Working Paper No. 1323

Do Corrupt Local Governments Inhibit Entrepreneurship? A Contextual Analysis of Start-Ups in Swedish Municipalities

Korruption på kommunal nivå hämmar entreprenörskap

Publicerad: 9 mars 2020Antal sidor: 48Nyckelord: Entrepreneurship; Start-ups; Corruption; Local government; Destructive entrepreneurshipJEL-koder: D73; L26

Do Corrupt Local Governments Inhibit Entrepreneurship? A Contextual Analysis of Start-Ups in Swedish Municipalities Emanuel Wittberg och Gissur Erlingsson


Mycket har skrivits om vikten av gott lokalt företagsklimat för ekonomisk utveckling. Samtidigt har forskning om korruption och entreprenörskap fokuserat på korruption i staten och i mycket liten utsträckning rört korruption på lokalnivån. Vi visar att lokal korruption har en lokalt avskräckande effekt på entreprenörskap i svenska kommuner.

Forskning har visat att korruption är tillväxthämmande. Ett av de underliggande skälen antas vara att korruption avskräcker entreprenörer – i termer av nyföretagare – genom den brist på tillit och förutsägbarhet som korruption skapar. På senare tid har dock några studier hävdat att sambandet kanske inte är så självklart och att korruption i vissa fall kan locka till sig entreprenörer, bland annat genom att erbjuda genvägar förbi stelbent byråkrati.

Fokus på den lokala nivån
Denna uppsats argumenterar för att vi kan lära oss mer om korruptionens effekter på entreprenörskap genom att fokusera på korruption på den kommunala nivån i en utvecklad demokrati som kännetecknas av låg korruption – t.ex. Sverige. En hypotes som prövas är att korruption i en given kommun minskar entreprenörskapet i denna. Vi testar även hypotesen att entreprenörer som bor i en kommun med relativt hög korruption kommer att välja att omlokalisera sitt företag till en kommun med relativt sett mindre korruption.

Analys av nystartade företag
För att testa hypoteserna kombinerar vi enkätdata gällande upplevd korruption i svenska kommuner med registerdata över lokalisering av nystartade företag. Detta gör att vi kan modellera sambandet mellan individers val och lokala korruptionsförhållanden. Vi finner stöd för hypotesen att högre korruption leder till att färre företag startas men inget stöd för att entreprenörer söker sig från kommuner med hög korruption till dem med låg.

Uppsatsen bidrar till forskningen på tre sätt. För det första understryker den att korruption kan ha skadliga effekter även i stater med låg korruption. För det andra illustrerar den nyttan av att bryta ned analysen av korruption till lokal nivå. Korruption kan variera mellan kommuner och påverkar i sin tur det lokala företagsklimatet så att färre företag startas. Lokala makthavare gör därför klokt i att aktivt motarbeta korruption i sina hemkommuner. För det tredje visar uppsatsen nyttan av att kombinera en analys av den kommunala nivån med registerdata. Detta möjliggör en analys av omfördelning av entreprenörskap mellan kommuner och vilken roll lokala förhållanden har i detta.


IFN Working Paper nr 1323, "Do Corrupt Local Governments Inhibit Entrepreneurship? A Contextual Analysis of Start-Ups in Swedish Municipalities", är författat av Emanuel Wittberg, Institute for Analytical Sociology och Centre for Local Government Studies, Linköpings universitet, och Gissur Erlingsson​​, Centre for Local Government Studies, Linköpings universitet, och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm. Vill du veta mer? Kontakta Emanuel Wittberg, emanuel.wittberg@liu,se. ​


Referens:

Wittberg, Emanuel and Gissur Erlingsson (2020), "Do Corrupt Local Governments Inhibit Entrepreneurship? A Contextual Analysis of Start-Ups in Swedish Municipalities". IFN Working Paper No. 1323. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se