Working Paper No. 1387

Strategic Reserves versus Market-wide Capacity Mechanisms

Effektreserv och andra kapacitetsmekanismer på elmarknaden

Publicerad: 6 april 2021Antal sidor: 34Nyckelord: Capacity mechanism; Market design; Reliability; Resource efficiencyJEL-koder: D25; D47; Q40; Q48

Strategic Reserves versus Market-wide Capacity Mechanisms Pär Holmberg och Thomas Tangerås


Många länder ersätter elproducenter för att ställa kapacitet till förfogande för elmarknaden. På USA:s kapacitetsmarknader får alla anläggningar stöd, i Sverige är stödet begränsat till en strategisk reserv. Vi menar att det svenska systemet är att föredra på marknader som domineras av vattenkraft och förnybar el

Många länder har infört kapacitetsmekanismer på elmarknaden. Dessa innebär att producenter får ekonomiskt stöd för att ställa viss kapacitet till förfogande för en given period. Ersättning utgår även om kapaciteten inte tas i anspråk. Syftet med sådana kapacitetsbetalningar är att säkerställa tillräcklig kapacitet för att upprätthålla tillförlitligheten i elförsörjningen. I denna studie jämför vi de två vanligaste typerna av stödsystem. Kapacitetsmarknader används i USA, Storbritannien och Frankrike, där varje enhet på marknaden får ett stöd som är proportionellt mot anläggningens tillförlitliga kapacitet. För strategiska effektreserver är det endast anläggningar i reserven som får ett stöd, vilket är fallet i Sverige, Tyskland, Finland och Belgien.

Produktion måste vara tillgänglig när den behövs som mest
En grundläggande förutsättning för en välfungerande kapacitetsmekanism är att kapaciteten är tillgänglig när den behövs. Därför måste man noggrant uppskatta tillförlitlig kapacitet för varje upphandlad anläggning. Dessa beräkningar är enkla för kärnkraft och annan termisk elproduktion, men är betydligt svårare för sol- och vindkraft, och kan även vara ett problem för vattenkraft. Tillgängligheten är dessutom något som ägarna själva kan påverka, exempelvis genom åtgärder för att anläggningen även ska fungera vid extremt väder. Att mäta och ge ekonomiska incitament för att upprätthålla tillförlitlig kapacitet är särskilt utmanande för kapacitetsmarknader.

Svårt att få fungerande konkurrens på kapacitetsmarknader 
Ett grundläggande problem med kapacitetsmarknader är att utbudet av kapacitet är begränsat och att den som ålagts att upphandla kapaciteten ska köpa upp nästan hela detta utbud. I stort sett alla kapacitetsmarknader i USA brottas därför med bristfällig konkurrens som nästan oundvikligen leder till höga kapacitetsbetalningar.

En strategisk effektreserv har fler fördelar än nackdelar
Fördelen med en strategisk effektreserv är att endast en mindre mängd kapacitet behöver upphandlas, vilket förbättrar konkurrensen i upphandlingen. Även här måste man beräkna tillförlitlig kapacitet för de anläggningar som ingår i reserven. Men problemet är mindre, eftersom endast en liten del av alla anläggningar får kapacitetsbetalningar, och dessa kommer oftast att vara olje- och gaskraftverk vars tillförlitliga kapacitet är enkel att beräkna.

En fördel med kapacitetsmarknader är att producenternas risk minskar när alla anläggningar får ett fast stöd. Sammantaget menar vi dock att fördelarna med en strategisk effektreserv överväger, särskilt på en marknad som domineras av vattenkraft och förnybar elproduktion.


IFN Working Paper nr 1387, ”Strategic Reserves versus Market-wide Capacity Mechanisms”, är författat av Pär Holmberg och Thomas Tangerås vid IFN. Vill du veta mer? Kontakta Pär Holmberg, par.holmberg@ifn.se, eller Thomas Tangerås, thomas.tangeras@ifn.se.


Referens:

Holmberg, Pär and Thomas Tangerås (2021). "Strategic Reserves versus Market-wide Capacity Mechanisms". IFN Working Paper No. 1387. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Pär Holmberg

Kontakt

Tel: 08 665 4559
Mobil: 072 511 6866
Par.Holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

Kontakt

Tel: 08 665 4526
Mobil: 070 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se