Chizheng Miao

Vi studerar hur en reform som sänkte kravet på aktiekapital påverkade sannolikheten att starta ett aktiebolag. Reformen ledde till att fler personer startade aktiebolag, särskilt män från Mellanöstern som tidigare…


1358. Robust Inference in Risk Elicitation Tasks

Ola Andersson, Håkan J. Holm, Jean-Robert Tyran och Erik Wengström

Vi fattar riskfyllda beslut varje dag. Tidigare studier har tytt på att personer med hög kognitiv förmåga fattar mer riskfyllda beslut. I denna studie visar vi att detta samband är falskt. Personer med hög kognitiv…


1357. Economic Freedom and Antisemitism

Niclas Berggren och Therese Nilsson

Vi undersöker hur ekonomisk frihet relaterar till antisemitism. Denna typ av intolerans sammanhänger med ekonomiska stereotyper av judar. Vi finner, genom att studera omkring 100 länder, att ökad ekonomisk öppenhet mot…


1356. A Stranger Thing? Sweden – The Upside Down of Multilevel Trust

Gissur Erlingsson

Flera internationella studier har funnit att i de flesta länder så litar människor mer på sina kommuner än på staten och dess institutioner. I denna uppsats visar jag att Sverige avviker från det internationella…


1355. The Importance of Business Travel for Trade: Evidence from the Liberalization of the Soviet Airspace

Bengt Söderlund

I denna uppsats visar jag att kostnader för affärsresande kan förklara majoriteten av de handelsfriktioner som får handel att minska med geografiska avstånd. För att belägga ett kausalt samband mellan kostnader…


1354. Globalization, Recruitments, and Job Mobility

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

Denna studie undersöker sambandet mellan företags exportintensitet och vilka rekryteringsstrategier som företagen använder sig av. Vi finner att exportintensiva företag i högre utsträckning anställer personer med…


1353. What Happens when Municipalities Run Corporations? Empirical Evidence from 290 Swedish Municipalities

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittberg

Antalet kommunala bolag i Sverige har nästan tredubblats sedan 1970-talet, men antalet varierar kraftigt mellan kommuner. Denna uppsats visar att invånare i kommuner med fler sådana bolag inte är mer nöjda med den kommunala…


1352. Mysteries of the Trade? Skill-Specific Local Agglomeration Economies

Martin Andersson och Johan P Larsson

Det finns ett samband mellan en arbetstagares lön och hur många arbetstagare med liknande arbete som finns i andra närliggande företag. Detta är förenligt med lokala positiva överspillningseffekter mellan individer i…


1351. Competition for Flexible Distribution Resources in a ’Smart’ Electricity Distribution Network

Thomas Tangerås

Flexibla mikroresurser som värmepannor och laddningsbara elfordon kan användas för att öka tillförlitligheten i elförsörjningen. Denna studie analyserar en marknad för flexibla mikroresurser och visar hur…


1350. Misogynistic and Xenophobic Hate Language Online: A Matter of Anonymity

Emma von Essen och Joakim Jansson

När journalister avslöjade en handfull användares identiteter på Flashback ledde detta till en lägre andel inlägg med främlingsfientlighet. Istället ökade andelen inlägg med misogyni. Sammantaget…


1349. The Scientific Output of a Database on Commercialized Patents

Roger Svensson

Denna uppsats beskriver en databas över kommersialiserade patent som möjliggjort avancerad innovationsanalys. Databasen kan användas för att utvärdera statliga stöd till uppfinnare och småföretag, analysera vilken…


1348. Gender and Labour Market Adjustment to Trade: The Case of India

Louise Johannesson och Hildegunn Kyvik Nordås

Indiens kvinnliga arbetskraftsdeltagande år 2018 var 24 procent, vilket motsvarar hälften av det globala genomsnittet. Indien har dessutom en av de största löneskillnaderna mellan könen i världen. Vi finner att…


1347. Software Development and Innovation: Exploring the Software Shift in Innovation in Swedish Firms

Martin Andersson, Anna Kusetogullari och Joakim Wernberg

Mjukvara och mjukvaruutveckling spelar en allt större roll för innovationsverksamheten i näringslivet. Företag som utvecklar mjukvara har en högre sannolikhet att introducera innovationer och en större del av deras…


1346. The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality

Daniel Knutsson

Det råder i dag samstämmighet om vikten av tillgång på rent vatten för folkhälsan. Men forskarna har olika uppfattningar om hur vattenrening historiskt har påverkat hälsan. Denna studie undersöker en…


1345. Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Allt innovativt entreprenörskap bygger på samarbete. Uppsatsen åskådliggör detta faktum genom att utförligt presentera och diskutera teorin om innovativa samarbetsblock. För att kunna kommersialisera en idé…


1344. Does Precise Case Information Limit Precautionary Behavior? Evidence from COVID-19 in Singapore

Aljoscha Janssen och Matthew Shapiro

Både offentligt ledda och frivilliga insatser kan minska smittspridning av sjukdomar. Singapore var ett av få länder som i början av covid-19-pandemin försökte ändra beteenden genom att offentligt redovisa detaljerad…


1343. International Trade and Labor Market Integration of Immigrants

Magnus Lodefalk, Fredrik Sjöholm och Aili Tang

Internationell handel kräver kunskap om utländska preferenser, distributionssystem, lagar och regler. Företag kan tillgodogöra sig denna kunskap genom att anställa personer som invandrat från dessa länder. Vi finner att…


1342. Testing Axioms of Revealed Preference in Stata

Marcos Demetry, Per Hjertstrand och Matthew Polisson

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer fattar rationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats introducerar tre nya kommandon i statistikprogrammet Stata för att testa om empiriska data över individers konsumtionsval…


1341. The Importance of Tacit Knowledge: Dynamic Inventor Activity in the Commercialization Phase

Per Botolf Maurseth och Roger Svensson

För att så kallad tyst kunskap ska kunna överföras krävs nära samarbete mellan aktörerna. Denna studie utnyttjar en modell där uppfinnare och företag samarbetar då patent kommersialiseras. Skattningarna…


1340. The Individual Welfare Costs of Stay-at-Home Policies

Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Fredrik Carlsson, Florian Schneider och Erik Wengström

Länder runt om i världen har infört olika karantänsregler för att hantera covid-19-pandemin. Vi visar att de privata välfärdskostnaderna av att tvingas stanna hemma utanför arbetstid är betydande.  Vi…


1339. Aggregate Consumption and Wealth in the Long Run: The Impact of Financial Liberalization

Malin Gardberg och Lorenzo Pozzi

Finansiella avregleringar, exempelvis minskade restriktioner gällande belåningsgrad och skuldsättning i förhållande till inkomst, minskar behovet av att spara i preventivt syfte. Vi finner att sådana liberaliseringar kan…


1338. The Fatal Conceit: Swedish Education after Nazism

Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström

Efterkrigstidens elevcentrerade skola var till stor del ett svar på vad man i Sverige trodde var ett lydnadsorienterat tyskt utbildningssystem. Vi visar att den nazistiska skolan i själva verket präglades av anarki snarare än…


1337. Chinese Aid to Africa: Distinguishing Features and Local Effects

Ann-Sofie Isaksson och Andreas Kotsadam

Denna översiktsartikel bygger på egen tidigare forskning om lokala effekter av kinesiska utvecklingsprojekt i afrikanska mottagarländer. Resultaten tyder på omfattande lokal påverkan som ofta markant avviker från de…


1336. Chinese Aid and Local Ethnic Identification

Ann-Sofie Isaksson

Under 2000-talet har Kinas bistånd till Afrika formligen exploderat. Landets agerande som givare är dock omtvistat. Resultaten av den här studien visar att kinesiska utvecklingsprojekt bidrar till etnisk mobilisering i afrikanska…


1335. What Determines the Capital Share over the Long Run of History?

Erik Bengtsson, Enrico Rubolino och Daniel Waldenström

I denna studie analyserar vi utvecklingen av kapitalinkomsternas andel av nationalinkomsten, den så kallade kapitalandelen, med hjälp av en ny, unik historisk databas som täcker 20 industriländer under en period upp till 130…


1334. Political Failures in Innovation Policy: A Cautionary Note

Anders Kärnä, Johan Karlsson och Erik Engberg

Innovationer har stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Det finns en omfattande forskning om offentliga åtgärder som syftar till att öka mängden forskning och utveckling. Emellertid förbiser de flesta av dessa studier…


1333. The Ability Gradient in Bunching

Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Vi undersöker om individers kognitiva förmåga påverkar deras känslighet för att betala inkomstskatt. Analysen bygger på unga mäns testresultat vid mönstringen och deras inkomst flera decennier senare.…


1332. Gender and Climate Action

Niklas Elert och Erik Lundin

Denna uppsats visar att kvinnor inte bara anser att klimatförändringarna kommer att påverka oss mer än vad män tror, men även att kvinnor i högre grad förespråkar statliga styrmedel för att minska…


1331. Economic Freedom and the CO2 Kuznets Curve

Christian Bjørnskov

I teorin är det en öppen fråga om ekonomisk frihet bidrar till att försämra eller förbättra miljön.  De empiriska resultaten i denna uppsats visar att ekonomisk frihet minskar utsläppen av…


1330. Do Swedish Schools Discriminate against Children with Disabilities?

Ali Ahmed, Mats Hammarstedt och Karl Karlsson

Med hjälp av ett fältexperiment studeras diskriminering mot barn med ADHD och diabetes typ-1 vars föräldrar undersöker möjligheten för dem att få plats i den obligatoriska förskoleklassen för…


1329. Minimum Wages and Firm-Level Employment in a Developing Country

Fredrik Sjöholm

Denna studie undersöker effekten av minimilöner på sysselsättning i indonesiska företag. Höjda minimilöner leder till ökade genomsnittslöner, men tycks inte ha några effekter på…


1328. Homogeneity, Returns to Scale and (Log)Concavity

Per Hjertstrand

I nationalekonomisk forskning används ofta produktionsfunktioner för att beskriva relationen mellan de insatsvaror som används av företaget och den kvantitet av varor eller tjänster som företaget producerar. Denna uppsats…


1327. General Revealed Preference Tests of Weak Separability and Utility Maximization with Incomplete Adjustment

Per Hjertstrand, James L. Swofford och Gerald A. Whitney

Nationalekonomiska modeller utgår oftast från en representativ agent som antas maximera nyttan av varor, tjänster och finansiella tillgångar. Ett grundläggande antagande i dessa modeller är att hela ekonomin kan delas upp…


1326. CEO Health and Corporate Governance

Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg

Vi visar att vd:ar i genomsnitt har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. Trots detta har var tredje vd en fysisk diagnos och var tolfte en mental. God hälsa är en förutsättning för att nå och…


1325. Price Dynamics of Swedish Pharmaceuticals

Aljoscha Janssen

Ekonomisk teori förutspår lägre priser på marknader där konkurrensen är större, men i vissa läkemedelsmarknader har istället motsatsen gällt. En förklaring till detta är att patienter har…


1324. Income Elasticities Without Parameters

Per Hjertstrand

Att beräkna inkomstelasticiteter d.v.s. hur efterfrågan av en vara eller tjänst påverkas av en förändring av inkomsten, är viktigt för att kunna tolka resultaten i nationalekonomisk forskning. Denna uppsats…


1323. Do Corrupt Local Governments Inhibit Entrepreneurship? A Contextual Analysis of Start-Ups in Swedish Municipalities

Emanuel Wittberg och Gissur Erlingsson

Mycket har skrivits om vikten av gott lokalt företagsklimat för ekonomisk utveckling. Samtidigt har forskning om korruption och entreprenörskap fokuserat på korruption i staten och i mycket liten utsträckning rört korruption…


1322. When Less Is More: Why Limited Entrepreneurship Education May Result in Better Entrepreneurial Outcomes

Niklas Elert, Karolin Sjöö och Karl Wennberg

Vi undersöker effekterna av en offentlig satsning för att främja svenska universitetsstudenters entreprenörskap med hjälp av utbildning i entreprenörskap. Särskilt för kvinnliga deltagare tycks korta,…


1321. A Rationalization of the Weak Axiom of Revealed Preference

Victor H. Aguiar, Per Hjertstrand och Roberto Serrano

Ett centralt begrepp inom nationalekonomisk forskning är hypotesen om att konsumenter agerar rationellt. Denna uppsats analyserar och vidareutvecklar en välkänd procedur som kan användas för att testa om konsumenter agerar…


1320. Does a District-Vote Matter for the Behavior of Politicians? A Textual Analysis of Parliamentary Speeches

Andreas Born och Aljoscha Janssen

Vi undersöker om distriktsval påverkar tyska parlamentsledamöters beteende i förhållande till partilinjen. Vi finner att distriktsvalda ledamöter inte skiljer sig från sina partikamrater som valts genom partilistor…


1319. Making a Market: Infrastructure, Integration and the Rise of Innovation

David Andersson, Thor Berger och Erik Prawitz

Vi visar hur det svenska järnvägsnätet bidrog till Sveriges omvandling från ett fattigt jordbruksland till ett av världens mest innovativa länder. Genom att järnvägen länkade samman företag och uppfinnare…


1318. ‘Two Gentlemen Sharing’: Rental Discrimination of Same-Sex Couples in Portugal

Filipe Rodrigues Gouveia, Therese Nilsson och Niclas Berggren

Vi har genomfört ett experiment på den portugisiska hyresmarknaden för lägenheter för att undersöka om diskriminering av samkönade par förekommer. Resultaten visar att manliga par utsätts för…


1317. Switching Costs, Brand Premia and Behavioral Pricing in the Pharmaceutical Market

Aljoscha Janssen

Konsumenter föredrar ofta att köpa kända varumärken även när billigare alternativ av liknande kvalitet finns tillgängliga. Denna uppsats identifierar de faktorer som bidrar till att patienter väljer läkemedel…


1316. Money for Nothin’ – Digitalization and Fluid Tax Bases

Mårten Blix och Emil Bustos

Digitaliseringen innebär att vi konsumerar och producerar varor och tjänster på nya sätt, men skattesystemet har inte följt utvecklingen. Flera länder redan har infört en digital skatt och därmed ökat…


1315. The Role of the Weighted Voting System in Investments in Local Public Education: Evidence from a New Historical Database

Erik Lindgren, Per Pettersson-Lidbom och Björn Tyrefors

​Före 1862 hade den jordägande klassen den politiska makten i socknarna. 1862 ändrades de politiska spelreglerna och antal röster bestämdes av beskattad inkomst. Den politiska makten försköts därmed från…


1314. International Jurisdiction over Standard-Essential Patents

Henrik Horn

Innehavare av patent som krävs för att kunna uppfylla en industriell standard, s.k. standard-essentiella patent, är ofta förpliktade att göra dessa tillgängliga till ”rimliga” villkor. Denna studie belyser…


1313. Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Produktivt entreprenörskap är avgörande för ett lands välståndsutveckling. Samtidigt påverkar lagar, regler och normer i vilken utsträckning entreprenörskapet kanaliseras på ett sätt som är…

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se