Working Papers 2020

All ny forskning presenteras i ett working paper (wp) där målgruppen i första hand är andra forskare. Alla wp från senare år är författade på engelska, men från 2006 finns även en svensk sammanfattning. Ett wp innehåller vanligtvis forskning som kommit så långt att den är färdig att skickas in till en vetenskaplig tidskrift för granskning och eventuell publicering.


1354. Globalization, Recruitments, and Job Mobility

Carl Davidson, Fredrik Heyman, Steven Matusz, Fredrik Sjöholm och Susan Chun Zhu

Denna studie undersöker sambandet mellan företags exportintensitet och vilka rekryteringsstrategier som företagen använder sig av. Vi finner att exportintensiva företag i högre utsträckning anställer personer med…


1353. What Happens when Municipalities Run Corporations? Empirical Evidence from 290 Swedish Municipalities

Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson och Emanuel Wittberg

Antalet kommunala bolag i Sverige har nästan tredubblats sedan 1970-talet, men antalet varierar kraftigt mellan kommuner. Denna uppsats visar att invånare i kommuner med fler sådana bolag inte är mer nöjda med den kommunala…


1351. Competition for Flexible Distribution Resources in a ’Smart’ Electricity Distribution Network

Thomas Tangerås

Flexibla mikroresurser som värmepannor och laddningsbara elfordon kan användas för att öka tillförlitligheten i elförsörjningen. Denna studie analyserar en marknad för flexibla mikroresurser och visar hur…


1350. Misogynistic and Xenophobic Hate Language Online: A Matter of Anonymity

Emma von Essen och Joakim Jansson

När journalister avslöjade en handfull användares identiteter på Flashback ledde detta till en lägre andel inlägg med främlingsfientlighet. Istället ökade andelen inlägg med misogyni. Sammantaget…


1349. The Scientific Output of a Database on Commercialized Patents

Roger Svensson

Denna uppsats beskriver en databas över kommersialiserade patent som möjliggjort avancerad innovationsanalys. Databasen kan användas för att utvärdera statliga stöd till uppfinnare och småföretag, analysera vilken…


1347. Software Development and Innovation: Exploring the Software Shift in Innovation in Swedish Firms

Martin Andersson, Anna Kusetogullari och Joakim Wernberg

Mjukvara och mjukvaruutveckling spelar en allt större roll för innovationsverksamheten i näringslivet. Företag som utvecklar mjukvara har en högre sannolikhet att introducera innovationer och en större del av deras…


1346. The Effect of Water Filtration on Cholera Mortality

Daniel Knutsson

Det råder i dag samstämmighet om vikten av tillgång på rent vatten för folkhälsan. Men forskarna har olika uppfattningar om hur vattenrening historiskt har påverkat hälsan. Denna studie undersöker en…


1345. Innovative Entrepreneurship as a Collaborative Effort: An Institutional Framework

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Allt innovativt entreprenörskap bygger på samarbete. Uppsatsen åskådliggör detta faktum genom att utförligt presentera och diskutera teorin om innovativa samarbetsblock. För att kunna kommersialisera en idé…


1344. Does Precise Case Information Limit Precautionary Behavior? Evidence from COVID-19 in Singapore

Aljoscha Janssen och Matthew Shapiro

Både offentligt ledda och frivilliga insatser kan minska smittspridning av sjukdomar. Singapore var ett av få länder som i början av covid-19-pandemin försökte ändra beteenden genom att offentligt redovisa detaljerad…


1343. International Trade and Labor Market Integration of Immigrants

Magnus Lodefalk, Fredrik Sjöholm och Aili Tang

Internationell handel kräver kunskap om utländska preferenser, distributionssystem, lagar och regler. Företag kan tillgodogöra sig denna kunskap genom att anställa personer som invandrat från dessa länder. Vi finner att…


1342. Testing Axioms of Revealed Preference in Stata

Marcos Demetry, Per Hjertstrand och Matthew Polisson

Ett grundläggande antagande i nationalekonomi är att individer fattar rationella konsumtionsbeslut. Denna uppsats introducerar tre nya kommandon i statistikprogrammet Stata för att testa om empiriska data över individers konsumtionsval…


1341. The Importance of Tacit Knowledge: Dynamic Inventor Activity in the Commercialization Phase

Per Botolf Maurseth och Roger Svensson

För att så kallad tyst kunskap ska kunna överföras krävs nära samarbete mellan aktörerna. Denna studie utnyttjar en modell där uppfinnare och företag samarbetar då patent kommersialiseras. Skattningarna…


1340. The Individual Welfare Costs of Stay-at-Home Policies

Ola Andersson, Pol Campos-Mercade, Fredrik Carlsson, Florian Schneider och Erik Wengström

Länder runt om i världen har infört olika karantänsregler för att hantera covid-19-pandemin. Vi visar att de privata välfärdskostnaderna av att tvingas stanna hemma utanför arbetstid är betydande.  Vi…


1339. Aggregate Consumption and Wealth in the Long Run: The Impact of Financial Liberalization

Malin Gardberg och Lorenzo Pozzi

Finansiella avregleringar, exempelvis minskade restriktioner gällande belåningsgrad och skuldsättning i förhållande till inkomst, minskar behovet av att spara i preventivt syfte. Vi finner att sådana liberaliseringar kan…


1338. The Fatal Conceit: Swedish Education after Nazism

Gabriel Heller Sahlgren och Johan Wennström

Efterkrigstidens elevcentrerade skola var till stor del ett svar på vad man i Sverige trodde var ett lydnadsorienterat tyskt utbildningssystem. Vi visar att den nazistiska skolan i själva verket präglades av anarki snarare än…


1337. Chinese Aid to Africa: Distinguishing Features and Local Effects

Ann-Sofie Isaksson och Andreas Kotsadam

Denna översiktsartikel bygger på egen tidigare forskning om lokala effekter av kinesiska utvecklingsprojekt i afrikanska mottagarländer. Resultaten tyder på omfattande lokal påverkan som ofta markant avviker från de…


1336. Chinese Aid and Local Ethnic Identification

Ann-Sofie Isaksson

Under 2000-talet har Kinas bistånd till Afrika formligen exploderat. Landets agerande som givare är dock omtvistat. Resultaten av den här studien visar att kinesiska utvecklingsprojekt bidrar till etnisk mobilisering i afrikanska…


1335. What Determines the Capital Share over the Long Run of History?

Erik Bengtsson, Enrico Rubolino och Daniel Waldenström

I denna studie analyserar vi utvecklingen av kapitalinkomsternas andel av nationalinkomsten, den så kallade kapitalandelen, med hjälp av en ny, unik historisk databas som täcker 20 industriländer under en period upp till 130…


1334. Political Failures in Innovation Policy: A Cautionary Note

Anders Kärnä, Johan Karlsson och Erik Engberg

Innovationer har stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Det finns en omfattande forskning om offentliga åtgärder som syftar till att öka mängden forskning och utveckling. Emellertid förbiser de flesta av dessa studier…


1333. The Ability Gradient in Bunching

Spencer Bastani och Daniel Waldenström

Vi undersöker om individers kognitiva förmåga påverkar deras känslighet för att betala inkomstskatt. Analysen bygger på unga mäns testresultat vid mönstringen och deras inkomst flera decennier senare.…


1332. Gender and Climate Action

Niklas Elert och Erik Lundin

Denna uppsats visar att kvinnor inte bara anser att klimatförändringarna kommer att påverka oss mer än vad män tror, men även att kvinnor i högre grad förespråkar statliga styrmedel för att minska…


1331. Economic Freedom and the CO2 Kuznets Curve

Christian Bjørnskov

I teorin är det en öppen fråga om ekonomisk frihet bidrar till att försämra eller förbättra miljön.  De empiriska resultaten i denna uppsats visar att ekonomisk frihet minskar utsläppen av…


1330. Do Swedish Schools Discriminate against Children with Disabilities?

Ali Ahmed, Mats Hammarstedt och Karl Karlsson

Med hjälp av ett fältexperiment studeras diskriminering mot barn med ADHD och diabetes typ-1 vars föräldrar undersöker möjligheten för dem att få plats i den obligatoriska förskoleklassen för…


1329. Minimum Wages and Firm-Level Employment in a Developing Country

Fredrik Sjöholm

Denna studie undersöker effekten av minimilöner på sysselsättning i indonesiska företag. Höjda minimilöner leder till ökade genomsnittslöner, men tycks inte ha några effekter på…


1328. Homogeneity, Returns to Scale and (Log)Concavity

Per Hjertstrand

I nationalekonomisk forskning används ofta produktionsfunktioner för att beskriva relationen mellan de insatsvaror som används av företaget och den kvantitet av varor eller tjänster som företaget producerar. Denna uppsats…


1327. General Revealed Preference Tests of Weak Separability and Utility Maximization with Incomplete Adjustment

Per Hjertstrand, James L. Swofford och Gerald A. Whitney

Nationalekonomiska modeller utgår oftast från en representativ agent som antas maximera nyttan av varor, tjänster och finansiella tillgångar. Ett grundläggande antagande i dessa modeller är att hela ekonomin kan delas upp…


1326. CEO Health and Corporate Governance

Matti Keloharju, Samuli Knüpfer och Joacim Tåg

Vi visar att vd:ar i genomsnitt har bättre mental och fysisk hälsa än medelsvensken. Trots detta har var tredje vd en fysisk diagnos och var tolfte en mental. God hälsa är en förutsättning för att nå och…


1325. Price Dynamics of Swedish Pharmaceuticals

Aljoscha Janssen

Ekonomisk teori förutspår lägre priser på marknader där konkurrensen är större, men i vissa läkemedelsmarknader har istället motsatsen gällt. En förklaring till detta är att patienter har…


1324. Income Elasticities Without Parameters

Per Hjertstrand

Att beräkna inkomstelasticiteter d.v.s. hur efterfrågan av en vara eller tjänst påverkas av en förändring av inkomsten, är viktigt för att kunna tolka resultaten i nationalekonomisk forskning. Denna uppsats…


1323. Do Corrupt Local Governments Inhibit Entrepreneurship? A Contextual Analysis of Start-Ups in Swedish Municipalities

Emanuel Wittberg och Gissur Erlingsson

Mycket har skrivits om vikten av gott lokalt företagsklimat för ekonomisk utveckling. Samtidigt har forskning om korruption och entreprenörskap fokuserat på korruption i staten och i mycket liten utsträckning rört korruption…


1322. When Less Is More: Why Limited Entrepreneurship Education May Result in Better Entrepreneurial Outcomes

Niklas Elert, Karolin Sjöö och Karl Wennberg

Vi undersöker effekterna av en offentlig satsning för att främja svenska universitetsstudenters entreprenörskap med hjälp av utbildning i entreprenörskap. Särskilt för kvinnliga deltagare tycks korta,…


1321. A Rationalization of the Weak Axiom of Revealed Preference

Victor H. Aguiar, Per Hjertstrand och Roberto Serrano

Ett centralt begrepp inom nationalekonomisk forskning är hypotesen om att konsumenter agerar rationellt. Denna uppsats analyserar och vidareutvecklar en välkänd procedur som kan användas för att testa om konsumenter agerar…


1320. Does a District-Vote Matter for the Behavior of Politicians? A Textual Analysis of Parliamentary Speeches

Andreas Born och Aljoscha Janssen

Vi undersöker om distriktsval påverkar tyska parlamentsledamöters beteende i förhållande till partilinjen. Vi finner att distriktsvalda ledamöter inte skiljer sig från sina partikamrater som valts genom partilistor…


1319. Making a Market: Infrastructure, Integration and the Rise of Innovation

David Andersson, Thor Berger och Erik Prawitz

Vi visar hur det svenska järnvägsnätet bidrog till Sveriges omvandling från ett fattigt jordbruksland till ett av världens mest innovativa länder. Genom att järnvägen länkade samman företag och uppfinnare…


1318. ‘Two Gentlemen Sharing’: Rental Discrimination of Same-Sex Couples in Portugal

Filipe Rodrigues Gouveia, Therese Nilsson och Niclas Berggren

Vi har genomfört ett experiment på den portugisiska hyresmarknaden för lägenheter för att undersöka om diskriminering av samkönade par förekommer. Resultaten visar att manliga par utsätts för…


1317. Switching Costs, Brand Premia and Behavioral Pricing in the Pharmaceutical Market

Aljoscha Janssen

Konsumenter föredrar ofta att köpa kända varumärken även när billigare alternativ av liknande kvalitet finns tillgängliga. Denna uppsats identifierar de faktorer som bidrar till att patienter väljer läkemedel…


1316. Money for Nothin’ – Digitalization and Fluid Tax Bases

Mårten Blix och Emil Bustos

Digitaliseringen innebär att vi konsumerar och producerar varor och tjänster på nya sätt, men skattesystemet har inte följt utvecklingen. Flera länder redan har infört en digital skatt och därmed ökat…


1315. The Role of the Weighted Voting System in Investments in Local Public Education: Evidence from a New Historical Database

Erik Lindgren, Per Pettersson-Lidbom och Björn Tyrefors

​Före 1862 hade den jordägande klassen den politiska makten i socknarna. 1862 ändrades de politiska spelreglerna och antal röster bestämdes av beskattad inkomst. Den politiska makten försköts därmed från…


1314. International Jurisdiction over Standard-Essential Patents

Henrik Horn

Innehavare av patent som krävs för att kunna uppfylla en industriell standard, s.k. standard-essentiella patent, är ofta förpliktade att göra dessa tillgängliga till ”rimliga” villkor. Denna studie belyser…


1313. Entrepreneurship Prompts Institutional Change in Developing Economies

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Produktivt entreprenörskap är avgörande för ett lands välståndsutveckling. Samtidigt påverkar lagar, regler och normer i vilken utsträckning entreprenörskapet kanaliseras på ett sätt som är…

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se