Working Paper No. 1376

Property Values and the Likelihood of Self-Employment

Högre fastighetsvärden gör inte att fler blir egenföretagare

Publicerad: 11 december 2020Antal sidor: 22Nyckelord: Entrepreneurship; Self-employment; Property valueJEL-koder: M13; R33; R38

Property Values and the Likelihood of Self-Employment Åsa Hansson och Fredrik Kopsch


För många som vill starta eget är tillgång till eget kapital en nödvändighet. Ökad förmögenhet skulle därför kunna möjliggöra för fler att starta eget. I denna uppsats analyserar vi om högre fastighetsvärden gör att fler väljer att starta eget. Vi finner att så inte är fallet.

Vi vet sedan tidigare att kapitalrestriktioner utgör hinder för individer att starta företag. Banker är ovilliga att låna ut till riskfyllda projekt utan säkerhet och det kan vara svårt att hitta externt riskkapital. Därför är många företagare beroende av internt eget kapital. Det finns mycket forskning som visar att tillgång till ett eget kapital ökar sannolikheten att bli egenföretagare.

I denna uppsats studerar vi om stigande fastighetsvärden på småhus, vilket ökar individers förmögenhet, påverkar sannolikheten att vara eller bli egenföretagare positivt. Vi utnyttjar reformen av fastighetskatten 2008, som sänkte skatten för i synnerhet högt taxerade fastigheter, för att identifiera effekten av en förändring i fastighetsvärden.

Positivt samband mellan fastighetsvärden och egenföretagande
Med hjälp av registerdata på individnivå för perioden 2006–2010 finner vi ett positivt samband mellan fastighetsvärden och sannolikheten att vara och bli egenföretagare. Vi tar även hänsyn till andra faktorer som inkomst, ålder och utbildning. Att det finns en positiv samvariation stämmer väl överens med tidigare studier som funnit att förmögenhet påverkar sannolikheten att bli egenföretagare positivt.

Vi utnyttjar sedan skattereformen 2008 och det faktum att högt taxerade fastigheter fick en större skattelättnad än lågt taxerade för att identifiera effekten av en förändring i fastighetsvärden. Vi jämför sannolikheten att bli egenföretagare två år före och två år efter reformen för individer som erhöll en liten respektive större skattelättnad. När vi gör detta försvinner det positiva sambandet mellan fastighetsvärden och sannolikheten att bli egenföretagare.   

Omvänt orsakssamband
Att det finns en korrelation mellan höga fastighetsvärden och sannolikheten att bli egenföretagare betyder dock inte nödvändigtvis att fastighetsvärden i sig påverkar sannolikheten att bli eller vara egenföretagare, utan det kan till exempel bero på att egenföretagare tenderar att bo i högre taxerade fastigheter, så kallad omvänd kausalitet. När vi identifierar effekten av fastighetsvärdestegringen med hjälp av skattereformen förvinner sambandet, vilket indikerar att det inte är höga fastighetsvärden som bidrar till att individer blir egenföretagare, utan snarare att egenföretagare tenderar att bo i högre taxerade hus.         


IFN Working Paper nr 1376, "Property Values and the Likelihood of Self-Employment", är författat av Åsa Hansson, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN), och Fredrik Kopsch, Lunds universitet. Kontakta Åsa Hansson, asa.hansson@nek.lu.se, om du vill veta mer.


Referens:

Hansson, Åsa and Fredrik Kopsch (2020). "Property Values and the Likelihood of Self-Employment". IFN Working Paper No. 1376. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Åsa Hansson

Kontakt

Tel: 046 222 8674
Mobil: 070 958 4889
asa.hansson@nek.lu.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se