This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Statsvetenskaplig tidskrift

Att bolagisera kommunal verksamhet – implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?

Article in Swedish
Reference
Erlingsson, Gissur Ó., Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson and Richard Öhrvall (2016). “Att bolagisera kommunal verksamhet – implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati?”. Statsvetenskaplig tidskrift 117(4), 555–585.

Authors
Gissur Ó. Erlingsson, Mattias Fogelgren, Fredrik Olsson, Anna Thomasson, Richard Öhrvall

Trots att allvarlig kritik riktats mot hur kommuner bedriver sitt ägande av aktiebolag, har bolagen successivt blivit fler och förefaller i stigande grad konkurrera med privata företag. Syftet med föreliggande artikel är att föra en kritisk diskussion om kvaliteten på styrningen och granskningen av kommunala bolag, liksom att diskutera förutsättningarna för ansvarsutkrävande från dem. Empiriskt grundad i en explorativ fallstudie av en svensk kommun landar artikeln i fyra lärdomar som vi hävdar vara allmängiltiga för kommunsektorn: 1) att kommuner regelbundet bör göra en översyn av den egna bolagsstrukturen; 2) att aktivt jobba med att räta ut frågetecken rörande dokumentation och arkivering rörande bolagens verksamhet, samt säkra öppenhet i och tillgänglighet till dem; 3) att ha transparenta processer inför tillsättning av styrelser, samt en genomtänkt struktur för vilka utbildningsinsatser som ska ges till styrelseledamöter, samt slutligen, 4) vara medveten om de styrnings- och demokratidilemman det innebär när tunga politiker i kommunstyrelsen – samt även ledamöter av kommunfullmäktige – också ges tunga uppdrag i kommunens bolagssfär. Om kommunala företrädare inte tar dessa frågor på allvar, finns risk att den demokratiska legitimiteten för stora delar av kommunernas verksamheter urholkas.