Working Paper No. 1385

To Be or Not to Be: The Entrepreneur in Endogenous Growth Theory

Entreprenören saknas i den neo-schumpeterianska tillväxtteorin

Publicerad: 29 mars 2021Antal sidor: 39Nyckelord: Creative destruction; Economic growth; Entrepreneur; Innovation; Judgment; Bibliometric analysis; Knightian uncertaintyJEL-koder: O10; O30; B40

To Be or Not to Be: The Entrepreneur in Endogenous Growth Theory Magnus Henrekson, Dan Johansson and Johan Karlsson


Den så kallade neo-schumpeterianska tillväxtteorin anses ha återinfört entreprenören i den national­ekonomiska huvudfåran. Vi visar att så inte är fallet. Utfallet av innovationssatsningar antas vara kända vid investeringstillfället, medan entreprenörskap i praktiken innebär att göra bedömningar och fatta beslut under genuin osäkerhet.

De senaste 200 åren av ekonomisk tillväxt har inneburit en dramatisk förändring till det bättre i människors livsbetingelser. Att förstå vad som orsakar tillväxt står följaktligen högt på både den vetenskapliga och politiska agendan. I början av 1990-talet pekade forskningen mot att de avgörande faktorerna var teknisk utveckling och ny kunskap.

De modeller som utvecklades inom nationalekonomins huvudfåra saknade dock en aktör som identifierade nya affärsmöjligheter genom att använda samhällets resurser på ett effektivare sätt, vilket därmed genererade tillväxt. Kort sagt, modellerna inkluderade inte entreprenörs­funktionen.

Skapande förstörelse genererar tillväxt
Runt 1990 skedde ett genombrott i form av de så kallade neo-schumpeterianska tillväxtmodellerna. De inkluderar den österrikiske ekonomen Joseph Schumpeters berömda process ”skapande förstörelse”, genom vilken nya innovationer utmanar existerande företag och strukturer och som vid framgång ersätter det gamla.

Schumpeter är framför allt berömd för att han lyfte fram entreprenörens avgörande betydelse för förnyelse och tillväxt. Men finns det verkligen någon entreprenör i de neo-schumpeterianska modellerna? Vi söker svaret på denna fråga genom att med hjälp av text mining och maskininlärning analysera drygt 750 publicerade artiklar om neo-schumpeteriansk tillväxt publicerade sedan 1990.

Den genuina osäkerheten saknas
Vi finner för det första att över 90 procent av artiklarna helt saknar referenser till Schumpeter. Än viktigare är att det förväntade utfallet av innovationssatsningar antas vara statistiskt kalkylerbart, vilket gör entreprenörskapet överflödigt. Genom detta antagande bortser artikelförfattarna ifrån att i princip allt nydanande företagande präglas av genuin osäkerhet, dvs. situationer där det inte går att beräkna någon statistisk sannolikhetsfördelning för framtida utfall. Därigenom utesluts centrala aspekter – eller till och med själva kärnan – av entreprenörskap ur teorin.


IFN Working Paper nr 1385, "To Be or Not to Be: The Entrepreneur in Endogenous Growth Theory", är författat av Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Dan Johansson. Handelshögskolan vid Örebro universitet, samt Johan Karlsson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Kontakta någon av författarna, magnus.henrekson@iifn. se, dan.johansson@oru.se, johan.karlsson@ju.se, om du vill veta mer.  


Referens:

Henrekson, Magnus, Dan Johansson and Johan Karlsson (2021). "To Be or Not to Be: The Entrepreneur in Endogenous Growth Theory". IFN Working Paper No. 1385. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se