This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Den privata konsumtionen i Sverige 1931–1965

Book
Reference
Bentzel, Ragnar and Kurt Eklöf (Eds.) (1957). Den privata konsumtionen i Sverige 1931–1965. Stockholm: IUI och Almqvist & Wiksell.

Editors
Ragnar Bentzel, Kurt Eklöf

Inom Industriens Utredningsinstitut har sedan flera år pågått ett forskningsarbete rörande de långsiktiga utvecklingslinjerna inom svensk ekonomi. Som resultat av detta arbete har tidigare publicerats följande utredningar: Befolkningsutveckling och arbetskraftsförsörjning, Svenskt distributionsväsende, Svenskt transportväsende samt Inkomstfördelningen i Sverige. Den härmed framlagda undersökningen utgör ytterligare ett resultat av denna forskningsverksamhet.

Tanken bakom forskningsprogrammet har varit att man genom en diskussion och analys av de långsiktiga utvecklingstendenserna på olika områden skulle få vissa möjligheter att bedöma de framtida behoven och resurserna inom den svenska ekonomien. Med ledning härav kan man sedan diskutera de utvecklingsmöjligheter och utvecklingsproblem som kan komma att uppstå inom olika sektorer av det ekonomiska livet. I första hand har vi givetvis härvid haft i tankarna problemen inom den industriella sektorn, och de utredningar som hittills utförts har avsett att ge en bild av den ram inom vilken den svenska industrin har att verka.

Föreliggande undersökning ger en bild av den privata konsumtionens utveckling i Sverige under de senaste 25 åren samt innehåller därutöver ett försök till prognos fram till år 1965 för olika konsumtionsområden. Den vill bland annat ge ett material som kan bilda en utgångspunkt för den marknadsbedömning som måste ligga till grund för den långsiktiga planeringen inom olika industriföretag. Vi föreställer oss emellertid att dess resultat skall kunna vara av intresse även i många andra sammanhang. … Stockholm den 17 maj 1957. Jan Wallander.