This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Bilägaren och bilen: En undersökning rörande den privata bilismen

Book
Reference
Rundblad, Bengt G., Karl-Olov Samuelsson and Jan Wallander (1956). Bilägaren och bilen: En undersökning rörande den privata bilismen. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Authors
Bengt G. Rundblad, Karl-Olov Samuelsson, Jan Wallander

Sedan flera år har Industriens Utredningsinstitut sysslat med undersökningar rörande den privata konsumtionens inriktning och utvecklingstendenser. Ett starkt dynamiskt inslag i konsumtionsutvecklingen har varit bilismens kraftiga expansion. Institutet beslöt därför under 1954 att göra en mer djupgående undersökning rörande förhållandena på detta område. Materialet till undersökningen insamlades våren 1955 genom intervjuer med cirka I 250 bilägare. Samtidigt intervjuades cirka 1100 icke-bilägare. Dessa utvaldes så att de ifråga om vissa grundläggande egenskaper bland annat inkomst, ålder och kön - överensstämde med bilägarna. På så sätt erhölls en kontrollgrupp. Genom att jämföra den med bilägargruppen kan man bland annat få en föreställning om hur innehav av bil återverkar på annan konsumtion och belysa de faktorer som ligger bakom bilismens expansion.

Den fullständiga bearbetningen och analysen av hela det insamlade materialet kommer med nödvändighet att ta ganska lång tid. Med tanke på det stora intresse som ägnas bilismen och den betydelse dess utveckling har för samhällsekonomin förefaller det samtidigt angeläget att relativt snabbt kunna presentera åtminstone vissa av resultaten. Vi har därför beslutat publicera undersökningen successivt. Början görs med denna bok som redovisar vissa fakta rörande bilägaren och hans bil. Redogörelsen är baserad på det material vi fått in genom intervjuer med bilägarna; i kap. I redovisas dock visst material även ur andra källor.