This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

O III – organisation, kostnader och säkerhet

Book
Reference
Jagrén, Lars (1983). O III – organisation, kostnader och säkerhet. Stockholm: IUI.

Author
Lars Jagrén

Utvecklingen under 1970-talet har inneburit att de på makroplanet etablerade metoderna att mäta produktivitetsförändringar visat sig alltmer otillförlitliga. Samtidigt har emellertid våra kunskaper om mikroplanet, om de enskilda aktörerna, varit alltför begränsade för att möjliggöra alternativa beräkningar. Inom Industriens Utredningsinstitut (IUI) pågår därför f n ett flertal projekt som syftar till att öka vår kännedom om företaget och dess interna och externa relationer.

I denna studie redogörs för organisationen och byggandet av Oskarshamnsverkets tredje kärnkraftsreaktor (O III). Tyngdpunkten i studien bygger på beskrivningen och analysen av kostnads- och produktivitetsutvecklingen. I vilken utsträckning kan arbetets organisation och tekniska förutsättningar förklara utvecklingen? Som en följd av den senare frågan har även kostnadseffekterna av nya säkerhetskrav från statsmakten kunnat belysas. I studien utnyttjas en teknik att mäta produktiviteten utifrån de ingående arbetsmomenten.

Skriften har författats av civ.ek Lars Jagrén. Den baseras på interna företagskalkyler och kostnadssammanställningar. Institutet önskar därför rikta ett varmt tack till främst OKG AB, BOA och ASEA-Atom utan vars medverkan denna studie inte kunnat genomföras.