Working Paper No. 1363

The Value of Information in Technology Adoption

Utbildning och information underlättar införandet av ny teknologi

Publicerad: 12 oktober 2020Antal sidor: 54Nyckelord: Technology adoption; Peers; Risk attitude; RCT; BangladeshJEL-koder: O13; Z13

The Value of Information in Technology Adoption Asad Islam, Philip Ushchev, Yves Zenou och Xin Zhang


Vi utvecklar en modell där införandet av ny teknologi baseras på information om dess kvalitet och testar detta empiriskt. Utbildning av bangladeshiska jordbrukare i teknologi som syftar till att förbättra risproduktion hade en positiv påverkan på införandegraden av teknologin hos jordbrukare som inte genomgick utbildningen.

I många u-länder har jordbruksproduktiviteten förblivit låg på grund av det långsamma införandet och spridningen av nya effektiva odlingsmetoder, vilka är avgörande för en trygg livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt. När en ny teknologi är mycket olik teknologin som redan används är många jordbrukare ovilliga att införa den.

I denna uppsats undersöker vi både teoretiskt och empiriskt betydelsen av jordbrukares riskattityder och betydelsen av kvalitet och noggrannhet i informationen om ny teknologi som överförs mellan jordbrukare.

Randomiserad studie
Vi utvecklar en teoretisk modell där varje jordbrukare tar beslut om att införa en ny teknologi baserat på information från andra jordbrukare om den nya teknologin. Vi antar att jordbrukare som har fått utbildning om teknologin har bättre kunskaper om den, och sprider således bättre information om dess kvalitet. Ju fler jordbrukare som genomgår utbildning i den nya teknologin, desto fler jordbrukare inför teknologin även om de själva inte genomgått någon utbildning.

Den teoretiska modellen testas genom ett fältexperiment med 182 byar i Bangladesh. Av dessa randomiserades 120 byar till att utbildas inom en teknologi som syftar till att förbättra risproduktion, och i dessa byar randomiserades även antalet jordbrukare som fick genomgå utbildningen. Detta gör att vi kan studera i vilken grad jordbrukare som inte själva fick genomgå utbildningen blev indirekt exponerade för teknologin och valde att införa den. Vissa slumpmässigt valda jordbrukare fick dessutom kontinuerlig utbildning under ett år och vissa under två år.

Stora spridningseffekter
Resultaten visar att om antalet jordbrukare som genomgår utbildningen i en by ökar med 10 procent, ökar den genomsnittliga införandegraden av teknologin hos jordbrukare som inte genomgått utbildningen med drygt 2 procent. Endast jordbrukare som genomgått utbildningen under två år påverkar införandet av teknologin hos jordbrukare som inte genomgått utbildningen.

Enligt vår teoretiska modell beror detta på att dessa jordbrukare erhåller fördjupade kunskaper i teknologin och således överför bättre information om den, vilket resulterar i att fler jordbrukare som inte genomgått utbildningen inför teknologin. Jordbrukare som är riskobenägna och inte genomgått utbildning i teknologin påverkas i mindre grad av jordbrukare som genomgått denna utbildning jämfört med riskneutrala jordbrukare.  

En policyimplikation av denna studie är att information och utbildning om ny teknologi underlättar för jordbrukare att införa denna teknologi.


IFN Working Paper nr 1363, ”The Value of Information in Technology Adoption”, är författat av Asad Islam, Monash University, Philip Ushchev, National Research University, Yves Zenou, Monash University, CEPR och Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Xin Zhang, Monash University. Vill du veta mer? Kontakta Yves Zenou på e-post: yves.zenou@monash.edu.


Referens:

Islam, Asad, Philip Ushchev, Yves Zenou and Xin Zhang (2020), "The Value of Information in Technology Adoption". IFN Working Paper No. 1363. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se