Working Paper No. 1334

Political Failures in Innovation Policy: A Cautionary Note

Bristande förståelse för politiska misslyckanden i innovationsforskningen

Publicerad: 5 maj 2020Antal sidor: 33Nyckelord: Innovation policy; Political economy; Political failure; Market failure; Public choiceJEL-koder: L52; O38; H81; L26; G28; P16

Political Failures in Innovation Policy: A Cautionary Note Anders Kärnä, Johan Karlsson och Erik Engberg


Innovationer har stor betydelse för ekonomisk tillväxt. Det finns en omfattande forskning om offentliga åtgärder som syftar till att öka mängden forskning och utveckling. Emellertid förbiser de flesta av dessa studier att offentliga insatser kan misslyckas, vilket riskerar att leda till felaktiga rekommendationer till beslutsfattarna. 

Nya innovationer, tekniker och metoder är av yttersta vikt för att skapa ekonomisk tillväxt på lång sikt. Nya innovationer kräver ofta omfattande insatser i form av forskning och utveckling (FoU) för att realiseras och varje år spenderar företag stora summor på just FoU. Eftersom nya tekniker ofta kan användas av andra än den som skapat dem är det dock troligt att inte tillräckligt mycket spenderas på FoU av privata aktörer jämfört med vad som vore optimalt för samhället.

Företag tenderar vidare att investera för lite i basforskning från ett samhällsperspektiv, eftersom detta inte är lönsamt. Detta kan ses som ett marknadsmisslyckande, som korrekt utformade offentliga åtgärder borde kunna råda bot på. Förslag på sådana åtgärder kommer ofta från forskare inom innovationsforskning.

Av ovan angivna skäl spenderar de flesta stater omfattande summor på FoU, dels via universitet och statliga forskningsinstitut, dels genom direkta subventioner till näringslivet. Detta sker bland annat genom skattesubventioner för FoU, direkta stöd, subventionerade lån med mera.

FoU-politik inte alltid effektiv
En omfattande forskning har utvärderat dessa stöd och funnit blandade resultat. Ibland fungerar de bra, men ofta ger de inga effekter alls. En tänkbar förklaring är att åtgärder inte bara bör ta hänsyn till marknadsmisslyckande utan även så kallade politiska misslyckanden, alltså när offentliga åtgärder misslyckas med att uppnå sina mål. Sådana politiska misslyckanden är vanliga när incitamenten hos politiker att bli återvalda, få höga förtroendesiffror eller visa handlingskraft står i motsats till vilka åtgärder som är effektiva.

Denna artikel ger en översikt av vad tidigare forskning har att säga om de faktorer som leder till politiska misslyckanden och hur dessa kan tänkas påverka offentliga åtaganden för att öka mängden innovationer och FoU.

Omfattande genomgång av innovationsforskningen
För att analysera huruvida innovationsforskare tar hänsyn till politiska misslyckanden studerades samtliga artiklar i fem ledande innovationstidsskrifter mellan 2010 och 2019, totalt 5 526 artiklar. En textanalys visar att det är ovanligt att innovationsforskare uppmärksammar politiska misslyckanden i sin forskning.

Den bristande intresset för politiska misslyckanden kan vara en förklaring till att de åtgärder som forskare rekommenderar för att lösa marknadsmisslyckandet kring FoU inte är tillräckligt robusta för politiska misslyckanden. Det finns därför ett behov av forskning om vilka offentliga åtgärder som kan minska marknadsmisslyckandet kring FoU utan att vara sårbara för politiska misslyckanden. 


IFN Working Paper nr 1334, "Political Failures in Innovation Policy: A Cautionary Note", är författat av Anders Kärnä, Örebro universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Johan Karlsson, Ratio, och Erik Engberg, Ratio och Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Vill Du veta mer? Kontakta Anders Kärnä; anders.karna@ifn.se.

 


Referens:

Kärnä, Anders, Johan Karlsson and Erik Engberg (2020), "Political Failures in Innovation Policy: A Cautionary Note". IFN Working Paper No. 1334. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se